Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na 2023 rok (pomoc społeczna, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, działalność...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na 2023 rok (pomoc społeczna, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, działalność charytatywna, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym)
Nabór od 05.12.2022 do 05.01.2023 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 345 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci
Urząd Miejski w Wadowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na 2023 rok (pomoc społeczna, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, działalność charytatywna, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym).

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Ogłaszający konkurs

Obsługa merytoryczna konkursu

Burmistrz Wadowic
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

tel.: 33 873-18-11, fax: 33 873-18-15
e-mail: um@wadowice.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach

ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel.: 33 823 43 39, fax: 33 823 28 18
e-mail: mops@wadowice.pl

§ 1

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert jest realizacja w okresie od 1 lutego 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku następujących zadań publicznych:

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Zadanie z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

75.000 zł

Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego

185.000 zł

Zadanie z zakresu działalności charytatywnej:

Redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy Wadowice

45.000 zł

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

40.000 zł

§ 2

Cele realizacji zadań

 1. Cele realizacji poszczególnych zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert są następujące:

Lp.

Rodzaj zadania

Cel realizacji zadania

1.

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Wsparcie rodzin poprzez objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego.

3.

Redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy Wadowice

Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez dostarczanie żywności.

4.

Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym z terenów wiejskich, poprawa ich kondycji psychicznej i fizycznej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej seniorów z terenów wiejskich. 

§ 3

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia została określona w § 1.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, stosownie do podjętej uchwały budżetowej.

§ 4

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie realizacji zadań objętych niniejszym ogłoszeniem ma formę wspierania ich wykonywania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 2. W niniejszym otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- natomiast w przypadku zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wyłącznie:

 1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, lub
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
 1. Działalność statutowa oferenta musi być zgodna z dziedziną zlecanego zadania publicznego.
 2. Przyjmuje się, że w wyniku niniejszego konkursu Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego więcej niż jednemu podmiotowi - w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na prowadzone przez siebie działania.
 3. W przypadku, gdy suma wartości planowanych dotacji w ramach wybranych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację danego zadania określonych w § 1, Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia dofinansowania stosownie do posiadanych środków oraz do wskazania (w ramach danego kosztorysu) przeznaczenia części dotacji na pokrycie innych kosztów niż zaproponowane przez Oferenta.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia stosownych korekt, w tym korekty zakładanych rezultatów, dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadania publicznego oraz kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania - dostosowanych do kwoty przyznanego dofinasowania.
 5. W korekcie kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż w złożonej ofercie.
 6. Oferta wybrana do dofinansowania stanowić będzie, wraz z ewentualną aktualizacją, integralną część umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 7. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów przeznaczonych na realizację zadania.
 8. Wymagane jest 15% wkładu własnego, w tym minimum 5% wkładu własnego finansowego lub z innych źródeł (w stosunku do całości kosztów).
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 10. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) i nie przysługuje od niej odwołanie.
 11. Warunkiem realizacji zadania i przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

§ 5

Terminy i ogólne warunki realizacji zadań

 1. Realizacja zadania nastąpi w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. Zadania będące przedmiotem niniejszego ogłoszenia będą realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców gminy Wadowice.
 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Dopuszcza się wzrost do 30% wartości poszczególnych pozycji kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Zmniejszenie wartości poszczególnych pozycji kosztów nie jest limitowane.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu jego realizacji i terminu realizacji poszczególnych działań. Wprowadzone zmiany nie mogą jednak zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Organizatora konkursu.
 6. Rezultat realizacji zadania publicznego uznaje się za spełniony, gdy został zrealizowany w minimum 80%.
 7. Wartość docelowa rezultatu oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika (sposób monitorowania rezultatu) muszą zostać określone w sposób umożliwiający ich zweryfikowanie.
 8. Podkreśla się, iż nieosiągnięcie zdefiniowanych w punkcie 5 i 6 części III Oferty rezultatów realizacji zadania może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu dotacji.
 9. Nie dopuszcza się pobierania przez Oferenta wpłat/opłat od adresatów zadania.
 10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 1. Podmiot realizujący zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność ma być zapewniona, co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 2. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.

§ 6

Szczegółowe warunki realizacji zadań

 1. Zadanie pn. „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”:
 1. Zadanie realizowane będzie wyłącznie na rzecz osób uprawnionych do otrzymywania pomocy społecznej w formie gorącego posiłku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 2. Oferent zobowiązany jest zapewnić lokal z wyposażeniem na terenie miasta Wadowice, w którym realizowane będzie zadanie tj. sporządzanie i wydawanie posiłków, w tym salę jadalną z miejscami siedzącymi, która umożliwi spożywanie posiłków przez osoby uprawnione. Lokal winien spełniać wymogi higieniczno-sanitarne w zakresie realizowanego zadania.
 3. Ogłaszający konkurs może zapewnić Oferentowi pomoc osobową związaną z realizacją zadania publicznego.
 4. W ramach zadania należy sporządzać i wydawać gorące posiłki dla osób uprawnionych, przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Gorący posiłek przysługujący za niedzielę należy sporządzić i wydać w sobotę, natomiast za święto w dzień roboczy, przedświąteczny.
 5. Warunki sporządzania i wydawania posiłków muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość zorganizowanych i wydawanych posiłków oraz zgodność realizacji zadania z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno- epidemiologicznymi.
 1. Zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”:
 1. Placówka wsparcia dziennego musi być prowadzona zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).
 2. Oferent zobowiązany jest zapewnić lokal z wyposażeniem do prowadzenia placówki, spełniający warunki techniczne odpowiednie do jej prowadzenia, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 poz. 1630), (nie dotyczy świetlic prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę).
 1. Zadanie pn. „Redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy Wadowice”:
 1. Zadanie może być realizowane w następujących formach:
 1. poprzez pozyskiwanie i wydawanie żywności w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym/Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
 2. poprzez pozyskiwanie żywności od przedsiębiorców – producentów i dystrybutorów żywności itp. (darowizny) i jej wydawanie,
 3. w połączonych formach tj. poprzez łączną realizację działań, o których mowa w lit. a i b.
 1. Zadanie pn. „Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym”:
 1. Zadanie realizowane będzie na rzecz osób w wieku emerytalnym, zamieszkujących na terenach wiejskich gminy Wadowice.
 2. W ramach zadania należy podejmować działania ukierunkowane na aktywizację, integrację, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej grupy docelowej, o której mowa w pkt 1. 

§ 7

Zasady finansowania zadań

 1. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. zakupy inwestycyjne (których koszt wytworzenia lub nabycia przekracza kwotę 10.000 zł),
 2. pokrycie opłat statutowych, członkowskich, opłat za uprawnienia, licencje, transfery.
 1. Do kosztów niekwalifikowanych, czyli takich, które nie mogą być rozliczane w ramach zleconych do realizacji zadań publicznych, należą:
 1. zakup gruntów,
 2. działalność gospodarcza,
 3. działalność partii politycznych,
 4. działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych,
 5. działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
 6. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy.

§ 8

Kontrola i monitoring realizacji zadań

 1. Przewiduje się prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań ze strony Organizatora konkursu.
 2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, upoważnione przez Burmistrza Wadowic osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzanie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania) oraz formalno-rachunkową (sprawdzanie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania) realizacji zadania publicznego, a w szczególności stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 3. Oferent, który otrzyma dotację zobowiązany będzie do przedkładania sprawozdań z wykonanego zadania publicznego.
 4. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany będzie do każdorazowego przedstawiania do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów z tytułu realizacji zadania publicznego w danym okresie sprawozdawczym, na podstawie których dokonywany będzie bieżący monitoring realizacji zadania publicznego pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.
 5. Szczegółowe terminy i tryb składania sprawozdań, a także szczegółowy tryb kontroli i monitoringu realizacji zadania publicznego, zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadań publicznych.

§ 9

Termin i sposób składania ofert

 1. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r. do godziny 15:00.
 2. Po wypełnieniu i złożeniu elektronicznego formularza ofert, należy z systemu wydrukować wygenerowaną ofertę, a następnie dokument ten musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferentów i dostarczony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 9 ust. 6, do dnia 5 stycznia 2023 r. do godziny 15:00, osobiście do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice lub poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty na ww. adres. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data przyjęcia wskazanego dokumentu na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 3. Oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl, ale nie złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty inne niż wygenerowane za pośrednictwem systemu Witkac.pl nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę na realizację danego zadania publicznego (jedno zadanie = jedna oferta).
 6. Do oferty należy dołączyć:
 1. statut,
 2. w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym: aktualny wypis z innego właściwego rejestru, ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i  upoważnienie do działania w imieniu Oferenta osób go reprezentujących.
 1. W przypadku awarii platformy internetowej Witkac.pl, uniemożliwiającej składanie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Ramowy wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.wadowice.pl w zakładce NGO / Druki do pobrania (https://wadowice.pl/ngo/druki-do-pobrania/) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach (I piętro, pok. nr 25).

§ 10

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty oceniać będzie powołana przez Burmistrza Wadowic komisja konkursowa, która może obradować w trybie stacjonarnym lub hybrydowym.
 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
 3. Kryteria oceny formalnej oferty - ocena formalna oferty będzie obejmowała weryfikację, czy oferta:
 1. została złożona przez uprawniony podmiot,
 2. została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
 3. złożona została na odpowiednim formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 4. została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji lub stosownego pełnomocnictwa,
 5. jest kompletna, a zawarte w niej pola są prawidłowo wypełnione,
 6. zakłada zapewnienie wymaganego wkładu własnego lub z innych źródeł (minimum 5% wkładu finansowego w stosunku do całości kosztów),
 7. zakłada realizację zadania na rzecz mieszkańców Gminy Wadowice,
 8. jest zgodna z tematyką, na którą została złożona.
 1. Tylko oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne będzie podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania (minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność ich wykorzystania),
 3. planowany przez Oferenta udział  środków finansowych własnych, pochodzących z innych źródeł,
 4. proponowana jakość wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 5. dotychczasowa współpraca z samorządem (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania środków),
 6. planowany przez oferenta wkład rzeczowy przewidziany do realizacji zadania, w szczególności dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz wkład osobowy, w tym praca wolontariuszy oraz praca społeczna członków.

§ 11

Termin dokonania wyboru ofert

 1. Ostatecznego wyboru najlepszych ofert dokona Burmistrz Wadowic w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku w drodze zarządzenia.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 12

Zrealizowane w roku 2021 i 2022 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

Rodzaj zadania publicznego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

2021

2022

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

55.000 zł

60.000 zł

Redystrybucja żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy Wadowice

26.000 zł

30.000 zł

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego

165.000 zł

165.000 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama