Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że artykuły z ngo.pl są dostępne również w wersji audio? Wybrane teksty o tematyce społecznej w formie nagrań. Posłuchaj

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Drawsko Pomorskie w 2023 roku

Reklama
Nabór od 29.11.2022 do 20.12.2022 23:00
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Łączny budżet 340 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 340 tys. PLN

Ogłasza się otwarty konkurs o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Drawsko Pomorskie w  2023 roku, zwany dalej „konkursem”, wskazując:

rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w zakresie  
„Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Drawsko Pomorskie w  2023 roku”;
wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania – 340.000,00 zł. (trzysta czterdzieści tysięcy złotych);
udział procentowy kwoty dofinansowania do całości kosztów realizacji zadania – dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów finansowych zadania, w pozostałe 20% wpisywać się będą zarówno w opłaty od odbiorców zadania jak i środki finansowe własne;
termin realizacji zadania – zadanie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 31 grudnia 2023r.;

       5) warunki realizacji zadania -  z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki  klubu sportowego związane z realizacją zadania przeznaczone na:

realizację programów szkolenia sportowego (np. organizację obozów sportowych, szkolenie kadry oraz zawodników),
zakup sprzętu sportowego,
pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
koszty administracyjne w tym związane z obsługą finansową – księgową realizacji zadań (np. opłaty bankowe, ubezpieczenia zawodników i trenerów, badania lekarskie zawodników, opieka medyczna w trakcie zawodów sportowych oraz inne opłaty związane z działalnością statutową klubu),
sfinansowanie stypendiów sportowych, koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń mogą stanowić  maksymalnie 60% kwoty przyznanej dotacji);

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama