Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrocławskiego w 2023 roku w zakresie KULTURY I SZTUKI, OCHRONY...

Reklama
Wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrocławskiego w 2023 roku w zakresie KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nabór od 30.11.2022 do 11.01.2023 15:45
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 180 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Powiat Wrocławski, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrocławskiego w 2023 roku w zakresie KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrocławskiego w 2023 roku

w zakresie: KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zwana w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057);
 4. Uchwała nr XXVI/305/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23.09.2022 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 1. ADRESACI KONKURSU

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy zwane w dalszej części ogłoszenia „Oferentem”, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, RODZAJE I CELE ZADAŃ  

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ - do kwoty 180 000 zł brutto

RODZAJE ZADAŃ:

Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego wydarzeń o charakterze powiatowym (dla mieszkańców minimum dwóch gmin Powiatu Wrocławskiego) w zakresie KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO takich jak:

 1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży w celu kształtowania umiejętności, rozwijania talentów, tworzenia warunków do rozwoju działalności kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży, w tym edukacja plastyczna, muzyczna, ludowa, literacka, teatralna lub taneczna,
 2. Wspieranie działań na rzecz edukacji kulturowej, w tym poprzez organizację wydarzeń mających na celu integrację społeczności lokalnej z mniejszością narodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promocję idei wielokulturowości, prowadzenie dialogu międzykulturowego, kształtowanie umiejętności używania języka wrażliwego w kontekście różnic narodowościowych,
 3. Wspieranie prezentacji dorobku i upowszechniania kultury, w tym wśród osób z niepełnosprawnościami
  i/lub mniejszości narodowych,
 4. Organizacja przedsięwzięć mających na celu popularyzację, promocję i ochronę dóbr kultury oraz tradycji regionalnych i patriotycznych, w tym także związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu
  (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy), jak również promujących walory Powiatu,
 5. Promocja wiedzy na temat ochrony i opieki nad zabytkami i obszarami zabytkowymi,
 6. Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu, w tym m.in. koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów, imprez plenerowych o zasięgu powiatowym,
 7. Organizacja przedsięwzięć integrujących artystów profesjonalnych i amatorów działających na terenie Powiatu.

CELE SZCZEGÓŁOWE OFEROWANEGO ZADANIA:

 • umożliwienie mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego wzięcia udziału w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych służących rozwojowi aktywności społecznej oraz realizowaniu pasji mieszkańców;
 • dotarcie z ofertą kulturalną do jak najszerszej liczby mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w celu umożliwienia im aktywnego udziału w tych wydarzeniach;
 • edukacja i propagowanie wiedzy w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
 • umożliwienie poszerzania wiedzy mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
   
 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZADANIA
 
 1. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - teren Powiatu Wrocławskiego.
 2. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia 01.04.2023 r. do dnia 17.12.2023 r.
 3. Wskazany w ofercie termin realizacji zadania nie może wykraczać poza termin określony w ogłoszeniu.
 4. Termin rozpoczęcia zadania nie może być wcześniejszy niż rozpoczęcie faktycznych działań w ramach zadania.
   
 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania z udziałem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na zadanie publiczne o charakterze powiatowym, czyli skierowanym do mieszkańców co najmniej 2 gmin na terenie Powiatu Wrocławskiego. Powiatowy charakter zadania musi wynikać z treści oferty (w części III.3 – syntetyczny opis zadania).
 3. Zarząd przyznaje dotację w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest pisemne zawarcie umowy przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 6. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. O terminie podpisania umowy Oferent zostanie powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie.
 7. Dotacja nie może zostać przyznana na zadanie realizowane przez Oferenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w sferze zadania objętego konkursem (w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy).
   
 1. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 1. Zakres oferowanego zadania musi stanowić przedmiot działalności pożytku publicznego określonego w statucie lub w innym dokumencie wewnętrznym Oferenta.
 2. Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania oraz prawidłowe i terminowe poniesienie związanych z nim kosztów.
 3. Realizując zadanie publiczne Oferent jest zobowiązany w szczególności do:
 1. wykonania zadania z największą starannością, w trybie i na zasadach określonych w umowie;
 2. spełnienia wszystkich wymogów prawnych, bezpieczeństwa i sanitarnych przy realizacji zadania (w tym również przepisów w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego), dotyczących ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, pozyskania wszelkich koniecznych ubezpieczeń, pozwoleń, zgód właścicieli/zarządców terenu itp.;
 3. zachowania standardów organizacji imprez, meczów lub zawodów sportowych obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania;
 4. kierowania się zasadą równości przy wykonywaniu zadania, w szczególności dbania o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania;
 5. dążenia do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) - w sposób wykonalny i uzasadniony, z uwzględnieniem minimalnych wymagań lub dostępu alternatywnego, o których mowa w art. 6 i 7 ww. ustawy;
 6. wszechstronnego informowania opinii publicznej o dotowaniu zadania przez Powiat Wrocławski poprzez zamieszczenie tej informacji we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakaty, regulaminy, komunikaty), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.;
 7. udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b i 4c Ustawy;
 8. przestrzegania zapisów:
 • ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152 ze zm.) w szczególności art. 21 o treści: „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   
 1. Koordynacja realizacji zadania publicznego nie może być zlecona firmie zewnętrznej i/lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 2. W trakcie realizacji zadania Oferent powinien podejmować działania zmierzające do rezygnacji z używania plastikowych toreb, opakowań lub reklamówek oraz jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, słomek z plastiku itp. zastępując je wielorazowymi odpowiednikami lub odpowiednikami wykonanymi z ekologicznych materiałów, ulegających biodegradacji albo podlegających recyklingowi.
 3. Określone w ofercie rezultaty realizacji zadania publicznego uznaje się za osiągnięte przy ich realizacji na poziomie min. 80% zakładanych wskaźników opisanych w zadaniu z uwzględnieniem ich aktualizacji (np. liczba uczestników, ilość przeprowadzonych zajęć itp.).
 4. Wszelkie zmiany w realizacji zadania określone umową należy zgłaszać w formie pisemnej. Warunkiem koniecznym wprowadzenia zmian jest uzyskanie zgody Zleceniodawcy w formie aneksu do umowy.
   
 1. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA, KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:
 1. niezbędne do realizacji zadania publicznego;
 2. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione;
 3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
 4. odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo–księgowa;
 5. zgodne z zatwierdzoną kalkulacją przewidywanych kosztów zadania (kosztorysem).
   
 1. Koszty, które mogą być sfinansowane z dotacji:
 1. koszty realizacji zadania bezpośrednio związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu w tym m.in. materiały szkoleniowe, zakup nagród, żywności, produktów, wynajem sali, wynajem lub zakup niezbędnego sprzętu, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, ubezpieczenie, obsługa sędziowska/medyczna/techniczna itp., wynagrodzenie prelegenta, instruktora itp.;
 2. koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne w wysokości nieprzekraczającej 20% całkowitej wartości zadania, w tym:
 • koszty związane z działaniami o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym np.: obsługa finansowa/prawna projektu, koordynator projektu, obsługa administracyjno–biurowa, księgowość, zakup materiałów biurowych itp.,
 • koszty działań promocyjno-informacyjnych tj. promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej, fotograf w celach promocyjnych itp.
   
 1. Limit kosztów zaplanowanych do poniesienia z dotacji:
 1. promocja zadania – do 15% kwoty dotacji;
 2. działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym – do 10% kwoty dotacji;
 3. zakup sprzętu – łącznie do 10% kwoty dotacji, nie więcej niż 2 000 zł.

 

UWAGA !

 1. Przyznana dotacja może być wydana wyłącznie na cele związane z realizowanym zadaniem i na potrzeby osób,do których jest ono adresowane.
 2. Termin poniesienia wydatków ustala się zgodnie z terminem realizacji zadania. Oznacza to możliwość zaciągania zobowiązań finansowych (czyli składania zamówień, zawierania umów itp.) wyłącznie w trakcie realizacji zadania tj. od daty rozpoczęcia zadania do daty jego zakończenia. Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania i zostać zapłacone zgodnie z zapisami umowy.
 3. Wszelkie zakupy towarów/usług muszą być dokonywane wyłącznie w terminie realizacji konkretnego działania wskazanego w harmonogramie – nie dotyczy to obsługi księgowej, którą można rozliczyć do ostatniego dnia realizacji całego zadania.
 4. W ramach wydatków na obsługę księgową można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo–księgowej środków finansowych związanych z realizacją zadania.
 5. Zakup sprzętu musi być niezbędny do realizacji zadania, co należy odpowiednio uzasadniać w treści oferty. Obowiązkiem Oferenta jest oznakowanie w sposób trwały sprzętu informacją o sfinansowaniu/dofinansowaniu ze środków Powiatu Wrocławskiego oraz załączenie do sprawozdania zdjęć potwierdzających oznakowanie. Zbycie sprzętu będzie możliwe dopiero po upływie 5 lat od dokonania zakupu.
 6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów realizacji zadania do 20% wartości danego wydatku, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.
 7. Nie jest możliwe dokonywanie przesunięć z kosztów realizacji zadania na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne.

 

 1. Koszty, które nie mogą być sfinansowane z dotacji:
 1. koszty zobowiązań finansowych zaciągniętych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania i po dacie jego zakończenia;
 2. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa niezwiązana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, paliwo, c.o. itp.);
 3. remonty i adaptacje pomieszczeń;
 4. kary, mandaty oraz odsetki i prowizje od nieterminowo regulowanych zobowiązań, kredytów i pożyczek;
 5. nagrody finansowe;
 6. przedsięwzięcia dofinansowane z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych;
 7. pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć;
 8. inwestycje i zakupy inwestycyjne;
 9. zakup licencji, nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanym zadaniem;
 10. koszty dokumentowane paragonami bez numeru NIP Oferenta, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi.

 

 1. WYSOKOŚĆ DOTACJI I UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W ZADANIU
 1. Dotacja nie może przekroczyć 85% całkowitej wartości zadania, Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitej wartości zadania.
 1. za wkład własny uważa się środki finansowe oraz niefinansowe Oferenta;
 2. za wkład własny nie uznaje się:
 • wyceny wkładu rzeczowego Oferenta oraz innych podmiotów biorących udział w realizacji zadania. W przypadku wykazania wkładu rzeczowego należy go ująć wyłącznie w części opisowej zadania (pkt IV.2. oferty), bez ujmowania w zestawieniu kosztów realizacji zadania (pkt V.A oferty);
 • świadczeń pieniężnych pobranych od odbiorców zadania.
   
 1. Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Oferent prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego (na podstawie odpowiednich zapisów w statucie lub innym dokumencie – należy go przedłożyć razem z ofertą).
 2. Przy wkładzie osobowym Oferenta w postaci świadczenia wolontariusza, obowiązują zasady:
 1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 Ustawy;
 2. wolontariusz prowadzi na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe);
 3. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacji wkładu pracy wolontariusza dokonuje się w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza wynosi do 25 zł za jedną godzinę pracy;
 4. wolontariuszem nie może być adresat zadania;
 5. wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy zawodowej.
   
 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 11.01.2023 r. do godz. 15:45.
 1. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu dokumentów do urzędu w formie papierowej lub elektronicznej (poprzez ePUAP) - nie datę nadania dokumentów w placówce pocztowej lub wprowadzenia oferty do systemu WITKAC!
 1. Ofertę należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC (https://witkac.pl/Account/Login).

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Wygenerowaną w systemie WITKAC ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2023 r. do godz. 15:45:
 1. w formie papierowej - w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią nagłówkową Oferenta z dopiskiem „EKS KONKURS - KULTURA I SZTUKA” lub przesyłając pocztą. Oferta i każdy załącznik muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta
 2. w formie elektronicznej (w formacie PDF) - za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: /twmud37012/skrytka. Oferta i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES lub podpisem zaufanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Oferta oraz każdy załącznik powinien zostać podpisany osobno, w formie odrębnego pliku.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:
 1. tabelę dotyczącą kosztów realizacji zadania przewidzianych do sfinansowania z otrzymanej dotacji (wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do ogłoszenia);
 2. oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik 2 do ogłoszenia);
 3. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta oraz imiona, nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (nie dotyczy podmiotów wpisanych w KRS i stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym);
 • w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w KRS – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta,
 • w przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji nieujawnionych w KRS na dzień składania oferty, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta - uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;
 1. kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego - w przypadku pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

 

 1. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji. Wersję papierową należy opatrzyć pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy umożliwiające jednoznaczną weryfikację osoby/osób podpisującej/podpisujących oraz pieczęć organizacji, jeśli Oferent taką posiada. Złożenie samej parafki spowoduje odrzucenie oferty przy ocenie formalnej.
 2. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt 5 muszą być one potwierdzone, na każdej stronie kopii, za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta lub osobę upoważnioną do potwierdzania dokumentów (w takim przypadku do oferty należy dołączyć upoważnienie do potwierdzania dokumentów dla tej osoby) wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy.
 3. Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone w sposób inny niż określony w pkt 4 !
   
 1. ZASADY DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA OFERTY
 1. Należy wypełnić treścią wszystkie wymagane pozycje formularza oferty.
 2. W przypadku, gdy dana pozycja formularza nie ma zastosowania do danej oferty lub zadania, należy wpisać np. „nie dotyczy”.
 3. Część III.3 - „Syntetyczny opis zadania” - należy opisać:
 • CO? będzie przedmiotem realizowanego zadania – opis konkretnych działań np. imprezy rekreacyjno-sportowe (co jest planowane w trakcie ich trwania), warsztaty, zawody sportowe, szkolenia sportowe (jakie),
 • GDZIE ? będzie realizowane zadanie – opis i wskazanie miejsca realizacji zadania, np. instytucja, gmina, adres świetlicy albo miejsce, w którym będzie się odbywało wydarzenie,
 • DLA KOGO ? kto będzie grupą docelową – do kogo konkretnie kierowane jest zadanie, kto będzie objęty wsparciem np. młodzież w wieku szkolnym, uczniowie konkretnej szkoły itp., mieszkańcy jakich gmin z terenu powiatu (minimum 2 gmin), planowana liczba uczestników, w tym wskazanie planowanej liczby uczestników zadania zamieszkałych konkretnie na terenie Powiatu Wrocławskiego,
 • DLACZEGO ? uzasadnienie realizacji zadania - powinno być odpowiedzią na potrzeby lub problemy odbiorców projektu (grupy docelowej) – można opisać sytuację zastaną np. brak wiedzy w zakresie kształtowania właściwych postaw, brak miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego itp.,
 • KOMPLEMENTARNOŚĆ – wskazanie komplementarności realizowanych działań wynikających z oferty z innymi dotychczasowymi działaniami Oferenta i innych podmiotów (np. kontynuacja realizowanego wcześniej działania, innowacyjne zadanie na danym terenie lub dla danej grupy społecznej), w jakim stopniu oferta wpisuje się w doświadczenie organizacji (np. od kilku lat prowadzone są podobne działania i nadal dostrzegana jest konieczność dostarczania takich usług),
 • PROMOCJA – sposób dotarcia do odbiorców zadania publicznego,
 • POWIATOWY CHARAKTER – wskazanie nazwy co najmniej 2 gmin z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz konkretnej liczby uczestników będących mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego.
   
 1. CzęśćIII.4 - „Plan i harmonogram działań na rok 2023”:
 • powinien zawierać nazwy planowanych działań, każde działanie wykazane w harmonogramie należy również opisać, określić jego grupę docelową, miejsce i planowany termin realizacji;
 • w przypadku oferty wspólnej przy nazwie działania należy podać nazwę Oferenta realizującego dane działanie;
 • w przypadku braku informacji w części III.3 i/lub III.4, oferta zostanie odrzucona przy ocenie formalnej.
   
 1. Część III.5 -  „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” - należy opisać:
 • jaki będzie bezpośredni efekt realizacji oferty (produkty materialne lub usługi zrealizowane na rzecz uczestników zadania)?
 • jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
 • czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość realizacji zadania.
   
 1. Część III.6 -  „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”:
 • w tabeli należy określić nazwy poszczególnych rezultatów, planowany poziom ich osiągnięcia (wartość docelowa) oraz sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika,
 • rezultaty muszą być mierzalne – możliwe do pomiaru przy użyciu właściwych narzędzi (np. ankiety, listy uczestników itp.), określone w liczbach, procentach itp. i określone tak, aby w sposób bezpośredni odnosiły się do przedstawionych w ogłoszeniu celów,
 • sposoby monitorowania rezultatów/ źródła informacji o osiągnięciu wskaźnika muszą być miarodajne,
 • w przypadku braku informacji w części III.5 i/lub III.6, oferta zostanie odrzucona przy ocenie formalnej.
   
 1. Część V.A. -  „Zestawienie kosztów realizacji zadania” i część V.B - „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania”:
 • wyliczenia powinny być przedstawione w sposób jasny i umożliwiający Zleceniodawcy kontrolę finansową zadania,
 • w części V.A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w części V.B.
   
 1. Część V.C. - „Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów” należy wypełnić wyłącznie w przypadku składania oferty wspólnej.
   
 1. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT
 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do dnia 01.03.2023 r.
 2. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.
 3. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

 1. Zgodny z ogłoszeniem sposób złożenia oferty
 2. terminowe złożenie oferty wygenerowanej w systemie WITKAC;
 3. złożenie oferty przez uprawniony podmiot;
 4. kompletność  danych w ofercie;
 5. wymagane załączniki; 
 6. podpisy osób upoważnionych;
 7. wypełnienie treścią wszystkich wymaganych pozycji oferty

- oferty niespełniające powyższych wymogów formalnych nie podlegają dalszej ocenie.

Kryteria oceny merytorycznej: 

 1. zgodność zakresu przedmiotowego zadania z ogłoszeniem – oferta niespełniająca tego warunku nie podlega dalszej ocenie;
 2. możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta;
 3. racjonalność przedstawionej kalkulacji kosztów i jej spójność z zakresem rzeczowym zadania/ harmonogramem;
 4. określenie rezultatów w sposób bezpośrednio odnoszący się do celów określonych w ogłoszeniu oraz umożliwiający ocenę ich osiągnięcia;

UWAGA! Wykazane w ofercie zakładane rezultaty muszą być mierzalne i określone wg miarodajnego wskaźnika (np. liczba uczestników, warsztatów itp.);

 1. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie publiczne;
 2. udział wkładu własnego finansowego; 
 3. uwzględnienie wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
 4. zasięg terytorialny, ilość gmin objętych realizowanym zadaniem;
 5. wykazanie posiadanego wkładu rzeczowego;
 6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Pozostałe kryteria oceny:

 1. innowacyjność i atrakcyjność form zadania;  
 2. szeroki zasięg oddziaływania społecznego – ponadgminny charakter zadania, liczba odbiorców, działania wspierające budowanie tożsamości i integrację społeczności lokalnej, kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk; 
 3. uwzględnienie udziału osób z niepełnosprawnościami w zadaniu;
 4. możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w zadaniu w kolejnych latach.

 

 1. ZASTRZEŻENIA I UWAGI
 1. Złożenie oferty w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia.
 2. Zarząd zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny;
 2. przedłużenia terminu dokonania oceny ofert i/lub rozstrzygnięcia konkursu;
 3. przeznaczenia na realizację zadań środków w wysokości większej niż podana w ogłoszeniu;
 4. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 5. negocjowania z Oferentami terminu realizacji zadania oraz zakresu realizacji zadania w ramach ogłoszenia;
 6. przyznania dotacji na pokrycie kosztów określonych w kosztorysie, innych niż wskazane przez Oferenta, a także prawo do przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej;
 7. odstąpienia od podpisania umowy w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, nie znanych wcześniej, które mogły mieć wpływ na rozstrzygnięcie konkursu;
 8. odmowy wypłaty przyznanej dotacji w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta;
 9. wstrzymania zawierania umów o realizację zadań publicznych oraz wypłacania przyznanych dotacji w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w Polsce w sposób uniemożliwiający realizację zadania;
 10. odstąpienia od wymogu wygenerowania ofert w systemie WITKAC ze względu na szczególnie uzasadnione okoliczności.
 1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierające nazwy Oferentów, którym została przyznana dotacja, nazwy zadań oraz wysokość przyznanych środków publicznych, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd zostanie umieszczona:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.powiatwroclawski.bip.net.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
 • na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego: www.powiatwroclawski.pl,
 • w systemie WITKAC.
   
 1. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia Oferentów o wynikach konkursu.
 2. W przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej:
 1. Oferentowi przysługuje prawo dostosowania warunków i zakresu realizacji zadania publicznego do niższej kwoty dotacji w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu, lub rezygnacji z jego realizacji;
 2. na Oferencie spoczywa obowiązek zaktualizowania oferty w terminie do 7 dni (decyduje data wpływu do urzędu) od zamieszczenia informacji o wynikach konkursu w systemie WITKAC oraz na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego: www.powiatwroclawski.pl;

Niezaktualizowanie oferty w ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymanej dotacji.

 1. Złożone w ramach konkursu dokumenty nie będą zwracane Oferentom.
 2. Zleceniobiorca będzie zobowiązany wszechstronnie informować opinię publiczną o dotowaniu zadania przez Powiat Wrocławski poprzez zamieszczenie tej informacji we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakaty, regulaminy, komunikaty), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.
 3. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w formie papierowej oraz w systemie WITKAC, w terminie do 30 dni od jego zakończenia.
 4. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, IV piętro, pok. 403, nr telefonu (71) 722 18 43 / (71) 722 18 22, e-mail: eks@powiatwroclawski.pl.
 5. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131,
  50-440 Wrocław, IV piętro, pok. 403. O terminie podpisania umowy Oferent zostanie powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie.
   
 1. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 1. W 2023 r. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznaczono środki w wysokości 200 000 zł brutto, w tym w ramach niniejszego konkursu 180 000 zł brutto.
 2. W 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 175 000 zł  brutto, a przekazano 165 000 zł brutto.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama