Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

6/2023 WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 6/2023 WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

 

Złożenie oferty na niniejszy konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr 6/2023 oraz obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

 

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2023 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1) działania ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży
w wieku 6-19 lat;

2) działania ukierunkowane na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat);

3) działania zapewniające uspołecznienie dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat;

4) działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat uwzględniające zagadnienia i umiejętności przygotowujące do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie: przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, dialog międzykulturowy, edukacja globalna.

 

UWAGA! Dotacja może być wykorzystana jedynie na pokrycie kosztów udziału w zadaniu uczestników w wieku wskazanym w konkretnym działaniu i nie obejmuje finansowania udziału rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zadaniu (np. koszty zakwaterowania, wyżywienia rodziców).

 

3. Z otwartego konkursu ofert nr 6/2023 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, następujące rodzaje zadań:

1) lokalne festyny, biesiady;

2) przedsięwzięcia o charakterze terapeutycznym;

3) organizacja zajęć i przedsięwzięć sportowych, jeżeli stanowią one jedyny rodzaj działań skierowanych do uczestników zadania.

 

* Zasady kalkulacji wkładu osobowego i rzeczowego szczegółowo określają § 2 ust. 11, 12, 13 procedur przyjętych uchwałą Nr 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 4 ww. procedur . W ramach dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty obsługowo-administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

* Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego nie mogą być pokrywane wydatki wymienione w § 4 ust. 5 ww. procedur.

* Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 6/2023 na realizację jednego zadania nie może  przekroczyć 20 000,00 zł.

* Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w otwartym konkursie ofert nr 6/2023 mogą być pokrywane wydatki związane z zakupem nagród i upominków dla uczestników zadania do wysokości 10% udzielonej dotacji oraz wydatki przeznaczone na wyżywienie uczestników zadania do wysokości 35 % udzielonej dotacji.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama