Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania...

Reklama
Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2023 roku
Nabór od 01.12.2022 do 03.01.2023 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 370,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 370,5 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2023 roku.

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2023 roku.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Cel zadania: Celem realizacji zadania publicznego jest przeciwdziałanie podejmowaniu ryzykownych zachowań oraz niwelowanie szkód wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i uzależnieniom behawioralnym, w tym:

- podniesienie świadomości na temat zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

- zwiększenie umiejętności wychowawczych beneficjentów oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży,

- podniesienie świadomości na temat uzależnień, ich przyczyn, zagrożeń i skutków, promocja zdrowego stylu życia.

Proponowane działania muszą uwzględniać możliwość ich realizacji w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym ograniczeń, rekomendacji i wytycznych w tym zakresie wprowadzanych przez uprawnione służby i instytucje.

Opis zadania:

Obszary tematyczne objęte zadaniem konkursowym:

- Realizacja kompleksowych programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, kierowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli – w szczególności programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Ośrodek Rozwoju Edukacji www.programyrekomendowane.pl;

- Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców, wychowawców nauczycieli i pedagogów szkolnych, zwiększających ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;

- Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszących świadomość w zakresie uzależnień: ich przyczyn, zagrożeń i skutków oraz promujących zdrowy tryb życia;

- Realizacja zajęć dla grup ryzyka z programem socjoterapeutycznym lub opiekuńczym.

Adresaci zadania: Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w szczególności dzieci, młodzież i dorośli mieszkający w obszarach wskazanych na mapie kumulacji problemów społecznych, zalecanych szczególnej koncentracji działań wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy z ursynowskich placówek oświatowych.

Formy realizacji zadania: Forma stacjonarna dopuszcza interaktywne formy realizacji zadania, w tym pracę on-line, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Dodatkowe uwagi:

W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, scenariusze, listy obecności, inne;

- uzyskania aprobaty dyrektora placówki na realizację programu (potwierdzonej oświadczeniem składanym przez Oferenta),

- zapewnienia zgodności ze standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych, określonym w corocznie uchwalanym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;

- prowadzenia działań adekwatnych do potrzeb konkretnych społeczności szkolnych, zgodnych z zapisami szkolnych programów profilaktyki oraz do potrzeb grup rówieśniczych, grup ryzyka itp.;

- preferowane będą oferty programów z bazy Rekomendowanych Programów Profilaktycznych, dostępnej na stronie https://www.programyrekomendowane.pl/ oraz na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych https://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne ; 

- prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

- prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą, w tym przekazanie Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych Dzielnicy;

- oferent/kadra realizująca zadanie powinni posiadać udokumentowane kwalifikacje w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- wskazanie w ofercie kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej zadanie.

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152, z 2022 r. poz. 1700, 1933.), zweryfikujeosoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynnościpod kątem ich figurowania wRejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a) widnieją w Rejestrze lub

b) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub

c) co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy;

Termin realizacji zadania: 01.03.2023 r. – 31.12.2023 r.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 370 500,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama