Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 10.01.2023 16:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Opis zadania.

Przedmiotem zadania jest organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.

Zakres realizacji zadania publicznego:

 1. organizacja amatorskich turniejów i cyklicznych rozgrywek w różnych dyscyplinach sportu oraz innych form aktywności fizycznej,
 2. organizacja na terenie dzielnicy Żoliborz festynów o charakterze rodzinnym promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

Forma realizacji zadania publicznego: zawody, turnieje, mityngi, biegi, pikniki, festyny.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania publicznego będzie można przeznaczyć na:

 1. wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
 2. wypożyczenie sceny i sprzętu nagłaśniającego,
 3. koszty obsługi sędziowskiej, medycznej i technicznej,
 4. koszty animacji sportowo-rekreacyjnych,
 5. koszty wynajmu obiektów sportowych,
 6. zakup nagród rzeczowych oraz medali i pucharów dla zwycięzców,
 7. zakup upominków dla uczestników,
 8. koszty transportu,
 9. koszty koordynacji zadania publicznego,
 10. koszty materiałów promocyjnych (wyłącznie: ulotki, plakaty, publikacja na stronach www, obsługa mediów społecznościowych) z dochowaniem obowiązku informacyjnego oferenta,
 11. koszty związane z zapewnieniem dostępności zadania publicznego.

Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego:

koszty administracyjne (koszty mediów, czynsze itp.).

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 1. doświadczenie w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,
 2. metody i narzędzia rekrutacji odbiorców zadania publicznego,
 3. realność osiągnięcia rezultatów i sposób ich monitorowania,
 4. planowana liczba uczestników biorących udział w imprezie,
 5. sposoby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 6. kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego,
 7. zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 8. prowadzenie działalności zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 9. dysponowanie odpowiednim sprzętem i zasobami osobowymi do realizacji zadania publicznego,
 10. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów,
 11. szczegółowy opis pozycji kosztorysu,
 12. wkład własny finansowy,
 13. wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania publicznego,
 14. wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 15. spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy (posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej organizatora), o czym oferent powinien poinformować w części VI oferty – Inne informacje – Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową

Ewentualne proponowanie przez komisję konkursową zmiany kalkulacji kosztów zadania publicznego, w tym zmiana wysokości dotacji powinno pociągać za sobą ograniczenie zakresu działań i planowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, zleceniobiorca zobowiązany będzie do wyeliminowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych (pełna informacja w § 3 ust. 7 ogłoszenia konkursowego).

Akceptacja sprawozdania i rozliczenia dotacji polegać będzie na weryfikacji przez Zleceniobiorcę (Miasto Stołeczne Warszawa) założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy (oferenta).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama