Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 20.12.2022 08:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 671 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego:

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 671 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 rok

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, lokal na os. Krakowiaków 46 w Krakowie;

Środki przeznaczone na realizację zadań tego samego rodzaju

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2021 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w wysokości 555 000 zł;

Warunki realizacji zadania publicznego:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń o obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych , prawnie dopuszczalnych działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „ Kraków bez plastiku” .

Zadanie powierzone pn. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zakres rzeczowy zadania:

 1. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić 25 miejsc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
  1. Warunki realizacji zadania oraz kwalifikacje kadry zatrudnionej do realizacji zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w paragrafach od 1 do 3 oraz ustanowiony uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  2. Zleceniobiorca ma obowiązek podejmować działania w zakresie:
   1. ) prowadzenia grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w wymiarze co najmniej 3 spotkań miesięcznie,
   2. ) zapewnienia pomocy specjalistów dla osób nie korzystających ze schronienia;
   3. ) zapewnienia schronienia w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie, w tym:
    1. całodobowego pobytu osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
    2. pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
    3. pomocy w zakresie wsparcia w edukacji dzieci, sprawowania ról opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców, realizacji elementów budowania relacji między członkami rodziny, elementów komunikacji bez przemocy, kształtowania poprawnych więzi rodzinnych (oddziaływania prowadzone w stosunku do każdego rodzica korzystającego ze schronienia, w wymiarze co najmniej 4 konsultacji w miesiącu),
    4. udzielanie wsparcia oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej dzieciom,
    5. pomocy prawnej w zakresie dotyczącym sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie, dostępność usługi w formie konsultacji prawnych,
    6. pomocy, mającej na celu pobudzenie aktywności mieszkańców, uczeniu ich odpowiedzialności i zaradności życiowej, wypracowywanie nowych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wykorzystywania własnych zasobów (co najmniej 4 konsultacje pracownika socjalnego miesięcznie dla każdej dorosłej osoby, korzystającej ze schronienia),
    7. pracy z rodziną pochodzenia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, w celu nawiązania zerwanych relacji rodzinnych,
    8. prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie nabycia przez osoby korzystające ze wsparcia, zachowań ochrony przed sprawcą przemocy w rodzinie,
    9. pomocy medycznej lub pomocy w dotarciu do placówek świadczących usługi medyczne,
    10. pomocy w formie żywności, odzieży, obuwia do czasu przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz środków higieny osobistej i środków czystości,
    11. ochrony mieszkańców Ośrodka przed agresywnym zachowaniem osób stosujących przemoc w rodzinie,
    12. miejsc noclegowych dla 25 osób, wyposażonych w łóżko oraz niezbędną pościel;
    13. miejsca na przechowywanie rzeczy osobistych przez osoby przebywające w Ośrodku,
    14. możliwości przygotowywania i spożywania posiłków;
    15. możliwości wykonywania zabiegów higienicznych, prania i suszenia rzeczy osobistych,
    16. miejsca do odwiedzin,
    17. miejsca spędzania czasu wolnego w ciągu dnia,
    18. miejsca do nauki i zabaw dla dzieci.
 2. 1. Praca z osobą/rodziną przebywającą w Ośrodku powinna być realizowana w ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym właściwego ośrodka pomocy społecznej, zgodnego z miejscem ostatniego pobytu osoby/rodziny, w celu podejmowania działań służących rodzinie oraz pozwalających opracować plan pomocy osobie/rodzinie.
  1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych działań, w szczególności:
   1. ) indywidualnych akt osoby/rodziny korzystającej z pomocy w Ośrodku zawierających dokumentację udzielonej pomocy, w tym m.in.: Indywidualna Karta Rodziny/Osoby, której wzór opracuje Zleceniobiorca i przekaże do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, dokumentacji kart pomocy psychologicznej i/lub terapeutycznej, korespondencji prowadzonej w sprawie danej osoby/rodziny z instytucjami lub organizacjami, pism dotyczących danej osoby/rodziny;
   2. ) diagnozy sytuacji każdego dziecka przebywającego w Ośrodku;
   3. ) list obecności z każdego odbytego spotkania grupy wsparcia/terapeutycznej, innych zajęć poprowadzonych w ramach zadania, podpisanych przez obecnych uczestników oraz osoby prowadzące, ewidencji i tematyki realizowanych zajęć;
   4. ) indywidualnych kart poradnictwa psychologicznego, prowadzonej terapii i innych form udzielanej pomocy dla osób niekorzystających ze schronienia;
   5. ) harmonogramów prowadzonych grup, które zostaną przedłożone Zleceniodawcy zadania w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji zadania. Harmonogramy zostaną wyeksponowane w Ośrodku w miejscu widocznym dla osób chcących skorzystać z danej formy pomocy oraz na stronie internetowej Zleceniobiorcy zadania, jeśli taką posiada. O wszelkich zmianach w harmonogramie Zleceniobiorca jest zobowiązany informować Zleceniodawcę;
   6. ) miesięcznego raportu dotyczącego osób objętych pomocą w Ośrodku, przekazywanego Realizatorowi zadania mailowo w wersji edytowalnej, najpóźniej w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, z uwzględnieniem danych:
    1. liczby osób objętych pomocą w formie całodobowego schronienia, narastająco od 1 stycznia 2023 r. oraz liczby osób nowoprzyjętych w miesiącu sprawozdawczym,
    2. imiennej listy osób, które skorzystały z pomocy w formie całodobowego schronienia w Ośrodku, w miesiącu sprawozdawczym,
    3. liczby osób nie objętych pomocą w formie całodobowego schronienia, narastająco od 1 stycznia 2023 r. oraz liczby nowych osób, które z pomocy w Ośrodku skorzystały po raz pierwszy w okresie od rozpoczęcia realizacji zadania.
  2. Zleceniobiorca w zakresie kadrowym realizacji zadania jest zobowiązany do zatrudnienia kadry posiadającej kwalifikacje określone w powyższym rozporządzeniu, w tym: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, prawnika.
  3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do opracowania Regulaminu korzystania ze specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i przedstawienie go do akceptacji Realizatorowi zadania w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
  4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewaluacji realizacji zadania, w oparciu o narzędzia, których wzór Zleceniobiorca opracuje i przekaże do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, w tym poprzez:
   1. ) dokonywanie raz na 6 miesięcy ewaluacji prowadzonych grup;
   2. ) badanie opinii osób, które skorzystały z pomocy w formie schronienia w Ośrodku.
  5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest finansowane ze środków budżetu Państwa. Informacja na ten temat powinna znaleźć się w lokalach realizacji zadań oraz we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem realizacji usługi prowadzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest zapewnienie specjalistycznej pomocy i schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Oczekiwane rezultaty zlecanych zadań publicznych:

 1. Zapewnienie 25 miejsc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 2. Objęcie wsparciem pracownika socjalnego 90% dorosłych mieszkańców, którzy przebywają w Ośrodku dłużej niż 3 dni,
 3. Objęcie pomocą psychologiczną/terapeutyczną 90% dorosłych mieszkańców, którzy przebywają w Ośrodku dłużej niż 3 dni,
 4. Objęcie pomocą w formie grup wsparcia i grup terapeutycznych, co najmniej 40% osób dorosłych oraz 40% dzieci, korzystających z całodobowej pomocy Ośrodka, którzy przebywają w ośrodku dłużej niż 7 dni,
 5. Udzielanie pomocy psychologicznej/terapeutycznej osobom zgłaszającym się do Ośrodka po pomoc, nie korzystającym z całodobowego schronienia, w wymiarze co najmniej 10 godzin miesięcznie.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w Gminie Miejskiej Kraków elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert, wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędna jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z wyłączona obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. Cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dm@mops.krakow.pl, na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jestskładanie oferty do otwartego konkursu poprzez:

1) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików
z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej
za ogłoszony konkurs ofert

LUB

2) wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami
do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona
w NGO Generatorze.

 1. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 3. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 grudnia 2022 r. o godz. 8.00.
 4. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz załącznikami należy:

1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413/2022 PMK z dnia 18 lutego 2022r.

LUB

2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej na Dziennik Podawczy.

Oferty złożone w innych lokalizacjach MOPS lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do MOPS lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama