Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych...

Reklama
PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2023 r
Nabór od 01.12.2022 do 22.12.2022 16:00
Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia
Łączny budżet 1,105 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 510 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2023 r..

OGŁOSZENIE Nr 3

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w związku Uchwałą nr Uchwała nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2023 r.

 

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zastrzega sobie prawo dokonywania zmian kwot przeznaczonych na realizację poniżej określonych zadań, których ostateczna wysokość zostanie ustalona po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r.

 

1.  Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

1.1. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Nazwa zadania

Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 210 000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 210 000,00 zł

Cel zadania

Celem zadania jest udzielenie schronienia i wyżywienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

 1. Prowadzenie jednego schroniska dla bezdomnych przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu;

 2. Zapewnić schronienie i wyżywienie dla 12 osób bezdomnych, tj. 10 mężczyzn i 2 kobiet.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 1. Oświadczenie realizatora o zapewnieniu gotowości schronienia i wyżywienia dla 12 osób;

 2. Lista obecności, książka meldunkowa, codzienny raport do WPS w formie mail: wps@dg.pl

Okres realizacji

01.01.2023 – 31.12.2023

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 1. W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca;

 2. W zadaniu wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;

 3. Oferent musi spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896);

 4. Oferenci zobowiązani są do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, wytycznych oraz zaleceń związanych z SARS-CoV-2.

 5. Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

 

1.2. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Nazwa zadania

Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 510 000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 510 000,00 zł

Cel zadania

Celem zadania jest udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

 1. Prowadzenie jednego schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu;

 2. Zapewnić schronienie dla 12 osób bezdomnych, tj. 10 mężczyzn i 2 kobiet.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 1. Oświadczenie realizatora o zapewnieniu gotowości schronienia dla 12 osób;

 2. Lista obecności, książka meldunkowa, codzienny raport do WPS w formie mail: wps@dg.pl

Okres realizacji

01.01.2023 – 31.12.2023

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 1. W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca;

 2. W zadaniu wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;

 3. Oferent musi spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896);

 4. Oferenci zobowiązani są do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2;

 5. Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.);

 6. Oferent musi zapewnić transport osób bezdomnych na trasie Schronisko dla bezdomnych - szpital, przychodnia itp. oraz z powrotem.

 

1.3. Prowadzenie Noclegowni z Ogrzewalnią dla bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Nazwa zadania

Prowadzenie Noclegowni z Ogrzewalnią dla bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 345 000,00

Limit kwot dla jednego projektu: 345 000,00

Cel zadania

Prowadzenie jednej Noclegowni z Ogrzewalnią dla osób Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

 1. Prowadzenie jednej noclegowni dla osób bezdomnych przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
  od 1.10. do 31.03 od 18°° do 8°°

od 1.04 do 30.09 od 19°° do 7°°;

 1. Prowadzenie jednej ogrzewalni dla osób bezdomnych przez 7 miesięcy, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
  od 1.01. do 30.04 od 18°° do 8°°

od 1.10 do 31.12 od 18°° do 8°°;

 1. Oferent musi zapewnić schronienie w noclegowni z ogrzewalnią łącznie dla 50 osób bezdomnych, w tym dla 45 osób w noclegowni, tj. 40 mężczyzn i 5 kobiet oraz dla 5 osób dla ogrzewalni, tj. 5 mężczyzn.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 1. Oświadczenie realizatora o zapewnieniu gotowości schronienia w Noclegowni dla 45 osób;

 2. Oświadczenie realizatora o zapewnieniu gotowości schronienia w Ogrzewalni dla 5 osób;

 3. Noclegownia - lista obecności, książka meldunkowa, codzienny raport do WPS w formie mail: wps@dg.pl ;

 4. Ogrzewalnia - lista obecności, książka meldunkowa, codzienny raport do WPS w formie mail: wps@dg.pl.

Okres realizacji

 1. Noclegownia dla bezdomnych

01.01.2023-31.12.2023;

 1. Ogrzewalnia dla bezdomnych

01.01.2023-30.04.2023 oraz 01.10.2023-31.12.2023.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 1. W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca;

 2. W zadaniu wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;

 3. Oferent musi spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896) ;

 4. Oferenci zobowiązani są do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych
  z SARS-CoV-2;

 5. Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

 

1.4. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Nazwa zadania

Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 40 000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 40 000,00 zł

Cel zadania

Celem realizacji zadania publicznego jest dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Zorganizowanie jednego punktu wydawczego

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 1. Ewidencja wydawania artykułów żywnościowych;

 2. Oświadczenie realizatora o zorganizowaniu punktu wydawczego.

Okres realizacji

01.01.2023 – 30.09.2023

Warunki szczegółowe (np.  możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 1. W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca;

 2. W zadaniu wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;

 3. Przed podpisaniem umowy będzie istniała konieczność przedłożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2021-2027 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);

 4. Dystrybucja żywności na podstawie skierowań wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej dla grupy 2100 mieszkańców w okresie od 01.01.2023 r. – 30.09.2023 r.

 5. Oferenci zobowiązani są do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych
  z SARS-CoV-2;

 6. Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

 

2. Zlecenie realizacji ww. zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).

 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie ww. postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 roku określone zostały w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

7. Oferta konkursowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

 

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres: cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 13 ogłoszenia tj. 22 grudnia 2022 r. godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

 

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

 

11. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.

 

12. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).

 

13. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

22 grudnia 2022 r. do godz. 16.00

 

14. Dopuszcza się złożenie przez jednego oferenta kilku ofert w konkursie (nie więcej niż jedną ofertę na każde zadanie). Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą z ofert osobno (z wykorzystaniem generatora ofert).

 

15. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r. powołana została komisja konkursowa. Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)

 

16. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

17. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

18. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

 

19. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

 

20. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

 

21. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

 

22. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

30 grudnia 2022 r.

23. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

 

24. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

25. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

26. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 Zasad stanowiących załącznik do Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

 

27. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

 

28. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

 

29. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

 

30. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

31. W roku 2021 zrealizowano zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

 959 440,00 zł

 

32. W roku 2022 zrealizowano zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

981 566,00 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama