Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nabór od 01.12.2022 do 22.12.2022 15:30
Wydział Gospodarki Miejskiej
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 190 tys. PLN
Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Gospodarki Miejskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LV/874/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 grudnia 2022r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: 

I. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym:

I) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec 30 w Oświęcimiu - 186 000,00 zł

1.Celem zadania jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec 30 w Oświęcimiu, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na terenie miasta Oświęcim. Zadanie winno być realizowane zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Oświęcim, określanym corocznie uchwałą Rady Miasta Oświęcim - zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt   (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572). Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia Schroniska na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 0050.192.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu. 

Rezultaty realizacji zadania publicznego:

  1) Zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Oświęcim o konkretną liczbę.

  2) Znalezienie nowego domu dla konkretnej ilości zwierząt.

Rezultaty muszą być policzalne, możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie umieszczone w sprawozdaniu z realizacji zadania.

2. Podmiot realizujący zadanie, zwany w dalszej części Prowadzącym Schronisko pełni funkcję zarządcy obiektów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Jego zadania będą polegały na bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń technicznych Schroniska, należytym utrzymaniu obiektów w zakresie napraw, a także wykonywaniu remontów wynikających z niewłaściwej eksploatacji i dokonywanych napraw.

3. Schronisko powinno być otwarte co najmniej 35 godzin w tygodniu (dni robocze, niedziele i święta). 

4. Zadanie, o którym mowa powyżej  obejmować będzie w szczególności:

1) zakup i przygotowanie karmy dla max. 100 zwierząt (psy, koty) znajdujących się w schronisku, 

2) bieżące zapewnienie wody do picia dla znajdujących się zwierząt w schronisku,

3) bieżące oczyszczanie boksów, uzupełnianie piasku oraz porządkowanie terenu wokół boksów, wietrzenie pomieszczeń,

4) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnątrz budynku tj. pomieszczeniu biurowym,  kuchni do przygotowywania karmy dla zwierząt oraz w pomieszczeniach sanitarnych,

5) prowadzenie ewidencji zwierząt przyjmowanych i wydawanych ze schroniska, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją,

6) wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,

7) prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) prawidłową gospodarkę wodno – ściekową, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) podpisanie umowy oraz ścisłą współpracę z lecznicą weterynaryjną na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskim zwierzętom w schronisku, zgodnie z wcześniej z przyjętymi i praktykowanymi wymogami w tym zakresie – zapewnienie środków transportu do przewozu zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia

10) prowadzenie patroli na terenie miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 1 x na 3 tygodnie,

11) prowadzenie całodobowego dyżuru telefonicznego, codziennie (dni robocze, niedziele i święta), celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,

12) wyłapywanie psów, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone na terenie miasta Oświęcim, przy użyciu odpowiednich do wyłapywania urządzeń i środków,

13) prowadzenie rejestru zgłoszeń, określającego imię i nazwisko zgłaszającego lub dane funkcjonariusza Straży Miejskiej w Oświęcimiu dokonującego zgłoszenia ze wskazaniem podmiotu inicjującego zgłoszenie, datę wraz z podaniem godziny zgłoszenia, przybliżone miejsce zlokalizowania bezdomnego psa, czasookres reakcji z równoczesnym uwzględnieniem momentu podjęcia działań, ich zakończenia, istotnych okoliczności towarzyszących jeżeli takie zachodziły, 

14) zbieranie potrąconych zwierząt z: dróg publicznych gminnych, dróg i terenów wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Oświęcim – na zgłoszenie funkcjonariusza Straży Miejskiej lub pracowników wydziałów: Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim,

5. Do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, Prowadzący Schronisko winien przedkładać Zamawiającemu informację dot. zwierząt przyjętych do Schroniska z podaniem ilości zwierząt odebranych od właścicieli, poddanych eutanazji oraz zaadoptowanych.

6. Zamawiający winien być informowany telefonicznie na bieżąco o wszystkich kontrolach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, przeprowadzanych  np. przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu.

7. Zamawiający przeprowadza kwartalne kontrole w zakresie funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w obecności Prowadzącego Schronisko.

8. Prowadzący Schronisko  zleca wykonywanie kontrolnych przeglądów instalacji elektrycznej, okresowej kontroli przewodów kominowych obiektu schroniska oraz dwukrotnego przeglądu serwisowego przepompowni ściekowej.

9. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego oraz zlecanie przeprowadzania przeglądów technicznych.

10. Zamawiający dopuszcza za odrębną zgodą możliwość umieszczania zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Bieruń w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu przy ul. Kamieniec. Powyższy fakt nie może jednak  zakłócać działalności schroniska w odniesieniu do potrzeb  Miasta Oświęcim, jak również nie może mieć negatywnego wpływu na wykonywanie przez prowadzącego schronisko zadania publicznego, a przede wszystkim nie może naruszyć interesu Miasta Oświęcim w zakresie finansowania zadania. Liczba zwierząt z terenu Gminy Bieruń winna być dostosowana do aktualnych możliwości schroniska. Do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, Prowadzący Schronisko winien przedkładać Zamawiającemu informację dot. zwierząt przyjętych do Schroniska z Gminy Bieruń z podaniem ilości zwierząt odebranych od właścicieli, poddanych eutanazji oraz zaadoptowanych.                                                                                                                                                                                                          

11. Poza środkami finansowymi przekazanymi w ramach dotacji na wsparcie ww. zadania publicznego, Zamawiający będzie ponosić koszty: ubezpieczenia obiektów Schroniska od ognia i innych zdarzeń losowych; inwestycji oraz remontów (nie stanowiących remontów bieżących i konserwacji) na terenie Schroniska, w miarę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta Oświęcim.

Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

II) Opieka nad bezdomnymi kotami - 4 000,00 zł

Celem zadania jest opieka nad bezdomnymi kotami poprzez: dokarmianie bezpańskich kotów - uruchomienie 8 punktów dokarmiania, podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezpańskich kotów, znajdowanie odpowiednich opiekunów dla nich, pomoc wolontariuszy (6-7 osób), polegająca na podawaniu karmy, podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków bytu zwierząt. Podawanie w karmie środków antykoncepcyjnych, poddawanie w lecznicy weterynaryjnej zabiegom kastracji  i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów i zwierząt chorych. Podejmowanie działań edukacyjnych i akcji informacyjnych, współorganizacja imprez (np. Dni Otwarte Schroniska).

Rezultaty realizacji zadania publicznego:

  1) Prowadzenie punktów dokarmiania bezdomnych kotów.

  2) Wykonanie konkretnej ilości zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów.

Rezultaty muszą być policzalne, możliwe do sprawdzenia, a ich osiągnięcie umieszczone w sprawozdaniu z realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kwoty przeznaczone na każde zadanie ustalone są na podstawie projektu budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 i mogą ulec zmianie.

 

II. Zasady przyznawania dotacji, realizacji i rozliczania zleconego zadania:

1. Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:

    a)  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

    b)  zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,

    c)  posiadają własny wkład finansowy w wysokości co najmniej 1 zł,

    d)  dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, 

    e)  przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę,

    f)  nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

    g)  nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Miasta Oświęcim i innych jednostek organizacyjnych Miasta.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 1634 z późn. zm.)

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w Uchwale Nr LV/874/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023”.

4. Dotacje mogą być przekazywane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

5. Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia podpisania umowy, o ile okres ten zawiera się w terminie realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.

6. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania. 

7. Dopuszcza się dowolne dokonywanie zmian w poszczególnych pozycjach kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy. Wniosek wraz z uzasadnieniem zmian należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, a aktualizację oferty, po jej wcześniejszym odblokowaniu, należy przesłać poprzez generator wniosków na https://witkac.pl w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta.

8. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności , podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

9. W ramach realizacji zadań, podczas których organizacja będzie korzystała z pracy wolontariuszy lub społecznej pracy członków organizacji obowiązkowe będzie dołączenie do sprawozdania z wykonania tego zadania karty czasu pracy/oświadczenia wolontariusza zawierającego: nazwę organizacji, nazwę zadania, nr umowy dotacyjnej, czas realizacji, liczbę przepracowanych godzin, szacunkowy koszt godziny pracy, opis wykonywanych czynności, datę ich świadczenia, zatwierdzenie karty/oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz, podpis wolontariusza/członka organizacji (formularz dostępny u Zleceniodawcy).

10. Oferent zobowiązany jest przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, w szczególności zapewnić zachowanie poufności danych przez kadrę zaangażowaną w realizację zadania oraz dopuszczać do przetwarzania danych wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania poprzez generator wniosków na stornie internetowej https://witkac.pl oraz dostarczenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 lub elektronicznej na adres e-mail: aleksandra.polak@um.oswiecim.pl

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) wypis z ewidencji innej niż Krajowy Rejestr Sądowy, potwierdzający sposób reprezentacji podmiotu i wskazujący osoby upoważnione do jego reprezentowania, jeśli Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym,

b) jeśli oferta została podpisana przez inne osoby, niż wynika to z właściwego rejestru lub ewidencji, należy dołączyć upoważnienie, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego jasno będzie wynikać kto może reprezentować organizację przy składaniu oferty i realizacji zadania publicznego. Dokument winien być podpisany przez osoby do tego upoważnione.

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji Miasta Oświęcim w 2023  r.:

a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,

b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,

c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),

d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu)

e) wydatki na działalność polityczną i religijną,

f) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania.

W ofercie należy wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mieszczącą się w terminie jego realizacji, wskazanym dziale I ogłoszenia.

3. Złożenie oferty

Oferty należy składać poprzez generator wniosków na stronie https://witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2022 r. do godziny 15:30. W tym samym terminie, tj. do 22 grudnia 2022 r. do godziny 15:30 należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 1,  ul. Zaborska 2 „Potwierdzenie złożenia oferty” wygenerowane w generatorze wniosków na stronie https://witkac.pl i podpisane przez osoby  upoważnione do reprezentowania organizacji (pod uwagę brana jest data wpływu dokumentu do Urzędu Miasta Oświęcim). Potwierdzenie można składać także elektronicznie na adres e-mail: aleksandra.polak@um.oswiecim.pl Potwierdzenia muszą być opatrzone pieczątką organizacji i odpowiednimi podpisami. Oferty złożone w inny sposób oraz te z niezachowanymi terminami złożenia zostaną odrzucone.

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:  Aleksandra Polak tel. 33 842 91 31 

IV.  Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna. 

1. Oceny formalnej dokonują pracownicy wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim.

Ocena formalna obejmuje:

a) kompletność złożenia oferty (oferta wraz z wymaganymi załącznikami),

b) terminowość złożenia oferty,

c) zgodność wymaganych podpisów osób upoważnionych

Niespełnienie powyższych wymogów skutkuje odrzuceniem oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.

Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Stwierdzonych na etapie oceny braków merytorycznych nie będzie można uzupełniać i poprawiać. Będą miały one wpływ na niższą ocenę oferty. Protokoły ze spotkań komisji wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów przedkładane są Prezydentowi Miasta. W przypadku wątpliwości w ocenie merytorycznej, Komisja konkursowa może poprosić Oferenta o dodatkowe dokumenty i przedstawienie niezbędnych informacji. Jeśli z ważnych przyczyn spotkanie Komisji nie jest możliwe, dopuszcza się alternatywne formy spotkań np. spotkania online.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową: 0,1 pkt

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania: 0,1,2,3 pkt

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne: 0,1,2,3 pkt

4. Ocena planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania: 

  1 - do 15%   

  2 - 15,01%-30%   

  3 - powyżej 30 %   

5. Ocena planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków: 0,1,2,3 pkt

6.  Analiza i ocena realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: -2, -1, 0, 1, 2 pkt

7. Maksymalna ilość punktów: 15

Komisja konkursowa zaakceptuje i zarekomenduje Prezydentowi Miasta Oświęcim oferty, które otrzymają minimum 10 pkt.

Prezydent Miasta Oświęcim akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, Oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia poprzez generator wniosków https://witkac.pl zaktualizowanej oferty, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia.  Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną odblokowując jednocześnie ofertę w  generatorze wniosków. Złożenie aktualizacji oferty odbywa się poprzez poprawienie jej treści w generatorze  i ponowne zatwierdzenie przez osoby upoważnione ze strony Oferenta. Niezłożenie aktualizacji oferty w terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez Oferenta. Złożenie aktualizacji, w której nie uzupełniono wskazanych braków merytorycznych może spowodować odrzucenie oferty.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji w zakresie niewpływającym na zmianę oceny kryteriów wyboru oferty.  Prezydent Miasta zatwierdza zaktualizowane oferty realizacji zadania.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. 

Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 r.

Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną: 

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,

b) na stronie internetowej www.oswiecim.pl 

c) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

 

Organizacje, którym dotacja nie zostanie przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie. 

Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.

V. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i środkach przekazanych na ich realizację w ramach procedury konkursowej i w trybie pozakonkursowym w latach 2021 i 2022

Zadania z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1. Tryb konkursowy

a) 2021 - 187 000,00 zł

b) 2022 - 190 000,00 zł

2. Tryb pozakonkursowy

a) 2021 - brak

b) 2022 - brak

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2021 i 2022 są dostępne na stronie internetowej www.oswiecim.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama