Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

7/2023 WSPIERANIE PRAC WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego
Łączny budżet 230 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 7/2023 WSPIERANIE PRAC WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE.

Złożenie oferty na niniejszy konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr 7/2023 oraz obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

 

W ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2023 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1) uspołecznienie oraz integracja dzieci i młodzieży;

2) poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży;

3) krzewienie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży;

4) przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie poprzez:

a) działania realizowane z partnerami z zagranicy,

b) działania uwzględniające zagadnienia i umiejętności przygotowujące do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie: przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, dialog międzykulturowy, edukacja globalna.

 

UWAGA:

Za odbiorców realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2022 uważa się osoby w wieku od 6 do 19 lat.

 

Za organizację młodzieżową uważa się dobrowolne zrzeszenie młodzieży, zmierzające do realizacji wyznaczonych zadań, a nie stowarzyszenie wyłącznie działające na rzecz młodzieży.

 

Z otwartego konkursu ofert nr 7/2023 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, następujące rodzaje zadań:

1) lokalne festyny, biesiady;

2) przedsięwzięcia o charakterze terapeutycznym;

3) organizacja zajęć i przedsięwzięć sportowych, jeżeli stanowią one jedyny rodzaj działań skierowanych do uczestników zadania.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego
w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz
działające na rzecz dzieci i młodzieży.

 

* Zasady kalkulacji wkładu osobowego i rzeczowego szczegółowo określają § 2 ust. 11, 12, 13 procedur przyjętych uchwałą 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 4 ww. procedur . W ramach dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty obsługowo-administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

* Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego nie mogą być pokrywane wydatki wymienione w § 4 ust. 5 ww. procedur.

* Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w otwartym konkursie ofert nr 7/2023 mogą być pokrywane wydatki związane z zakupem nagród i upominków dla uczestników zadania do wysokości 10% udzielonej dotacji oraz wydatki przeznaczone na wyżywienie uczestników zadania do wysokości 35 % udzielonej dotacji.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama