Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z...

Reklama
Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Nabór od 01.12.2022 do 03.01.2023 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 318 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 318 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

Cel zadania: Udzielenie wsparcia mieszkańcom Ursynowa z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, ukierunkowanego na wzrost aktywności i wzrost partycypacji społecznej tej grupy.

Opis zadania: Zadanie publiczne polega na realizacji programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Adresaci zadania: Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w tym w szczególności:

•dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnymoraz ich rodzice/ opiekunowie,

•dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich rodzice/opiekunowie,

•ucząca się młodzież w wieku 16-18 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich rodzicom/opiekunom,

•młodzież i młodzi dorośli od 19 do 26 r. ż.z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich rodzice/opiekunowie,

•osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie.

Działania wskazane w ofercie mogą mieć na przykład postać:

•działań o charakterze ogólnorozwojowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieżyi osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności,

•działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród dzieci i młodzieży z orzeczeniemo niepełnosprawności, mających na celu wyrównywanie szans tych uczniów np.: korepetycje, reedukacja, grupy wsparcia, samopomocowe, konsultacje indywidualne/rodzinne, materiały dydaktyczne dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

•działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród osób dorosłych z orzeczeniemo niepełnosprawności np.: zajęcia profilaktyczne, warsztaty i grupy o charakterze integrująco-samopomocowym,konsultacje indywidualne,

•działań mających na celu edukację, integrację i wsparcie rodziców/opiekunów osóbz orzeczeniem o niepełnosprawności np.: warsztaty grupowe, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, gotowe poradniki i instruktaże dot. opieki nad osobąz niepełnosprawnością, indywidualne konsultacje rodzinne,

•działań wspierających integrację środowiska, rozwój społeczny i emocjonalny, kierowanych do szerokiej grupy odbiorców - osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin np.: grupy dyskusyjne, grupy wsparcia, warsztaty tematyczne, spotkania okolicznościowe.

Proponowane działania powinny uwzględniać możliwość ich realizacji w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym ograniczeń, rekomendacji i wytycznych w tym zakresie wprowadzanych przez uprawnione służby i instytucje.

Formy realizacji zadania: Forma stacjonarna dopuszcza interaktywne formy realizacji zadania, w tym pracę on-line, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Dodatkowe uwagi:

W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, dziennik pracy, scenariusze, listy obecności, inne;- prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

- prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą, w tym przekazanie Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych Dzielnicy.

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji zadania: 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofert.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 318 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama