Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

2023 - Zadanie nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu...

Reklama
2023 - Zadanie nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nabór od 30.11.2022 do 22.12.2022 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 600 tys. PLN
Młodzież
Gmina Łomianki, Gmina Łomianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2023 - Zadanie nr 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, promocja zdrowego stylu życia;

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie musi być skierowane do mieszkańców gminy Łomianki.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie i zmniejszenie poszczególnych kosztów nie więcej niż o 15% ich wysokości z zastrzeżeniem, że suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania i nie zwiększy się kwota dotacji. Zmiany przewyższające wskazane limity procentowe będą możliwe wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną w aneksie do umowy.

Szczegółowy opis konkursu znajduje się w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr WAO.0050.308.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 29 listopada 2022 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama