Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2023 roku...

Reklama
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży
Nabór od 02.12.2022 do 29.12.2022 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży.

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższy formularz.

Informacje o zadaniu

1.Nazwa zadania konkursowego: Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3.Cel zadania:

 • popularyzacja i upowszechnienie aktywności fizycznej ,
 • doskonalenie umiejętności w poszczególnych dyscyplinach sportu

•zwiększenie dostępności i różnorodności oferty sportowej kierowanej do dzieci,

•propagowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat,

•promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości aktywności fizycznej sprzyjających przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym.

4.Opis zadania: Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży

 

a. Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego w wymiarze minimum dwóch jednostek treningowych i nie mniej niż 180 min tygodniowo oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży dla grup nieobjętych konkursem ofert organizowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy . W zakres zadania mogą wchodzić: prowadzenie szkolenia stacjonarnego oraz udział we współzawodnictwie.

 

b. Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym zachęcających dzieci do aktywności fizycznej,

•Przybliżenie oferty sportowej kierowanej do dzieci,

•Zachęcenie do udziału we wszelakich formach aktywności fizycznej,

•Propagowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat,

•Zajęcia obejmują całe grupy, w czasie nieobjętym realizacją podstawy programowej w placówkach wychowania przedszkolnego lub na obiektach sportowych od poniedziałku do piątku.

 

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę w szczególności:

-doświadczenie w organizacji podobnych zadań,

-zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,

-zapewnienie nowoczesnych systemów pomiaru wyników zawodów,

-posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;

-koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,

-liczba osób objętych zadaniem,

-dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Mokotów,

-ubezpieczenie OC oferenta w zakresie prowadzonej działalności i/lub ubezpieczenie OC imprezy.

 

Miejsce realizacji: obiekty zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy, w szczególności Dzielnicy Mokotów

Projekt powinien:

•angażować dzieci, młodzież uczące się na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

•być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę adekwatną do skali projektu,

•charakteryzować się spójną koncepcją, wysokim poziomem sportowym i merytorycznym, w tym dbałością o dobór kadry i narzędzi służących jego realizacji,

•zawierać opis rezultatów wymiernych, sprawdzonych, mierzalnych i takich na które oferent ma wpływ.

Środki finansowe przyznane na realizację zadaniaoferent będzie mógł przeznaczyć na:

a) Koszty merytoryczne:

•szkolenie stacjonarne:

- wynagrodzenie osób szkolących

- wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);

- zakup potrzebnego sprzętu sportowego (do 3500,00 zł.) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;

- wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia,

- inne, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

•udział we współzawodnictwie (koszt łączny):

- przejazd, transport;

- zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy);

- opłaty startowe, wpisowe;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;

- w dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna;

- inne, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

b)Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

- obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 10 % dotacji.

c) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu zadania przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy.

- inne, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

Uwaga

 • Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu.
 • Prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie dziennika zajęć w formie elektronicznej lub papierowej, który będzie podlegał kontroli realizacji zadania. Po zakończeniu realizacji umowy zatwierdzone przez Zleceniobiorcę (klub prowadzący szkolenie) dzienniki powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy.

UWAGA:

Komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na kryterium określone

w protokole oceny oferty tj.: „Realność, szczegółowość opisu działań wraz zuzasadnieniem potrzeby realizacji zadania oraz spójność koncepcji, wysoki poziom merytoryczny całego projektu

Na prośbę komisji konkursowej należy przedłożyć prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej/przestrzeni itp., w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, wiążącej korespondencji potwierdzającej możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty).

Terminy oraz miejsce zaproponowane przez Organizację mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych w tym: dostępność przestrzeni w której ma się odbyć zadanie.

5.Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.

6.Przykładowy rezultat: Ilość uczestników szkolenia ; liczba jednostek treningowych

Narzędzie pomiaru: dzienniki zajęć, wydanie dyplomów, certyfikatów

7.Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

8.Termin realizacji zadania: 13 marca – 31 grudnia 2023

9.Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa , w szczególności Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy

10.W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksimum dwie oferty.

11.Środki przeznaczone na realizację zadania:350 000,00 zł.

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.
 5. Oferenci, którzy:
 1. nie są podatnikami podatku VAT lub
 2. są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,

przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i realizacja zadania publicznego określonego w ofercie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 2. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 2. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 3. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 4. zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 1. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:
 1. nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25 % w części dotyczącej przyznanej dotacji,
 2. nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
 1. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 5, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 2. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
  1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
  6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  7. nieużywania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
  8. niewypuszczania chińskich lampionów;
  9. nieużywania sztucznych ogni i petard.
 3. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

§ 4. Składanie ofert

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 29 grudnia 2022 roku do godz. 16:00 .
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Krzysztof Gampel,  nr telefonu 22 443 67 92, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00  email: kgampel@um.warszawa.pl ).

§ 5. Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty.
 2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.
 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1–2.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
 1. prawidłowo podpisane oświadczenie przyjęcia dotacji (Za prawidłowe podpisy zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących oświadczenie zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru lub ewidencji, ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym umocowanie do podpisania umowy w imieniu oferenta. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oświadczenie zostało prawidłowo podpisane).
 2. zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
 3. oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: um.warszawa.pl/waw/ngo
 1. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 2. Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1–3 następujących danych:
 1. adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;
 2. powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;
 3. powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;
 4. powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczoną na realizację zadania publicznego (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.
 4. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia, w terminie nie późniejszym niż 60 dni kalendarzowych od terminu zakończenia składania ofert, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej um.warszawa.pl/waw/ngo).

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Rodzaj zadania publicznego:  organizacja szkolenia sportowego
 1. Wysokość dotacji w złotych w 2021 r. 0,00 zł
 2. Wysokość dotacji w złotych w 2022 r. 110 000,00 zł

2. Rodzaj zadania publicznego: organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z mokotowskich przedszkoli.

 1. Wysokość dotacji w złotych w 2021 r. 90 000,00 zł
 2. Wysokość dotacji w złotych w 2022 r.  80 000,00 zł

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

[nazwa urzędu dzielnicy]

Karta oceny formalnej oferty

 1. Numer uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: …………………
 2. Tytuł zadania publicznego (z oferty): ……………………..
 3. Nazwa i adres oferenta: …………………
 4. Znak sprawy: …………………...

Kryteria formalne (wypełnia upoważniony pracownik urzędu dzielnicy)

Prawidłowość oferty pod względem formalnym:

 1. Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w Generatorze Wniosków w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym: Tak/Nie *
 2. Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym dotyczące dopuszczającej liczby złożonych ofert przez jedną organizację. Pod uwagę brana jest kolejność ofert złożonych w Generatorze Wniosków: Tak/Nie *
 3. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Oferenci są organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Tak/Nie *
 4. Oferta i obowiązkowe załączniki wypełnione zostały w języku polskim albo zostały przetłumaczone na język polski (wystarczające jest tłumaczenie zwykłe): Tak/Nie*
 5. Do oferty załączone zostały:
 6. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany: Tak/Nie/Nie dotyczy*
 7. kopia umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Tak/Nie/Nie dotyczy*

Uwagi dotyczące oceny formalnej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adnotacje urzędowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferta: [niepotrzebne skreślić]

 • spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej
 • nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej

………………………………………………………………………

[data i podpis pracownika dzielnicy dokonującego oceny formalnej oferty]

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

[nazwa urzędu dzielnicy]

data

Protokół oceny oferty

 1. Numer uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: …………………
 2. Tytuł zadania publicznego (z oferty): ……………………..
 3. Nazwa i adres oferenta: …………………
 4. Znak sprawy: …………………...

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

40

 

1.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców zadania (np. badania, ankiety, opracowania)

10

 

2.

Zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym*

2

 

3.

Opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji

2

 

4.

Zgodność założonych rezultatów z celami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym, realność osiągnięcia rezultatów i sposób monitoringu.

4

 

5.

Spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań*

4

 

6.

Atrakcyjność (różnorodność) i jakość form realizacji zadania*

 • jedna dyscyplina – 1pkt
 • dwie dyscypliny – 3 pkt
 • trzy i więcej dyscyplin – 6 pkt

6

 

7.

Harmonogram realizacji zadania – spójny, adekwatny do poziomu złożoności i liczby zaplanowanych działań

4

 

8.

Cykliczność/trwałość/potencjał kontynuacji działań

4

 

9.

Analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz planowany sposób minimalizacji ryzyka

4

 

I b

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie

10

 

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania

10

 

II.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym:

20

 

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

4

 

2.

Prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

4

 

3.

Dysponowanie odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania

W przypadku oferty na prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym

 • realizacja programu na terenie przedszkola – 3 pkt
 • realizacja co najmniej ¼ zajęć na obiekcie sportowym (sala/boisko sportowe, pływalnia etc.) – 5 pkt

8

 

4.

Komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji

4

 

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

10

 

1.

Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań

4

 

2.

Prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów

4

 

3.

Szczegółowy opis pozycji kosztorysu

2

 

IV–V

Udział innych środków finansowych planowany na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (przy wspieraniu):

20

 

1.

Wkład własny finansowy*

5

 

2.

Wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi
do realizacji zadania

     30% i więcej wartości wnioskowanej dotacji – 10 pkt

 • 20-30% wartości wnioskowanej dotacji – 6 – 8 pkt

•     do 20% wartości wnioskowanej dotacji – 5 pkt

10

 

3.

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

•     30% i więcej wartości wnioskowanej dotacji – 5 pkt

 • 20-30% wartości wnioskowanej dotacji – 3 – 4 pkt

•     do 20% wartości wnioskowanej dotacji – 2 pkt

5

 

RAZEM

100

 

VI. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wynik głosowania komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ofertę rekomendowało/rekomendował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Za brakiem rekomendacji dla oferty głosowało/głosował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Od głosu wstrzymało/wstrzymał się …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Stanowisko komisji konkursowej do opiniowania ofert

Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokości

……….. złotych /niedofinansowanie/niefinansowanie zadania

 

 

Uwagi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lp.

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert

Podpisy poszczególnych członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama