Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 10.01.2023 16:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem zadania publicznego jest organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Formy realizacji zadania publicznego powinny mieć charakter integrujący uczestników o różnorodnym stopniu sprawności ruchowej i intelektualnej.

Oferent może dokonać wyboru czy chce zrealizować część A i/lub część B zadania publicznego.

Część A

Organizacja imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Forma realizacji zadania publicznego: zajęcia sportowo-rekreacyjne, zawody, turnieje, pikniki.

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:

 1. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 2 razy w tygodniu dla grupy minimum 10 uczestników przez minimum 7 miesięcy,
 2. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących uczestników o różnym stopniu sprawności.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania publicznego będzie można przeznaczyć na:

 1. wynajęcie bazy sportowej do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych lub organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
 2. wynagrodzenie dla instruktorów/trenerów (stawka do sfinansowania lub dofinansowania może wynieść maksymalnie 50 zł brutto za 1 godzinę zegarową zajęć),
 3. wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego, nagłaśniającego, technicznego,
 4. obsługę sędziowską,
 5. obsługę medyczną,
 6. obsługę techniczną,
 7. zakup nagród i upominków dla uczestników,
 8. transport sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
 9. koszty związane z zapewnieniem dostępności zadania publicznego.

Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego:

koszty administracyjne (koszty mediów, czynsze itp.).

Część B

Organizacja zajęć hipoterapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Forma realizacji zadania publicznego: zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:

 1. zajęcia muszą być prowadzone na terenie dzielnicy Żoliborz co najmniej 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe w terminie marzec-czerwiec oraz wrzesień-listopad,
 2. adresatami zadania publicznego muszą być dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi,
 3. dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęcia musi mieszkać na Żoliborzu bądź uczęszczać do żoliborskich placówek oświatowo-wychowawczych lub opiekuńczych.

Forma realizacji zadania publicznego: zajęcia hipoterapii pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania publicznego będzie można przeznaczyć na:

 1. wynajęcie bazy sportowej do prowadzenia zajęć,
 2. wynagrodzenie dla instruktorów/trenerów (stawka do sfinansowania lub dofinasowania może wynieść maksymalnie 50 zł brutto za 1 godzinę zajęć),
 3. koszty związane z wynajmem koni.

Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego:

koszty administracyjne (koszty mediów, czynsze itp.).

Przy ocenie ofert zarówno w części A i części B brane będą pod uwagę:

 1. doświadczenie w organizacji zajęć i/lub imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. metody i narzędzia rekrutacji odbiorców zadania publicznego,
 3. realność osiągnięcia rezultatów i sposób ich monitorowania,
 4. planowana liczba uczestników biorących udział w zajęciach/imprezie,
 5. kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego,
 6. zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 7. prowadzenie działalności zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 8. dysponowanie odpowiednim sprzętem i zasobami osobowymi do realizacji zadania publicznego,
 9. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów,
 10. szczegółowy opis pozycji kosztorysu,
 11. wkład własny finansowy,
 12. wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania publicznego,
 13. wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 14. spełnienie obowiązku ubezpieczenia zajęć/imprezy (posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej organizatora), o czym oferent powinien poinformować w części VI oferty – Inne informacje – Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Ewentualne proponowanie przez komisję konkursową zmiany kalkulacji kosztów zadania publicznego, w tym zmiana wysokości dotacji powinno pociągać za sobą ograniczenie zakresu działań i planowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, zleceniobiorcazobowiązany będzie do wyeliminowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych (pełna informacja w § 3 ust. 7 ogłoszenia konkursowego).

Akceptacja sprawozdania i rozliczenia dotacji polegać będzie na weryfikacji przez Zleceniobiorcę (Miasto Stołeczne Warszawa) założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy (oferenta).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama