Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich

Reklama
Nabór od 29.11.2022 do 20.12.2022 23:00
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 35 tys. PLN
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie zadania publicznego  przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, którego przedmiotem jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, są następujące:

1) rodzaj zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich”;

2) celem zadania publicznego jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 35.000,00 - zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

3. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania objętego konkursem może ulec zmianie w przypadku, gdy Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w uchwale budżetowej na 2023 rok uchwali inne środki na realizację zadań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama