Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację...

Reklama
PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2023 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nabór od 01.12.2022 do 22.12.2022 16:00
Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia
Łączny budżet 1,161 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 160,4 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2023 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ.

OGŁOSZENIE Nr 2

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr Uchwała nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).


PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2023 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zastrzega sobie prawo dokonania zmian kwot przeznaczonych na realizację poniżej określonych zadań, których ostateczna wysokość zostanie ustalona po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r.

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice, Strzemieszyce.

 

1.1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

 

 

Nazwa zadania

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  Mieście Dąbrowa Górnicza, w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Mydlice, Strzemieszyce i Ząbkowice

Kwota przeznaczona na zadanie

720 000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu:

117 000,00 zł.

 

Cel zadania

Wyłonienie podmiotów do realizacji zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

 • prowadzenie zajęć 5 razy w tygodniu, minimum przez 4 godziny dziennie,

 • prowadzenie zajęć przez minimum 1 miesiąc wakacji,

Dopuszcza się zmianę zakresu wykonania zadania publicznego wraz ze zmianami kosztorysu wynikającymi z tej zmiany np. poprzez wdrożenie alternatywnych form prowadzenia zajęć, w sytuacji konieczności zawieszenia działalności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

 • minimalna liczba wpisanych na listę uczestników
  w zadaniu, tj. 20 osób.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 • wpisy w dzienniku potwierdzające odbyte zajęcia,

 • listy uczestników zajęć.

Okres realizacji

od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

 

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 • należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości/lokalu;

 • należy dołączyć statut placówki lub jego projekt;

 • należy dołączyć regulamin organizacyjny lub jego projekt;

 • należy dołączyć opis rodzaju i wielkości pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie placówki wraz ze wskazaniem liczby miejsc z uwzględnieniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego wraz ze wskazaniem liczby miejsc stwarzających możliwość jednoczesnego przebywania dzieci w placówce;

 • należy dołączyć program profilaktyczny;

 • należy dołączyć zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, a w przypadku nowo tworzonej placówki, umowa zostanie podpisana po dostarczeniu przez podmiot zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Zezwolenie należy dostarczyć do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie ww. terminu oferta będzie uznana za nieważną;

 • zadanie realizować w terminie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w tym zajęcia winny odbywać się obligatoryjnie do dnia 22.12.2023 r. oraz przynajmniej przez jeden miesiąc wakacji letnich;

 • zajęcia winny odbywać się 5 razy w tygodniu, minimum przez 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

Dopuszcza się zmianę zakresu wykonania zadania publicznego wraz ze zmianami kosztorysu wynikającymi z tej zmiany np. poprzez wdrożenie alternatywnych form prowadzenia zajęć, w sytuacji konieczności zawieszenia działalności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

 • należy zapewnić kadrę z kwalifikacjami określonymi w art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • placówka winna być przeznaczona dla minimum 20 do maksymalnie 30 dzieci, z uwzględnieniem wymogu określonego w art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • należy zapewnić dzieciom jeden posiłek dziennie;

 • placówka planująca dożywianie dzieci na bazie własnego bloku żywienia winna posiadać pozytywną opinię inspektora sanitarnego w tym zakresie;

 • maksymalna wartość dotacji na jeden miesiąc nie może przekroczyć 9 750,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty;

 • wysokość przekazanej dotacji będzie proporcjonalna do liczby dni liczonych od daty podpisania umowy;

 • w zadaniu wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;

 • realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2;

 • przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

 

 

Nazwa zadania

 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

120 000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu:

120 000,00

 

Cel zadania

 

Wyłonienie podmiotów do realizacji zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

 • prowadzenie zajęć 5 razy w tygodniu, minimum przez 4 godziny dziennie,

 • prowadzenie zajęć przez minimum 1 miesiąc wakacji,

Dopuszcza się zmianę zakresu wykonania zadania publicznego wraz ze zmianami kosztorysu wynikającymi z tej zmiany np. poprzez wdrożenie alternatywnych form prowadzenia zajęć, w sytuacji konieczności zawieszenia działalności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

 • minimalna liczba wpisanych na listę uczestników
  w zadaniu: 15 osób.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 • wpisy w dzienniku potwierdzające odbyte zajęcia,

 • listy uczestników zajęć.

Okres realizacji

od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

 

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 • należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości/lokalu;

 • należy dołączyć statut placówki lub jego projekt;

 • należy dołączyć regulamin organizacyjny lub jego projekt;

 • należy dołączyć opis rodzaju i wielkości pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie placówki w formie specjalistycznej z wyszczególnieniem pomieszczeń do terapii indywidualnej wraz ze wskazaniem liczby miejsc stwarzających możliwość jednoczesnego przebywania dzieci w placówce z uwzględnieniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego;

 • dołączyć program socjoterapeutyczny;

 • należy dołączyć zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, a w przypadku nowo tworzonej placówki, umowa zostanie podpisana po dostarczeniu przez podmiot zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Zezwolenie należy dostarczyć do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie ww. terminu oferta będzie uznana za nieważną;

 • zadanie realizować w terminie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w tym zajęcia winny odbywać się obligatoryjnie do dnia 22.12.2023 r. oraz przynajmniej przez jeden miesiąc wakacji letnich;

 • zajęcia winny odbywać się 5 razy w tygodniu, minimum przez 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

Dopuszcza się zmianę zakresu wykonania zadania publicznego wraz ze zmianami kosztorysu wynikającymi z tej zmiany np. poprzez wdrożenie alternatywnych form prowadzenia zajęć, w sytuacji konieczności zawieszenia działalności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

 • należy zapewnić kadrę z kwalifikacjami określonymi w art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • placówka winna być przeznaczona dla minimum 15 do maksymalnie 30 dzieci, z uwzględnieniem wymogu określonego w art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • należy zapewnić dzieciom jeden posiłek dziennie;

 • placówka planująca dożywianie dzieci na bazie własnego bloku żywienia winna posiadać pozytywną opinię inspektora sanitarnego w tym zakresie;

 • maksymalna wartość dotacji na jeden miesiąc nie może przekroczyć 10 000,00 zł. Złożenie oferty
  o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty;

 • wysokość przekazanej dotacji będzie proporcjonalna do liczby dni liczonych od daty podpisania umowy;

 • w zadaniu wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;

 • realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2;

 • przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1.3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Ząbkowice i Strzemieszyce.

 

 

Nazwa zadania

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Ząbkowice i Strzemieszyce.

Kwota przeznaczona na zadanie

320 800,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu:

160 400,00 zł

 

Cel zadania

 

Wyłonienie podmiotów do realizacji zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Prowadzenie zajęć w miejscu przebywania dzieci i młodzieży lub w miejscach użyteczności publicznej jak szkoła, dom kultury i inne, w czasie wolnym od nauki w wymiarze minimum 80 godzin miesięcznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz co najmniej 40 godzin miesięcznie w okresie od 2 stycznia do 31 marca oraz od 2 listopada do 22 grudnia z wyłączeniem dni o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.


 

Prowadzenie zajęć przez minimum 1 miesiąc wakacji.


 

Dopuszcza się zmianę zakresu wykonania zadania publicznego wraz ze zmianami kosztorysu wynikającymi z tej zmiany np. poprzez wdrożenie alternatywnych form prowadzenia zajęć, w sytuacji konieczności zawieszenia działalności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 • wpisy w dzienniku potwierdzające odbyte zajęcia,

 • listy uczestników zajęć.

Okres realizacji

od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

 

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

 • należy dołączyć statut placówki lub jego projekt;

 • należy dołączyć regulamin organizacyjny lub jego projekt;

 • należy dołączyć program działań animacyjnych i socjoterapeutycznych;

 • posiadać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Zezwolenie należy dostarczyć do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie ww. terminu oferta będzie uznana za nieważną;

 • zadanie realizować w terminie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w tym zajęcia winny odbywać się obligatoryjnie do dnia 22.12.2023 r. oraz przynajmniej przez jeden miesiąc wakacji letnich;

 • prowadzić pracę opartą na założeniach pedagogiki ulicy — mają to być systematyczne działania pedagoga ulicznego w środowisku dzieci spędzających czas na ulicy (streetworking), mające na celu profilaktykę i ograniczenie marginalizacji, charakteryzujące się koniecznością wejścia w przestrzeń życia dziecka i dostosowania się do warunków panujących na ulicy; placówka ma realizować działania animacyjne i socjoterapeutyczne, zapewnić organizację czasu wolnego, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań;

 • zajęcia w formie podwórkowej winny być prowadzone przez wychowawców w miejscu przebywania dzieci i młodzieży lub w miejscach użyteczności publicznej jak szkoła, dom kultury i inne w czasie wolnym od nauki w wymiarze minimum 80 godzin miesięcznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz co najmniej 40 godzin miesięcznie w okresie od 2 stycznia do 31 marca oraz od 2 listopada do 22 grudnia z wyłączeniem dni o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

Dopuszcza się zmianę zakresu wykonania zadania publicznego wraz ze zmianami kosztorysu wynikającymi z tej zmiany np. poprzez wdrożenie alternatywnych form prowadzenia zajęć, w sytuacji konieczności zawieszenia działalności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

 • należy zapewnić kadrę z kwalifikacjami określonymi w art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • placówka winna prowadzić rekrutację do udziału w zajęciach placówki w sposób ciągły;

 • zajęcia powinny być realizowane dla minimum 10 uczestników, z uwzględnieniem wymogu określonego w art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • wysokość przekazanej dotacji będzie proporcjonalna do liczby dni liczonych od daty podpisania umowy;

 • w zadaniu wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;

 • realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2;

 • przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

2. Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).

 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie w/w postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 roku określone zostały w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

7. Oferta konkursowa powinna być złożona kompletna i sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

 

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres:cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 9 ogłoszenia tj. 22 grudnia 2022 r. godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

 

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

 

11. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.

 

12. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).

 

13. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

22 grudnia 2022 r.

 

14. Dopuszcza się złożenie przez jednego oferenta kilku ofert w konkursie (nie więcej niż jedną ofertę na każde zadanie). Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą z ofert osobno (z wykorzystaniem generatora ofert).

 

15. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r. powołana została komisja konkursowa. Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

16. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

17. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy w 2023 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

18. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

 

19. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

 

20. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

 

21. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

 

22. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

30 grudnia 2022 r.

 

23. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

 

24. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

25. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

26. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 r. w ramach art.
13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

 

27. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

 

28. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

 

29. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

 

30. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

31. W roku 2021 zrealizowano zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

457 900,00 zł

 

32. W roku 2022 zrealizowano zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

788 000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama