Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

16/2023 Ochrona zdrowia psychicznego

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 16/2023 OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 16/2023 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia jest profilaktyka chorób psychicznych oraz poprawa stanu zdrowia psychicznego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2023 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
w następujących obszarach:

1)   Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego;

      2)  Działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;

      3)  Działania kształtujące wśród dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu psychicznemu.

3. Z otwartego konkursu ofert nr 16/2023 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, następujące rodzaje zadań:

       1) imprezy o charakterze wyłącznie rekreacyjnym, rozrywkowym, integracyjnym;

2) gminne i lokalne festyny, zabawy, biesiady;

3) wycieczki krajoznawczo-turystyczne;

       4) zadania nawiązujące do profilaktyki uzależnień.

4. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego
w obszarze promocji i ochrony zdrowia.

5. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 16/2023 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

6. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2023 nie może przekroczyć: 80% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem ust. 5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 10% całkowitych kosztów zadania.

7. Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, pozafinansowego wkładu osobowego (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie) w wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, przy czym dopuszczalne jest:

    1) zwiększenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wymaganego regulaminem konkursu wkładu finansowego;

    2) zmniejszenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że pozostała wartość wymaganego wkładu zostanie pokryta wkładem finansowym.

8. Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 4 ww. Procedur konkursowych. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty obsługowo-administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

9. Na konkurs nr 16/2023 uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż jedną ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana[1] jako niespełniająca warunków formalnych konkursu.

10. Zadanie, na które jest składana oferta, winno być wykonane w roku 2023 r. Umowa może obowiązywać strony od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., przy czym to oferent określa termin realizacji zadania – ramy czasowe (datę rozpoczęcia i zakończenia zadania), w których będą dokonywane wydatki na realizację zadania, mając na uwadze, że:

    1) wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 16/2023 i przyznaniu dotacji na ww. zadanie;

    2) przed datą rozstrzygnięcia konkursu mogą być ponoszone wydatki tylko ze środków własnych lub z innych źródeł;

    3) dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

[1] Dotyczy to również sytuacji, kiedy oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty na to samo zadanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama