Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r
Nabór od 30.11.2022 do 16.12.2022 09:04
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 231 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 84 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r..

UWAGA! Termin składania ofert w systemie Witkac.pl to 15.12.2022 godz. 23.59.59. Wyłącznie z powodu technicznego, na który organizator konkursu nie ma wpływu i którego nie można zmienić, system pokazuje datę składania ofert 21.12.2022 r. Prosimy o dopilnowanie, aby oferta została złożona w systemie do 15.12.2022 r. do godz. 23.59.59, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym.

Nazwa zadania priorytetowego i kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania 
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 17.000 zł

1) wspieranie programów ograniczania picia alkoholu dla osób o obniżonych możliwościach udziału w programach behawioralnych - poznawczych, tzw. niskoprogowych, w tym realizacja programu AUDIT

oczekiwane rezultaty: liczba uczestników, liczba godzin, liczba miesięcy

2) wsparcie działalności punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin

oczekiwane rezultaty: liczba udzielonych porad, liczba miesięcy

3) wspieranie prowadzenia grup wsparcia i maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz wspieranie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnień

oczekiwane rezultaty: liczba uczestników, liczba zajęć, liczba godzin

II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie – pomocy psychospołecznej i prawnej: 84.000 zł

1)wspieranie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych realizowanych w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę, a także w ramach imprez plenerowych;

oczekiwane rezultaty: liczba uczęszczających dzieci

2)wspieranie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych;

oczekiwane rezultaty: liczba uczestników, liczba zajęć, liczba godzin

3)wspieranie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików – DDA;

oczekiwane rezultaty: liczba uczestników, liczba zajęć, liczba godzin

4)wspieranie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie;

oczekiwane rezultaty: liczba uczestników, liczba zajęć, liczba godzin

5)wspieranie kolonii, półkolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie;

oczekiwane rezultaty: liczba uczestników

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym i przemocy w rodzinie: 10.000 zł

1)organizowanie lokalnych i włączenie się do ogólnopolskich działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, nowych środków psychoaktywnych oraz z zakresu uzależnień behawioralnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

oczekiwane rezultaty: liczba lokalnych/ ogólnopolskich działań/kampanii, liczba odbiorców/ uczestników

2)upowszechnianie informacji dotyczących instytucji i organizacji udzielających wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych środków zmieniających świadomość oraz z zakresu uzależnień behawioralnych i osób uwikłanych w przemoc w rodzinie

oczekiwane rezultaty: liczba upowszechnionych informacji

IV. Profilaktyka uzależnień: 50.000 zł

1)wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych;

oczekiwane rezultaty: liczba zrealizowanych projektów, liczba uczestników

2)prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, jednostek kultury i jednostek miejskich projektów, programów profilaktycznych i spektakli profilaktycznych oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych;

oczekiwane rezultaty: liczba odbiorców, liczba programów/ projektów

3)wspieranie kolonii, półkolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem socjoterapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży w celu zapobieżenia wczesnej inicjacji alkoholowej, zainteresowania używkami oraz niepożądanym formom rozrywki.

oczekiwane rezultaty: liczba uczestników

V. Przeciwdziałanie przemocy: 70.000 zł

1)wspieranie działalności placówek dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym punktów konsultacyjnych, telefonów zaufania, ośrodków interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego, socjalnego i rodzinnego; oczekiwane rezultaty: liczba udzielonych porad, liczba klientów

2)wspieranie realizacji programów ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie;

oczekiwane rezultaty: liczba udzielonych porad, liczba uczestników, liczba godzin zajęć

3)wspieranie prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

oczekiwane rezultaty: liczba godzin, liczba uczestników

4)wspieranie programów profilaktyki przeciwdziałania przemocy np. warsztaty umiejętności rodzicielskich, programów dla rodziców na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, rozwiązywania konfliktów itp.;

oczekiwane rezultaty: liczba godzin, liczba uczestników

5)realizacja oraz wspieranie kampanii i programów dla rodziców promujących wychowanie dzieci bez przemocy;

oczekiwane rezultaty: liczba rodziców uczestniczących w programach

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system Witkac.pl i złożenie podpisanego odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna z podpisem) lub elektronicznie Potwierdzenia złożenia oferty oraz załączników:
1)aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2)oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
3)oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;
4)oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5)oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.  


Oświadczenia, o których mowa w ppkt. 2-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama