Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Nabór od 30.11.2022 do 22.12.2022 15:30
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 5 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Krosno Odrzańskie, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa..

 

 

Ogłoszenie

Burmistrza Krosna Odrzańskiego

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

 

I. Podstawa prawna.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie:

 1. Art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812, Dz. U. z 2021 r. poz. 2490).
 2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 3. Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1488).
 4. Art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. 2240).
 5. Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 164/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie".

II. Cele konkursu:

Głównym celem jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy krośnieńskim samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie efektywnej realizacji zadań samorządu na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Natomiast cele szczegółowe obejmują:

 1. Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy.
 2. Umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych.
 3. Podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych dzięki dokonaniu wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych w celu realizacji zadania.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury.
 5. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.
 6. Tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych.
 7. Udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskaniu środków finansowych, pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
 8. Organizowanie i wspieranie działań społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.
 9. Uzupełnianie działań Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.
 10. Racjonalne wykorzystywanie środków publicznych.
 11. Tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej na terenie gminy Krosno Odrzańskie.

III. Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

 1. Wsparcie w zakresie turystyki i krajoznawstwa obejmuje:
 • organizację imprez turystycznych i krajoznawczych,
 • rozwój infrastruktury turystycznej,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki
  i krajoznawstwa w Gminie Krosno Odrzańskie.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań publicznych na rok 2023 wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł). Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tych zadań w 2022 roku wyniosła 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł). W 2021 roku nie przekazano środków finansowych na realizację tego typu zadań.

​Wysokość wyżej podanych środków publicznych na realizację zadań publicznych w 2023 roku dotyczy również zadań realizowanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym Burmistrz Krosna Odrzańskiego zastrzega sobie prawo do nie rozdysponowania całości środków finansowych w postępowaniu konkursowym.

 

IV. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

Treść art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

 1. w zakresie dostępności architektonicznej:

              a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

              b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

              c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

              d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),

              e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

        2. w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

        3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

              a) obsługę  z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

              b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

              c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności  – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

              d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Art. 7. Dostęp alternatywny.

       1. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

       2. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

             1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

             2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

             3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

       3. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.”

 

V. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki: 

               1) będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,

               2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

               3) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

               4) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,

               5) dysponują odpowiednim zasobami lokalowymi, rzeczowymi (wyposażenie), umożliwiającymi realizację zadania,

               6) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

        2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

        3. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranymi podmiotami, w której określone będą szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

        4. Oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty na realizacje zadań publicznych w danym zakresie.

        5. Wkład własny oferenta w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % przy czym udział finansowy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% kosztów realizacji zadania. Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

        6. Nie przewiduje się możliwości wniesienia wkładu rzeczowego.

        7. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

       8. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie (stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 164/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie").

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 23 stycznia 2023 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2023 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

              1) dofinansowanie nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania;

              2) wsparcie w/w zadań nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

                    a) koszty merytoryczne (koszty realizacji działań),

                    b) koszty administracyjne (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu);   

               3) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 50 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Burmistrza. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie pozycji nie jest limitowane;

               4) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Burmistrza. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy;

               5) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Burmistrza oraz aneksu do umowy;

               6) zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ofercie rezultatów;

               7) zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.

         2. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie. Informacja ta powinna być podana stosownie do charakteru zadania.

         3. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowane na to zadanie.

         4. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania wskazanego w umowie.

         5. Wymagane jest wskazanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III. Opis zadania pkt. 6 oferty (nieuzupełnienie tabeli z dodatkowymi informacjami będzie uznane za błąd formalny). Rezultaty powinny być określone w sposób umożliwiający ich weryfikacje i obliczenie.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą systemu informatycznego „WITKAC”, udostępnionego na stronie witkac.pl lub na stronie www.krosnoodrzanskie.pl w dniach od 30 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. do godziny 15:30.
 2. Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w statucie wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych”, w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 22 grudnia 2022 r. do godz. 15:30 (obowiązuje data wpływu do urzędu).
 3. Oferty przesłane tylko drogą elektroniczną lub mailową nie będą brane pod uwagę.
 4. Suma kontrolna wersji papierowej oraz elektronicznej musi być identyczna.
 5. Do oferty należy dołączyć:

           1) aktualny (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych;

           2) aktualny statut organizacji;

           3) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

       6. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

       7. W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.

       8. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.

       9. Podmiot zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy podmiotu lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”. Oferta powinna zawierać istotne, precyzyjne informacje, na podstawie których w obiektywny sposób możliwe będzie dokonanie oceny przedstawionego wniosku.

 

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:

            1) wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;

            2) kryteriów oceny formalnej nie spełniają i będą odrzucone z przyczyn formalnych, oferty:

 1. złożone na innych drukach lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 2. złożone przez organizację statutowo nieuprawnioną do ubiegania się o przyznanie dotacji w danym zakresie tematycznym,
 3. złożone przez jednego oferenta w liczbie większej, niż wskazanej w ogłoszeniu konkursowym (dotyczy także oferty wspólnej),
 4. złożone na niewłaściwym formularzu,
 5. zawierające inne błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego;

             3) oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej według poniższych kryteriów:

 1. zgodność oferty z założeniami konkursu;
 2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania oraz sposoby rozwiązywania ujętych problemów;
 3. przejrzystość i rzeczowość opisu zadań, z uwzględnieniem poszczególnych działań;
 4. przewidywana trwałość i adekwatność efektu do wysokości dotacji;
 5. spójność harmonogramu z kosztorysem;
 6. realność budżetu w stosunku do zadania;
 7. czytelność budżetu;
 8. zasadność kosztów;
 9. kalkulacja kosztów realizacji zadania;
 10. procentowy udział wnioskowanej dotacji w koszcie całkowitym zadania;
 11. wkład własny oferenta w całkowitym koszcie realizacji zadania;
 12. posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych, wyposażenia itp.;
 13. posiadanie odpowiedniej kadry (kwalifikacje i doświadczenie osób kluczowych);
 14. posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu;
 15. rzetelność i terminowość rozliczania się z realizacji dotychczasowych zadań.

            4) ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie.

       2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz www.krosnoodrzanskie.pl, a także umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu.

      3. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:

 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

      4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrażający chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej proszeni są o zgłaszanie się do dnia 19 grudnia 2022 r. W pracy Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału reprezentanci organizacji pozarządowych wnioskujących o dotację.

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ Roman Siemiński

Zastępca Burmistrza

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama