Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 16.01.2023 08:00
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Łączny budżet 60 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana

Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi:

  • kwota minimalna: 10 tys. zł.
  • kwota maksymalna: 1 mln zł.

W przypadku ofert wieloletnich (jedno, dwu lubtrzyletnich) powyższe kwoty dotyczą danego modułu (roku realizacji zadania).

 

Minimalny wkład własny to 5% wartości zadania publicznego.

Wkład własny może obejmować:

wkład finansowy i/lub

wkład niefinansowy (osobowy lub rzeczowy).

 

Maksymalny procent kosztów administracyjnych :

wynosi maksymalnie 10% wartości projektu

W przypadku projektów dwuletnich lub trzyletnich dopuszczalny udział procentowy liczony jest dla każdego roku odrębnie.

 

1. Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem.
2. Złożenie oferty w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 oznacza akceptację poniższego regulaminu.
3. Konkurs realizowany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Za organizację konkursu odpowiada Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą (DWPP) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5. Przy konstruowaniu oferty należy pamiętać o zmieniających się obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19. Należy zaznaczyć, jak realizacja zaplanowanych działań będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej na świecie i jakie działania oferent podejmie, aby zminimalizować jej skutki na realizację zadania.
6. Sformułowanie „Oferent” jest to podmiot uprawniony do składania ofert w niniejszym konkursie. Po podpisaniu umowy oferent staje się Zleceniobiorcą.
7. Sformułowanie „beneficjent” odnosi się do organizacji polonijnej, organizacji Polaków za granicą, organizacji zrzeszającej lub reprezentującej interesy Polaków mieszkających za granicą, przedstawicieli Polonii, a także osób indywidualnych (np. uczniów, nauczycieli).
8. Sformułowanie „operator” odnosi się do Zleceniobiorcy, który realizuje projekt regrantingowy, polegający na zlecaniu realizacji działań w ramach zadania publicznego realizatorom projektów oraz wspieraniu inicjatyw grup nieformalnych.
9. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu rekomendowane jest zapoznanie się z działem Najczęściej zadawane pytania znajdującym się na stronie internetowej www.gov.pl/polonia
10. Konkurs realizowany jest z wykorzystaniem Generatora ofert, w którym możliwe będzie złożenie oferty, przygotowanie umowy o realizację zadania publicznego oraz złożenie sprawozdania.
11. Pytania w zakresie konkursu będą przyjmowane pod adresem dotacje@kprm.gov.pl
12. Została uruchomiona infolinia pod numerem: 22 694 63 17, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
13. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące regulaminu omawiane będą także podczas organizowanych webinariów. Informacje o terminach webinariów umieszczane będą na stronie: www.gov.pl/polonia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama