Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Reklama
Nabór od 06.12.2022 do 05.01.2023 15:00
Urząd Miejski w Wadowicach
Łączny budżet 1,695 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Wadowicach, Urząd Miejski w Wadowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

UWAGA:

 1. W tytule zadania publicznego (część III oferty):
  - prosimy odnieść się do konkretnego zadania z ogłoszenia konkursowego, na które składana jest oferta,
  - można dodatkowo nadać również własną nazwę zadania. 
 2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów przeznaczonych na realizację zadania.
 3. Wymagane jest 15% wkładu własnego, w tym minimum 5% wkładu finansowego własnego lub z innych źródeł (w stosunku do całości kosztów).
 4. Zapisy punktu 2 i 3 nie dotyczą zadania nr 2 z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. W tym przypadku dofinansowanie nie może przekroczyć 20% wartości projektu
 5. Przypominamy, że wygenerowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach, 34-100 Wadowice, Pl. Jana Pawła II 23 w terminie do 5 stycznia 2023 roku godz. 15:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data przyjęcia oferty na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.1165.2022.SS BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 5 GRUDNIA 2022 ROKU

w sprawie:      ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późniejszymi zmianami), w oparciu o Uchwałę Nr LV/518/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych

oraz Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.1165.2022.SS Burmistrza Wadowic z dnia 5 grudnia 2022 roku

 

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych

w okresie od 15 lutego 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

(podmiot realizujący zadanie publiczne może w ofercie założyć późniejszy

termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania)

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późniejszymi zmianami), w oparciu o Uchwałę Nr LV/518/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 

 

§ 1

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów na realizację niżej określonych zadań:

 

1)    Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ:

CEL: upowszechnianie sportu i rekreacji.

NUMER ZADANIA

NAZWA ZADANIA

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych
na dotacje w 2023 roku

1

Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży do 24 roku życia z terenu Gminy Wadowice w piłce nożnej w sposób propagujący postawy fair play

600.000 zł

2

Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży do 24 roku życia z terenu Gminy Wadowice w sportach halowych w sposób propagujący postawy fair play

240.000 zł

3

Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży do 24 roku życia z terenu Gminy Wadowice w sportach indywidualnych w sposób propagujący postawy fair play

330.000 zł

4

Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych na terenie Gminy Wadowice lub w jej okolicy (na rzecz jej mieszkańców) propagujących postawę fair play w sporcie, propagujących spędzanie aktywnie wolnego czasu

100.000 zł

RAZEM

1.270.000 zł

 

2)    Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

CEL: upowszechnianie kultury.

NUMER ZADANIA

NAZWA ZADANIA

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych
na dotacje w 2023 roku

1

Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy poprzez wystawy, prelekcje, plenery, koncerty, pokazy, konkursy, spektakle i inne wydarzenia o charakterze historycznym i artystycznym, których celem jest popularyzacja historii Wadowic w ramach 700-lecia miasta

40.000 zł

2

Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy Wadowice

70.000 zł

3

Upowszechnianie kultury na terenie Gminy Wadowice poprzez zajęcia, publikacje oraz warsztaty edukacyjne (np. plastyczne, teatralne, muzyczne), których celem jest propagowanie kultury lokalnej

100.000 zł

RAZEM

210.000 zł

3)    Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

CEL: integracja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami.

NUMER ZADANIA

NAZWA ZADANIA

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych
na dotacje w 2023 roku

1

Integracja i rehabilitacja mieszkańców gminy Wadowice borykających się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

100.000 zł

RAZEM

100.000 zł

 

4) Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO:

CEL: zwiększanie świadomości społecznej odnośnie wpływu jakości środowiska naturalnego na zdrowie człowieka i wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego.

NUMER ZADANIA

NAZWA ZADANIA

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych
na dotacje w 2023 roku

1

Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat  bezpieczeństwa w lesie i w kontakcie z dzikimi zwierzętami, kształtowanie właściwych zachowań w stosunku do dzikich zwierząt

5.000 zł

2

Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat najbliżej zlokalizowanych chronionych obszarów przyrodniczych oraz ekologicznych zachowań w zakresie ochrony rzek i naturalnych siedlisk wodnych, uświadomienie postępujących niekorzystnych zmian wynikających z działalności człowieka oraz upowszechnianie znaczenia małej retencji

5.000 zł

3

Realizacja opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Wadowice w szczególności w zakresie ich odławiania, celem przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie wypuszczenie ich w miejsce naturalnego bytowania lub organizację adopcji. Konieczne jest zapewnienie kotom opieki po przeprowadzonym zabiegu

12.000 zł

4

Dokarmianie wolno bytujących kotów na terenie gminy Wadowice

8.000 zł

RAZEM

30.000 zł

 

5)   Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT
I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
:

CEL: wzmacnianie i promowanie postaw obywatelskich oraz aktywizacja społeczności do wspólnego działania.

NUMER ZADANIA

NAZWA ZADANIA

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych
na dotacje w 2023 roku

1

Wzmacnianie i promowanie postaw obywatelskich poprzez angażowanie mieszkańców gminy w działania społeczne

15.000 zł

RAZEM

15.000 zł

 

6)    Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY:

CEL: wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych.

NUMER ZADANIA

NAZWA ZADANIA

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych
na dotacje w 2023 roku

1

Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia promującego organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców gminy Wadowice przy udziale organizacji i mieszkańców

20.000 zł

2

Dofinansowanie wkładu własnego w projekcie zgłoszonym i wybranym do realizacji ze źródeł zewnętrznych, innych niż z gminy Wadowice, w kwocie nie wyższej niż 20% wartości tego projektu

50.000 zł

RAZEM

70.000 zł

 

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości:

 • w roku 2021 – w formie dotacji wspierającej – 1.595.000 zł
 • w roku 2022 – w formie dotacji wspierającej – 1.440.000 zł.

 

§ 2

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą uczestniczyć:

 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

§ 3

Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Wadowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta musi być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

 

§ 4

Na jedno zadanie oferent może złożyć tylko jedną ofertę (jedno zadanie = jedna oferta).

 

§ 5

 1. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu Burmistrz może powierzyć realizację danego zadania publicznego więcej niż jednemu podmiotowi (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na prowadzone przez siebie działania).
 2. W przypadku, gdy suma dofinansowania wybranych ofert przekracza wysokość środków określonych w § 1, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia dofinansowania stosownie do posiadanych środków.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie również możliwość zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, stosownie do podjętej uchwały budżetowej.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć stosowne korekty, w tym korektę: opisu zakładanych rezultatów oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

W korekcie kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż w złożonej ofercie.

 1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów przeznaczonych na realizację zadania.
 2. Wymagane jest 15% wkładu własnego, w tym minimum 5% wkładu finansowego własnego lub z innych źródeł (w stosunku do całości kosztów).
 3. Zapisy ust. 5 i 6 nie dotyczą zadania nr 2 z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
 4. Dopuszcza się pobieranie wpłat/opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.
 5. Wysokość wpłat/opłat wnoszonych przez adresatów zadania musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty.
 6. Dopuszcza się wzrost do 30% wartości poszczególnych pozycji kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (wzrost dotyczy wszystkich kosztów, zarówno tych pokrytych ze środków dotacyjnych, jak i ze środków własnych), zmniejszenie wartości poszczególnych pozycji kosztów nie jest limitowane.
 7. Rezultat realizacji zadania publicznego uznaje się za spełniony, gdy został zrealizowany w minimum 80%. Poziom osiągnięcia rezultatów oraz sposób ich monitorowania musi zostać określony w ofercie w sposób możliwy do zweryfikowania (np. ilość uczestników można zweryfikować na podstawie dzienników zajęć, list uczestników, nie jest to jednak możliwe w tym przypadku na podstawie dokumentacji fotograficznej).
 8. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • zakupy inwestycyjne (których koszt wytworzenia lub nabycia przekracza kwotę 10.000 zł),
 • pokrycie opłat statutowych, członkowskich, opłat za uprawnienia, licencje, transfery.
 1. Do kosztów niekwalifikowanych, czyli takich, które nie mogą być rozliczane w ramach zleconych do realizacji zadań publicznych, należą:
 • zakup gruntów,
 • działalność gospodarcza,
 • działalność partii politycznych,
 • działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych,
 • działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
 • zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy.
 1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 1. podmiot realizujący zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność ma być zapewniona, co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późniejszymi zmianami)
 2. w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.

 

§ 6

 1. Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
 1. ofertę realizacji zadania publicznego należy wygenerować, na obowiązującym wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (link będzie podany na stronie www.wadowice.pl w zakładce NGO).
 2. wygenerowana w systemie Witkac.pl i wydrukowana oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione oraz złożona wraz z załącznikami określonymi w ust. 5 (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23,
  34-100 Wadowice do dnia 5 stycznia 2023 roku do godz. 15:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data przyjęcia oferty na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Wadowicach.
 1. Nie będą rozpatrywane oferty:
 • złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl bez złożenia wersji papierowej w ww. terminie
 • inne niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl,
 • złożone po terminie wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 2.
 1. Ramowy wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.wadowice.pl w zakładce NGO / Druki do pobrania (https://wadowice.pl/ngo/druki-do-pobrania) oraz w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. 16, I piętro pok. 32).
 2. Oferty należy przygotować wg następujących zasad:
 • oferta musi być wypełniona w języku polskim,
 • nie można zmieniać układu oferty,
 • oferta musi być kompletna,
 • podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty.
 1. Do oferty należy dołączyć:
 • statut,
 • w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym: aktualny wypis z innego właściwego rejestru, ewidencji lub zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej i uprawnieniu do podejmowania działań prawno-administracyjnych (dotyczy podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania). Z przedstawionej dokumentacji musi wynikać uprawnienie osób do reprezentowania podmiotu,
 • numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja.
 1. W przypadku awarii platformy internetowej „Witkac.pl” uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

§ 7

 1. Kryteria oceny formalnej – oferta:
 2. została złożona przez uprawniony podmiot,
 3. została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Wadowicach),
 4. została wygenerowana w systemie Witkac.pl i złożona na odpowiednim formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 5. została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji lub stosownego pełnomocnictwa,
 6. jest kompletna, a zawarte w niej pola są prawidłowo wypełnione,
 7. zakłada zapewnienie wymaganego wkładu własnego lub z innych źródeł (minimum 5% wkładu finansowego w stosunku do całości kosztów),
 8. zakłada realizację zadania na terenie Gminy Wadowice lub na rzecz jej mieszkańców,
 9. jest zgodna z tematyką, na którą została złożona.

TYLKO OFERTA, KTÓRA SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI FORMALNE, PODLEGA OCENIE MERYTORYCZNEJ.

 1. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania (minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność ich wykorzystania),
 3. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych, pochodzących z innych źródeł, wpłat adresatów zadania,
 4. proponowana jakość wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 5. dotychczasowa współpraca z samorządem (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania środków),
 6. planowany przez oferenta wkład rzeczowy przewidziany do realizacji zadania, w szczególności dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz wkład osobowy, w tym praca wolontariuszy oraz praca społeczna członków.

 

§ 8

 1. Oferty oceniać będzie powołana przez Burmistrza Wadowic komisja konkursowa, która może obradować w trybie stacjonarnym lub hybrydowym.
 2. Ostatecznego wyboru najlepszych ofert dokona Burmistrz Wadowic w terminie do dnia 9 lutego 2023 roku w drodze zarządzenia.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz na tablicy ogłoszeń.
 4. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów KPA i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Warunkiem realizacji zadania i przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.1165.2022.SS Burmistrza Wadowic z dnia 5 grudnia 2022 roku

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) – zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail: um@wadowice.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 33 873 18 11 w. 217, e-mail: iod@wadowice.pl.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wadowice na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67).
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i również prawo w dowolnym momencie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 9. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama