Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w Warszawie

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 22.12.2022 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 510 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariusze
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w Warszawie.

Zadanie powinno być realizowane poprzez:

I. Wykonanie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy w warszawskich instytucjach i organizacjach. Analiza może opierać się o informacje uzyskane od organizatorów wolontariatu, wolontariuszy, materiały dostępne na stronie ochotnicy.waw.pl, informacje przekazane przez Urząd m.st. Warszawy oraz inne podmioty. Powinna dawać ogólny obraz aktualnych potrzeb samych wolontariuszy w zakresie szkoleń oraz potrzeb organizatorów w zakresie wyszkolenia wolontariuszy, którzy z nimi współpracują. Oferent zobowiązany będzie do przygotowania dokumentu – podsumowania analizy, zawierającego zebrane dane i wyciągnięte wnioski. Analiza może zostać podzielona na części np. wstępną, realizowaną przed przystąpieniem do szkoleń oraz śródokresową, pozwalającą na uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników.

II. Zaplanowanie, opracowanie merytoryczne i organizację miejskiej oferty szkoleń i wsparcia wolontariuszy. Oferent zobowiązany będzie przygotować kompleksowy program szkoleń uwzględniający tematykę, liczbę, sposób prowadzenia rekrutacji, zapewnić opracowanie merytoryczne i prowadzenie szkoleń/spotkań, a także ewaluację i przygotowanie rekomendacji dla dalszej organizacji oferty dla wolontariuszy. Nie mniej niż 1/4 całej puli oferowanych szkoleń powinna być dostosowana tematyką do obszaru działań wolontariuszy, którzy wspierają osoby chore, starsze, z niepełnosprawnością, w kryzysie uchodźczym lub narażone na wykluczenie społeczne.

Umiejętności i wiedza, zdobywane przez wolontariuszy powinna być możliwie uniwersalna, tak aby:

a) pozwoliła wolontariuszom na uzyskanie kompetencji o uniwersalnym charakterze, możliwych do wykorzystania w innych działaniach,

b) pozwoliła na pogodzenie interesów i zaspokojenie potrzeb wolontariuszy pracujących w różnych miejscach, w różnych obszarach tematycznych (z zastrzeżeniem specjalnych działań kierowanych do wolontariuszy pracujących w obszarach wsparcia osób, o których mowa powyżej),

c) umożliwiła uzyskanie konkretnych umiejętności, kompetencji, wiedzy lub uprawnień, ułatwiających wykonywanie pracy wolontariackiej.

Przynajmniej 1/3 tematów szkoleń powinna zostać dobrana na podstawie analizy potrzeb wykonanej przez Oferenta. Program szkoleń może uwzględniać tematy opracowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy:

a) Podstawy komunikacji interpersonalnej – szkolenie obejmujące nawiązywanie kontaktu i prowadzenie komunikacji – zarówno bezpośredniej, jak i przy wykorzystaniu różnych środków. Szkolenie powinno wspierać uczestników w doskonaleniu umiejętności pozwalających na wymianę: informacji, emocji i myśli.

b) Promocja i komunikacja – planowanie i prowadzenie działań promocyjnych dotyczących inicjatyw i projektów społecznych w odniesieniu do specyfiki Warszawy. Wykorzystanie różnorodnych narzędzi internetowych oraz offline. Szkolenie powinno obejmować kwestie tworzenia materiałów graficznych, np. przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi. Fakultatywnie, temat tworzenia materiałów graficznych może zostać wyodrębniony, jako oddzielne szkolenie. 

c) Komunikacja w mediach społecznościowych –  szkolenie obejmujące skuteczne wsparcie organizacji lub instytucji w prowadzeniu profili w serwisie Facebook oraz Instagram. Szkolenie powinno obejmować kwestie związane z tworzeniem i planowania postów, przygotowywania i ustawiania reklam. 

d) Asertywność – szkolenie obejmujące budowanie relacji w oparciu o asertywność, definiowanie praw własnych w relacji z innymi, umiejętność odmowy i stawiania granic.

e) Trudne sytuacje i praca w stresie – rozumiana szeroko, jako praca w warunkach lub środowisku wywołującym stres u wolontariusza, ale również jako praca z osobami pod presją stresu (również w kontekście tzw. interwencji kryzysowej), radzenie sobie ze stresem, postępowanie w sytuacjach problemowych, praca z trudnym klientem. 

f) Animacja dzieci i młodzieży – rozumiana jako zestaw umiejętności potrzebnych przede wszystkim do prowadzenia różnorodnej aktywności i zajęć, połączonych z przekazywaniem konkretnej wiedzy. Umiejętności powinny pozwalać na animowanie czasu wolnego podczas wydarzeń, spotkań, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz tym podobnych, również na dworze.

g) Nauczanie i przekazywanie wiedzy – rozumiane jako zestaw umiejętności przydatnych wolontariuszom pracującym z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w zakresie korepetycji, zajęć dodatkowych, rozwoju zainteresowań.

h) Kurs wychowawców wypoczynku. Program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - Dz. U. poz. 452. Jeśli ten temat zostanie przedstawiony w ofercie, to szkolenie musi zostać zrealizowane przed okresem wakacyjnym.

i) Pierwsza pomoc – szkolenie obejmujące instruktaż udzielania pierwszej pomocy. 

j) Porozumienie bez przemocy – rozumiane jako zestaw umiejętności przydatnych do budowania kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku. Tematyka szkolenia powinna zwracać uwagę na to, jak „język przemocy” (krytyka, ocenianie, osądy) wpływa na relacje międzyludzkie i utrudnia codzienny kontakt.

k) Pierwsza pomoc w zdrowiu psychicznym – rozumiana jako zestaw umiejętności przydatnych do rozpoznawania i wspierania osób w kryzysie psychicznym. Zakres szkolenia powinien obejmować kwestie związane z podstawowym rozróżnieniem zaburzeń i chorób psychicznych, a także rozwijać umiejętności związane z prawidłową komunikacją i dbaniem o własne granice. 

l) Podstawy zarządzania projektami – szkolenie pozwalające zdobyć podstawową wiedzę nt. tego jak planować i organizować swoje działania.

m) Wsparcie rozwoju kariery przez wolontariat – szkolenie pozwalające wolontariuszom przekuć swoje wolontariackie doświadczenia na ścieżkę kariery na rynku pracy. W programie powinny się znaleźć elementy dot. tworzenia CV i listów motywacyjnych oraz umiejętności prezentowania wolontariackich doświadczeń zrozumiałym dla pracodawców językiem.

n) Specyfika pracy z osobami z uszkodzonym narządem ruchu i wzroku – szkolenie przygotowujące do codziennego wsparcia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób leżących oraz osób z uszkodzonym narządem wzroku. 

o) Specyfika pracy z osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu charakterystyki zaburzeń i chorób psychicznych, potrzeby wynikające ze specyfiki ww. grupy oraz metody pracy i aktywizacji. 

p) Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, potrzeby wynikające ze specyfiki ww. grupy, sposoby komunikacji, metody pracy i aktywizacji. 

q) Specyfika pracy z osobami starszymi – szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu procesu starzenia się oraz metody pracy i aktywizacji osób doświadczających izolacji i samotności.

Organizacja szkoleń może obejmować zaangażowanie ekspertów w danych dziedzinach jako prowadzących w charakterze wolontariuszy. Taki model pozwoliłby na przekazywanie wiedzy i kształcenie wolontariuszy przez innych wolontariuszy ekspertów, na co dzień pracujących w danym obszarze, co dodatkowo pozytywnie wpłynęłoby na przepływ wiedzy i promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy. Takie działanie wspiera pośrednio rozwój wolontariatu pracowniczego, którego organizacja ma szczególnie duży potencjał w przypadku wolontariuszy – ekspertów w swoich dziedzinach.

III. Organizacja działań (w postaci superwizji lub innej profesjonalnej formie wsparcia), podczas których wolontariusze (szczególnie ci pracujący w obszarze wsparcia seniorów, osób chorych, z niepełnosprawnością, w kryzysie uchodźczym lub narażonych na wykluczenie społeczne) będą mogli przyjrzeć się własnemu doświadczeniu w pracy z podopiecznymi, swobodnie porozmawiać o swoim zaangażowaniu i trudnościach, a także pracować nad umiejętnością rozwiązywania sytuacji kryzysowych, z którymi spotykają się podczas wolontariatu. Spotkania te mają za zadanie przeciwdziałać spadkowi motywacji, poczuciu wypalenia oraz poszerzać świadomość wolontariuszy, dzięki której możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy wspieraniem innych, a dbaniem o własne potrzeby i granice. Spotkania, o których mowa, bezwzględnie powinny być prowadzone przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. Dokładny pomysł na działania spełniające te założenia musi zostać zaproponowany przez oferenta.

Superwizje (lub inne profesjonalne formy wsparcia) dla wolontariuszy powinny być w szczególny sposób popularyzowane poprzez koordynatorów wolontariatu w Warszawie, jako osoby, które mogą mieć bezpośredni wpływ na uczestnictwo wolontariuszy w ofercie. Korzystanie z superwizji powinno być dostępne zarówno dla wolontariuszy zgłaszających się indywidualnie, jak i dla grup wolontariuszy współpracujących z jednym organizatorem wolontariatu – organizator wolontariatu może zgłosić się z potrzebą przeprowadzenia superwizji grupowej dla zespołu swoich wolontariuszy.

Tak, jak w przypadku części zadania dotyczącej szkoleń realizacja części III musi uwzględnić organizację systemu zgłaszania i zapisów na spotkania wolontariuszy oraz realizację działań promujących ofertę wśród wolontariuszy i organizatorów.

Zaleca się organizację tej części działań w formie spotkań stacjonarnych. 

Wyjątek dla organizacji spotkań online, stanowią warunki związane z ewentualnością utrzymywania reżimu sanitarnego i braku możliwości bezpośrednich spotkań. Wówczas konieczne będzie dostosowanie wszystkich formy spotkań do obowiązujących obostrzeń.

 

IV. Przygotowanie materiałów merytorycznych na podstawie co najmniej 4 tematów zrealizowanych szkoleń w danym roku. Materiały powinny zostać stworzone przez trenerów prowadzących szkolenia i umożliwiać uczestnikom oraz innym potencjalnie zainteresowanym osobom zapoznanie się z podstawowymi treściami przekazywanymi w czasie spotkań. Materiały powinny uwzględniać standardy organizacji wolontariatu wskazane w projekcie „Ochotnicy warszawscy”. Miejscem ich publikacji będzie miejski portal wolontariatu ochotnicy.waw.pl. Wybór tematów szkoleń, z których ma zostać przygotowany materiał merytoryczny, Oferent będzie zobligowany skonsultować z Zespołem Rozwoju Wolontariatu. Webinary ze szkoleń online nie będą wliczały się do sumy materiałów merytorycznych, o których mowa w powyższym punkcie.

 

V. Uwzględnienie w planowanym harmonogramie i ofercie szkoleń i wsparcia:

a) preferowanych przez wolontariuszy terminów szkoleń i spotkań – popołudniowych, w dni robocze, natomiast szkoleń specjalistycznych także w weekendy.

b) organizację szkoleń i spotkań w większości w formie jednorazowych spotkań, niż długich cykli szkoleniowych (za wyjątkiem tematów, które ze względu na zawartość merytoryczną wymagają większej liczby i formy spotkań, np. pierwsza pomoc).

c) stosowania w szkoleniu metod warsztatowych, jeżeli pozwala na to temat szkolenia.

d) propozycji dla osób niepełnoletnich, od 13 roku życia

VI. Organizację systemu zgłaszania i zapisów na szkolenia oraz spotkania wolontariuszy przez warszawskich organizatorów wolontariatu. Dotyczy to zarówno szkoleń, o których mowa w pkt. II jak i działań opisanych w pkt. III.

VII. Zaplanowanie i prowadzenie promocji szkoleń i spotkań, kierowanej zarówno do organizatorów, jak i pośrednio do wolontariuszy, dając tym drugim możliwość zachęcenia swoich organizacji/instytucji do zgłoszeń współpracujących z nimi ochotników. 

VIII. Przygotowanie rekomendacji dla planowania i organizacji kolejnych edycji miejskich szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy.

Podejmowane przez oferenta działania powinny uwzględniać różnorodność organizatorów wolontariatu, a co za tym idzie, różnorodne potrzeby współpracujących z nimi wolontariuszy. 

Wybrany oferent będzie zobowiązany do:

- stosowania we wszystkich prowadzonych działaniach nazwy oraz identyfikacji wizualnej projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz nietworzenia odrębnych logotypów czy identyfikacji wizualnej na użytek zadania publicznego oraz umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania logotypu projektu „Ochotnicy warszawscy” wraz z informacją o projekcie „Ochotnicy warszawscy”. W działaniach promocyjnych wskazane jest komunikowanie oferty szkoleń w taki sposób, by odbiorcy mieli pewność, iż stanowią one integralną część projektu „Ochotnicy warszawscy”..

- nietworzenia dedykowanych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych na potrzeby promocji i komunikacji podejmowanych działań – działania będą komunikowane za pośrednictwem portalu „Ochotnicy warszawscy” i profili projektu w mediach społecznościowych;

- przekazywania podstawowych informacji dotyczących osiągniętych wskaźników, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w zakresie i formie wskazanej przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

- przygotowywania, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, treści merytorycznych i informacyjnych w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz samodzielnego zamieszczania na portalu części takich informacji, przy użyciu udostępnionej funkcjonalności kalendarza;

- ścisłej merytorycznej i organizacyjnej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz czynnego udziału w spotkaniach i pracy w ramach Zespołu Koordynującego (zgodnie z systemem zarządzania projektem „Ochotnicy warszawscy”, opisanym w jego treści);

- podczas wszystkich organizowanych spotkań i szkoleń oferent zobowiązany jest do promocji miejskiego portalu wolontariatu (ochotnicy.waw.pl) oraz powinien zachęcać organizatorów wolontariatu i wolontariuszy do korzystania z portalu oraz stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy”;

- przygotowania rekomendacji do kolejnej edycji szkoleń nie później niż do dnia 30 września 2025 r. Rekomendacje powinny zawierać podsumowania dotyczące frekwencji na szkoleniach, zainteresowania wolontariuszy i organizatorów poszczególnymi tematami oraz uwagi dotyczące organizacji i promocji szkoleń. 

Jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę z wolontariuszami, zobowiązany jest do stosowania standardów współpracy, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępne na portalu ochotnicy.waw.pl w dziale „Baza wiedzy”) oraz jest zobowiązany wykazać w ofercie jak będą stosowane.

 

Projekt „Ochotnicy warszawscy”, a co za tym idzie zadanie konkursowe, jest spójne z założeniami i celami Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego 1. „Odpowiedzialna wspólnota” oraz celu operacyjnego 1.1 „Dbamy o siebie nawzajem”. W projekcie „Ochotnicy warszawscy” zostały wskazane cele główne i cele operacyjne. Zadanie konkursowe realizuje cel III.1 „Podniesienie kompetencji i wzmocnienie podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie, Stworzenie systemu wsparcia dla organizatorów wolontariatu” oraz pośrednio cel II. „Stworzenie systemu wsparcia dla wolontariuszy”. 

W ramach realizacji zadania oferent będzie zobowiązany do:

Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 – j.t.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.

2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).

3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:

– widnieją w Rejestrze lub;

– nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

– co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert zwróci szczególną uwagę na:

- kompleksowe ujęcie i zaplanowanie przedstawionej w ofercie koncepcji miejskiej oferty szkoleń;

- podanie konkretnych zagadnień merytorycznych, których będą dotyczyły proponowane szkolenia (nie dotyczy szkoleń, których tematy zostaną określone na podstawie analizy potrzeb);

- uwzględnienie w planowanym przygotowaniu szkoleń także elementu dopasowania sposobu prowadzenia szkoleń do specyfiki grupy – wolontariuszy działających w różnych organizacjach lub instytucjach i zaplanowanie przygotowania lub odpowiedniego doboru trenerów/prowadzących szkolenia pod kątem świadomości specyfiki działalności wolontariackiej;

- przedstawioną koncepcję analizy potrzeb i sformułowania na podstawie analizy tematów szkoleń;

- przedstawienie w ofercie propozycji promocji miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej wśród organizatorów wolontariatu;

- wskazanie w ofercie działań mających na celu zapewnienie możliwie dużej różnorodności zarówno organizatorów wolontariatu zapisujących osoby na szkolenia, jak i zapewnienie dostępu do szkoleń możliwie wielu grupom społecznym, których przedstawicielami mogą być wolontariusze;

- ograniczenie liczby lokalizacji, w których organizowane będą szkolenia, jednocześnie zapewniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwiających szybki i wygodny dojazd Warszawskim Transportem Publicznym z każdej dzielnicy m.st. Warszawy (np. zlokalizowanej na terenie dzielnicy Śródmieście lub w innym miejscu w pobliżu centrum miasta).  

 

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) - uznanie autorstwa- użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa  dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto.

Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie w związku z realizacją działań mających na celu rozwój wolontariatu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama