Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki

Reklama
Nabór od 25.11.2022 do 16.12.2022 14:00
Urząd Miasta Katowice
Łączny budżet 2,45 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazwą:

1.       „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki"  w 2023 r. - 1.500.000,00 zł

2.       „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych", realizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2023 r.  – 900.000,00 zł

3.       „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do  30 czerwca 2023 r." - 30.000,00 zł

4.        „AKCJA ZIMA  2023" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży -  20.000,00  zł 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na powyższe zadania, do odwołania lub unieważnienia konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2023 r. lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadań publicznych, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Termin realizacji zadań:

1.       „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki"  w 2023 r. - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

2.       „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych", realizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2023 r.  - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

3.       „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r." - od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.

4.       „AKCJA ZIMA 2023" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - od dnia podpisania umowy do 29 stycznia 2023 r.

Celem realizacji zadań jest:

1.       Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2023 roku poprzez przeprowadzenie przez uprawnione podmioty profesjonalnych treningów w różnych dyscyplinach sportu,

2.       Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2023 roku poprzez przeprowadzenie przez Uczniowskie Kluby Sportowe profesjonalnych treningów w różnych dyscyplinach sportu,

3.       Organizacja imprez sportowych i turystycznych przez uprawnione podmioty w I połowie 2023 roku w celu zapewnienia szerokiej oferty imprez dostępnych dla mieszkańców miasta Katowice,

4.       „AKCJA ZIMA 2023" - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w trakcie ferii zimowych w 2023 roku.

Przy realizacja zadania publicznego, będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia realizatorzy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania aktualnych przepisów wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz regulacji i wytycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Sportu  i Turystyki w tym zakresie.

Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości 35 % pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zakresu zadania i poinformowania Zleceniodawcy na piśmie. Przesunięcia do 35 % pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami liczone są od wysokości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu.

W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowej, dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami powyżej 35 % liczonej od wartości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody dysponenta środków.

Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią ZAŁĄCZNIK do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, pok. 403, IV piętro, w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki od godz. 7.30 – 17.00, w piątki od godz. 7.30 – 14.00, pod numerami telefonu (032) 2593-732, 2593-726, oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Generatorze eNGO.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć WYŁĄCZNIE za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Edukacji i Sportu - nazwa konkursu, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - do dnia 16 grudnia 2022 r. 

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

Reklama