Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 10.01.2023 16:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 96 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Opis zadania:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej lub uczącej się na terenie m.st. Warszawy. W zakres zadania mogą wchodzić: prowadzenie szkolenia stacjonarnego oraz udziałwe współzawodnictwie , w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na dany rok kalendarzowy, dla których prowadzone będzie:

 1. szkolenie wyłącznie podstawowe, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymujące się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę,

szkolenie podstawowe – od rocznika 2017 do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględniania tej kategorii wiekowej), minimum 3 godziny zajęć w tygodniu, łącznie – nie mniej niż 114 godzin zajęć (w przypadku dyscyplin takich jak szachy, brydż sportowy – szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie nie mniej niż 57 godzin zajęć) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego (udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa) do tego szkolenia nie mogą być włączane uczennice i uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz uczestniczki i uczestnicy zajęć sportowych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego,

 1. szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymujące się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę,

szkolenie podstawowe – jak w pkt. 1)

szkolenie zasadnicze – zawodniczki/zawodnicy w kategorii wiekowej młodzik do kategorii młodzieżowca, minimum 4,5 godziny zajęć w tygodniu, łącznie nie mniej niż 171 godzin zajęć (w przypadku dyscyplin takich jak szachy, brydż sportowy – szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie – nie mniej niż 57 godzin zajęć) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego.

Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny i szkolenie podstawowe i/lub zasadnicze należy wpisać w ofercie w części III.6 – planowany poziom osiągnięcia rezultatów.

W przypadku braku takiej informacji komisja konkursowa może nie udzielić rekomendacji do sfinansowania lub do dofinasowania złożonej oferty.

Należy podać tylko taka liczbę uczestniczek i uczestników, która ma zostać objęta dofinasowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestniczek i uczestników prowadzonej działalności sportowej.

 • Uwaga:
 1. oferty, które nie będą dotyczyły systematycznego, całorocznego stacjonarnego szkolenia sportowego nie będą rekomendowane przez komisje konkursową do sfinansowania lub do dofinansowania,
 2. rekomendację komisji konkursowej do sfinansowania lub do dofinansowania otrzymają wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny lub zawodniczki/zawodnicy w 2022 roku brały/brali udział we współzawodnictwie sportowym. W przypadku klubu wielosekcyjnego finansowaniem lub dofinansowaniem objęte/objęci będą wyłącznie uczestniczki/uczestnicy szkolenia w dyscyplinach, które /którzy spełniają wyżej wymieniony wymóg.

W szkoleniu zasadniczym finansowaniem lub dofinansowaniem w danej dyscyplinie objęte/objęci będą uczestniczki/uczestnicy, które/którzy spełniają wyżej wymieniony wymóg (należy wpisać wyłącznie liczbę zawodniczek/zawodników ze szkolenia zasadniczego, biorących udział we współzawodnictwie w 2022 r. oraz zawodniczek i zawodników, które/którzy od początku 2023 r. przechodzą do kategorii młodzik).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy lub biura m.st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dotyczy:

 1. wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenie stacjonarne, współzawodnictwo sportowe) – organizacja nie może ubiegać się o finansowanie lub dofinansowanie w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy lub innym Urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, dla tych samych uczestników szkolenia,
 2. szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielić w ofercie pomiędzy Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy a Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, np. wnioskować o finansowanie/dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a o finansowanie/dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania publicznego

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz kosztów do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

W kosztorysie do oferty nie należy rozdzielać kosztów pomiędzy szkolenie podstawowe i zasadnicze.

Koszty merytoryczne realizacji działań:

 1. szkolenie stacjonarne:
 1. wynagrodzenie osób szkolących,
 2. wynagrodzenie obsługi technicznej,
 3. wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu w specjalistycznych obiektach),
 4. zakupu sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (do 10 tys. zł/sztuka) – należy prowadzić ewidencję przychód-rozchód zakupionego sprzętu,
 5. badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne,
 6. zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych,
 7. odnowa biologiczna i rehabilitacja;
 1. udział we współzawodnictwie (koszt łączny):
 1. przejazd i transport,
 2. zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy),
 3. opłaty za udział we współzawodnictwie,
 4. zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych.

W dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe, dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

 1. koszty związane z zapewnieniem dostępności zadania publicznego.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem należy wpisać od części VI oferty – Inne informacje.

Koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania z dotacji ponoszone przez oferenta w ramach realizacji zadania publicznego:

koszty administracyjne (koszty mediów, czynsze itp.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej, na czas realizacji zadania publicznego, polisy odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

 • Uwaga:
 1. przy planowaniu zadania publicznego należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację,
 2. każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu,
 3. prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „Listy uczestniczek/uczestników szkolenia zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca oraz frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczenia rezultatów zadania.

Wyjaśnienia dotyczące rozpatrywana ofert:

Komisja konkursowa do opiniowania ofert naliczy dotacje na podstawie wskaźników, które są dostępne na stronie https://zoliborz.um.warszawa.pl/-/otwarte-konkursy-ofert-na-rok-2023  - koszyk dyscyplin.

Wysokość dotacji, rekomendowanej przez komisję do opiniowania ofert, będzie iloczynem (wynikiem mnożenia podanych czynników) tj. LICZBY TYGODNI (38) x LICZBY TRENINGÓW W TYGODNIU [x2 SZKOLENIE PODSTAWOWE (szachy, brydż sportowy x1); x3 SZKOLENIE ZASADNICZE (szachy, brydż sportowy x1)] x WSKAŹNIKA DOFINANSOWANIA WG KOSZYKA x  LICZBY ZAWODNICZEK/ZAWODNIKÓW.

 • Uwaga:
 1. w przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia – dotacja zostanie naliczona z pominięciem okresu od 2 stycznia 2023 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu,
 2. w przypadku ofert na realizację zadania w formie wsparcia: udział środków własnych/środków z innych źródeł, musi stanowić minimum 1/10 wnioskowanej kwoty dotacji podanej w ofercie. W przypadku udziału mniejszego, niż wyżej wymieniony, oferta będzie oceniona minimalną liczbą punktów w protokole oceny oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) – pkt IV „Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego”,
 3. w przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia kwotę pobieraną od uczestniczek/uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V. B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacją kwoty wskazanej w pkt. V.B.4 należy wpisać w części VI.3 oferty - Inne działania , które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty.

W przypadku pobierania opłat w różnej wysokości dla jednej dyscypliny np. od X zł do Y zł należy podać średnią wysokość pobieranej miesięcznie opłaty od jednej uczestniczki/jednego uczestnika szkolenia. Prawidłowo wykazana kwota świadczenia od odbiorców zadania powinna być zgodna ze wzorem na wyliczenie: 8,7 (okres szkolenia objęty dofinansowaniem – w miesiącach) x liczba uczestniczek/uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od wszystkich uczestniczek/uczestników szkolenia. Całość pobieranych opłat od odbiorców zadania powinna być przeznaczona na realizację zadania publicznego.

W przypadku:

 1. gdy kwota dotacji wyliczona wg wskaźników będzie większa niż kwota określona w konkursie, dopuszcza się procentowe zmniejszenie kwoty dotacji, z uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji,
 2. gdy wnioskowana kwota dotacji będzie niższa niż wyliczony wskaźnik, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z kwotą wnioskowaną w ofercie.

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany będzie do dostarczenia: oświadczenia zleceniobiorcy, imiennego wykazu uczestniczek/uczestników szkolenia oraz harmonogramu szkolenia.

Wyniki przeprowadzonych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy kontroli merytorycznych i finansowych realizacji zadań w 2022 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

W przypadku zlecania części zadania publicznego innym podmiotom, nie będącymi stronami umowy (np. trenerom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą), oferent powinien uwzględnić taka informację w części III.3 oferty – „Syntetycznym opisie zadania”.

Wymagane jest, aby wnioskodawca prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 1 rok przed datą złożenia wniosku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, Zleceniodawca zobowiązany będzie do wyeliminowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych (pełna informacja w § 3 ust. 7 ogłoszenia konkursowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama