Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2023 r
Nabór od 30.11.2022 do 21.12.2022 23:59
Urząd Miejski w Łapach
Łączny budżet 304 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 304 tys. PLN
Dzieci
Urząd Miejski w Łapach, Urząd Miejski w Łapach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2023 r. .

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.).

 1. Rodzaj i cel zadania:

Organizacja opieki dla 40 dzieci w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2023 r.

1. Zadanie polega na zorganizowaniu i zapewnieniu opieki nad dziećmi do lat 3 w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze nie większym niż 10 godzin dziennie na każde dziecko w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.). Współfinansowanie z budżetu Gminy Łapy opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym lub żłobku nie obejmuje opieki sprawowanej w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. Zadanie obejmuje w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 4. współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
 5. zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w klubie dziecięcym lub żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;
 6. zapewnienie opieki przez personel o kwalifikacjach zawodowych i ilości określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 7. wyposażenie budynku/pomieszczenia klubu dziecięcego lub żłobka przez oferenta m.in. w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne;
 8. godziny pracy klubu dziecięcego lub żłobka powinny być dostosowane do potrzeb mieszkańców korzystających z usług klubu dziecięcego lub żłobka.

3. Warunkiem zawarcia umowy z podmiotem, któremu Burmistrz Łap zleci organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka jest prowadzenie naboru do klubu dziecięcego lub żłobka w systemie ciągłym (całorocznym) i otwartym.

4. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

 

 1. W roku 2023 Gmina Łapy zaplanowała w budżecie środki finansowe, na realizację zadań z zakresu organizacji opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 304 000,00 zł (słownie: trzysta cztery tysiące złotych zero groszy). 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.) i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
 2. Zlecenie zadania następuje na zasadach, o którym mówi art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 3. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłoszenie konkursu, składanie i ocena ofert, umowa oraz sprawozdawczość realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (generatora wniosków) www.witkac.pl.
 4. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zgodnej z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). (Wzór umowy  w załączeniu).
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w systemie witkac.pl zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII niniejszego ogłoszenia.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. W momencie rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zastrzega się możliwość przeznaczenia zarezerwowanych środków na inną wyłonioną ofertę.
 8. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 9. Wydatki finansowe poniesione w okresie realizacji zadania na jego realizację przed dniem podpisania umowy stanowią wkład własny oferenta w realizowane zadanie.
 10. Wkład osobowy powinien być poświadczony umowami wolontariackimi bądź   oświadczeniami członków organizacji o wykonanej pracy społecznej w ramach zadania publicznego.
 11. Konieczne jest oszacowanie wartości wkładu własnego w postaci wkładu osobowego w kosztorysie oferty, jeśli taka postać wkładu własnego została przewidziana przez oferenta. Przeciętna stawka godzinowa za określony typ pracy stosowana do rozliczeń wkładu własnego osobowego w postaci pracy wolontariuszy nie może być wyższa niż 30 zł/h brutto.
 12. Dotacje przyznane podmiotowi na realizację zadania w zakresie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie klubu dziecięcego lub żłobka mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki kwalifikowane, do których zalicza się wydatki bieżące związane z realizacją zadania w szczególności:
  1. koszty pracowników realizujących zadanie publiczne,
  2. koszty eksploatacyjne lokalu (m.in. koszt czynszu, wynajmu, gaz, energia elektryczna, ciepła i zimna woda, ścieki, ogrzewanie),
  3. koszty administracyjne, m.in. obsługa księgowa zadania, koszty utrzymania lokalu w czystości, koszty zakupu środków czystości,
  4. inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego zadania.

 

z wyłączeniem:

 

 1. wydatków na wyżywienie dzieci;
 2. wydatków na organizację opieki na dziećmi, które nie są odbiorcami zadania zgodnie z zapisami pkt. V;
 3. wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji oraz po dacie zakończenia zadania;
 4. wydatków na prace budowlane i inne zadania inwestycyjne;
 5. wydatków na działalność gospodarczą i polityczną;
 6. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
 1. Koszt wyżywienia dzieci powinien być pokrywany przez rodziców w formie odrębnej opłaty i nie powinien być składową kosztów/opłat przedstawianych w ofercie.
 2. W przypadku zrekrutowania przez oferenta niższej liczby dzieci niż wskazana w ofercie oraz w przypadku rezygnacji przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z opieki świadczonej w żłobku/ klubie dziecięcym i niezrekrutowaniu na to miejsce innego dziecka, gmina Łapy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego zmniejszenia przyznanej kwoty dotacji. Zakres zmian, z zachowaniem warunków ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, określony zostanie szczegółowo w treści aneksu do umowy.
 3. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

 

 1. Wymagania, które powinni spełniać oferenci
 1. Do składania ofert zaprasza się podmioty określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.).
 2. Podmiot realizujący zadanie posiada:
 1. wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. niezbędną bazę lokalową na terenie gminy Łapy przystosowaną do realizacji zadania, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72).
 3. działa na podstawie statutu oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 4. posiada kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1205).
 5. zapewnia realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, treścią niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz zawartą umową.
 1. Odbiorcy zadania publicznego
 1. Odbiorcami zadania w zakresie organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego są dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. ich rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Łapy,
 2. w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia w przypadku żłobka i 1. roku życia w przypadku klubu dziecięcego,
 3. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia,
 1. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka, które ukończyło 3 rok życia wychowaniem przedszkolnym dziecko może być odbiorcą zadania do ukończenia 4. roku życia. Rodzice dziecka są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
 1. Termin i warunki realizacji zadań.
 1. Dofinansowane zadanie może być wykonywane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
 4. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 5. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby działaniami objęta była jak największa liczba uczestników.
 6. W trakcie realizacji zadań szczególną uwagę zwraca się na:
 1. zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji;
 2. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych;
 3. oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
 1. Oferenci, których oferty zostaną wybrane do dofinansowania w otwartym konkursie ofert oraz będą realizować zadanie publiczne  zobowiązani są do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieka nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są zobowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby nie są zmieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”. 
 3. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego zgodnego z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Środki niewykorzystane w terminie przewidzianym w umowie oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Łapach wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
 1.  Termin i zasady składania ofert
 1. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl. Formularz oferty konkursowej w serwisie witkac.pl jest zgodny z wzorem określonym w aktualnym załączniku nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Termin złożenia ofert elektronicznie w serwisie witkac.pl: do 21 grudnia   2022 r.
 3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych witkac.pl niezbędne jest wydrukowanie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty (wygenerowanym automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty), podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty  oraz  obowiązującymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2022 r. do godz. 15:30 (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Miejskiego):
 • osobiście w godzinach: poniedziałek:  8.00 - 16.00, wtorek-piątek: 7.30 - 15.30 w Urzędzie Miejskim ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP ;
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres sekretariat@um.lapy.pl.

 

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia podpisanej oferty i potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łapach oświadczenie o wycofaniu oferty.

 1. W ofercie należy wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w pkt. III ppkt. 6 oferty.
 2. Obligatoryjnie należy złożyć:

a)         prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

b)        w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

c)         w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

d)        kopię pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

e)         Inne dokumenty wynikające ze składanej oferty, w tym dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie kadry (opiekuńczej i zarządzającej) oraz statut i regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 5 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie.
 8. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 5.
 9. Oferent zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej w systemie witkac.pl:
 • zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załączniki do umowy,
 • potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

10. Nieprzesłanie oświadczenia oraz dokumentów, o którym mowa w ust. 9, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Oceny formalnej dokonuje pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Łapach i sporządza na tę okoliczność protokół.
 3. Ocena formalna jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria:

L.p.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1.

Czy oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia/ W przypadku odpowiedzi NIE oferta odrzucona

2.

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki?

 

Do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania informacji

3.

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do udziału w konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia/ W przypadku odpowiedzi NIE oferta odrzucona*

4.

Czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby?

 

Brak możliwości uzupełnienia/ W przypadku odpowiedzi NIE oferta odrzucona

 

 1. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Łap.
 2. Komisja konkursowa ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.):

 

L.p.

 Kryterium oceny:

Punktacja:

1.

merytoryczna wartość oferty zawierająca m.in. ocenę możliwości realizacji zadania, społeczne znaczenie inicjatywy (ilość odbiorców/ adresatów zadania, atrakcyjność i dostępność oferty dla odbiorców/adresatów)

0-10 pkt

2.

udział środków własnych oraz wielkość pozyskanych środków z innych źródeł

0-10 pkt

3.

ocenę kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, efektywności oraz oszczędności (rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego, zasadność wydatkowania środków, spójność kalkulacji kosztów z opisem merytorycznym)

0-10 pkt

 

 

4.

posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego potencjału ludzkiego, zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową realizację zadania (liczba kadry, kwalifikacje, ukończone szkolenia i doświadczenie zespołu, przy udziale którego będzie realizowana opieka – spełnienie warunków określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.).

0-10 pkt

5.

udział wkładu rzeczowego (m.in. warunki lokalowe, plac zabaw, taras, weranda, monitoring), osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10 pkt

6.

ocena dotychczasowej współpracy przy realizacji zleconych zadań publicznych, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-10 pkt

Maksymalna ilość punktów:

60 punktów

 

 1. Oferty, które uzyskają ocenę poniżej 31 punktów (średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez członków komisji konkursowej) nie zostaną rekomendowane Burmistrzowi Łap do dofinansowania.
 2. Po zapoznaniu się z opinią i protokołem komisji konkursowej konkurs rozstrzyga, dokonując wyboru ofert, Burmistrz Łap w ciągu 28 dni od upływu terminu do składania ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach www.lapy.pl, a także w BIP i tablicy ogłoszeń.
 4. Oferenci zostaną powiadomieni o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu oraz kwocie przyznanej dotacji poprzez podanie rozstrzygnięcia na stronie www.lapy.pl, BIP Gminy Łapy oraz na tablicy ogłoszeń.
 5.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować warunki i koszty realizacji zadania oraz  zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 6. W przypadku przyjęcia do realizacji zadania za niższą niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji opisu, harmonogramu działań i ewentualnie opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego/ dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania oraz korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji. W ramach korekty oferent nie może zmniejszyć udziału procentowego dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania opisanego w rozdziale III pkt. 10 niniejszego ogłoszenia. Korektę należy złożyć w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert może żądać uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty.
 8. Burmistrz Łap zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, dokonania korekty treści ogłoszenia, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia ofert.
 9. Informacji w sprawie konkursu udziela Urszula Romualdowska, Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, p. 203, tel. 85 715 22 51, w. 203, e-mail: promocja@um.lapy.pl

 

 

 1. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju

Samorząd gminy Łapy zrealizował w latach 2020 i 2021 zadania publiczne tego samego rodzaju i udzielił dotacji następującym podmiotom w wysokości:

 

2021 r.

 

Stowarzyszenie „KUL-Turysta” Łapy, MALUCHOLANDIA, kwota dotacji: 266 880 zł.

 

2022 r.

 

Stowarzyszenie „KUL-Turysta” Łapy, MALUCHOLANDIA, kwota dotacji: 266 880 zł.

 

 

 1. Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap (Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy), NIP: 9662106860, REGON: 050659094, sekretariat@um.lapy.pl, www.lapy.pl,bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.lapy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z otwartym konkursem ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy w zakresie organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2023 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy w zakresie organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2023 r. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie ofert.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama