Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

18/2023 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 05.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 20 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 18/2023 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie..

Złożenie oferty na niniejszy konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr  18/2022 oraz obowiązujących Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327,1265,1812), przyjętych uchwałą Nr 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

Celem otwartego konkursu ofert nr 18/2023 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym jest ograniczenie skali przemocy w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim poprzez  wzmocnienie systemu wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

W ramach otwartego konkursu ofert nr 18/2023 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następującym obszarz: działania w zakresie wsparcia cudzoziemców mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego doświadczających przemocy domowej.

W ramach otwartego konkursu ofert nr 18/2023 za priorytetowe uznaje się prowadzenie:

  • punktów konsultacyjnych dla cudzoziemców doświadczających przemocy domowej posługujących się językami: angielskim lub rosyjskim lub ukraińskim,
  • udzielanie w ww. punktach wsparcia psychologicznego i prawnego tym cudzoziemcom.

Wspomniane punkty powinny być zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim w mieście rangi powiatowej.

Z otwartego konkursu ofert nr 18/2023 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, następujące rodzaje zadań:

  1. imprezy o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym, integracyjnym – lokalne festyny, zabawy oraz biesiady;
  2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne;
  3. przedsięwzięcia o charakterze typowo charytatywnym;
  4. turnieje zawierające elementy rywalizacji sportowej;
  5. projekty związane z wydaniem książek, czasopism, periodyków o charakterze ciągłym.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert
nr 18/2023 na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 10.000,00 zł oraz nie wyższa niż 20.000,00 zł. 
W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania. 
Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, pozafinansowego wkładu osobowego (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie) w wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, przy czym dopuszczalne jest: 

  1. zwiększenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wymaganego regulaminem konkursu wkładu finansowego;
  2. zmniejszenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że pozostała wartość wymaganego wkładu zostanie pokryta wkładem finansowym.

Zasady kalkulacji wkładu osobowego i rzeczowego szczegółowo określają § 2 ust. 11-13 Procedur konkursowych.

Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 4 ww. Procedur konkursowych. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty obsługowo-administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego nie mogą być pokrywane wydatki wymienione w § 4 ust. 5 Procedur konkursowych.

UWAGA: Przez udział w otwartym konkursie ofert należy rozumieć złożenie oferty w wersji elektronicznej za pomocą Generatora ofert (z załącznikami tj. zeskanowanymi dokumentami wymaganymi regulaminem konkursu).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama