Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 28.12.2022 16:00
Dzielnica Ursus
Łączny budżet 650 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 650 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, realizacja w szczególności na terenie Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy

Koszty, które mogą zostać dofinasowane w ramach realizacji zadania:

A: koszty merytoryczne

  • Szkolenie stacjonarne

-wynagrodzenie osób szkolących i obsługi technicznej;

- wynagrodzenie koordynatora

- wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagającego treningu na specjalistycznych obiektach);

- eksploatacja własnych obiektów i urządzeń sportowych (np. energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości);

- zakup potrzebnego sprzętu sportowego (do 20% wartości otrzymanego dofinasowania) należy prowadzić ewidencję przychód – rozchód zakupionego sprzętu;

- wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia;

- zakup osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych;

- badania lekarskie, wydolnościowe i biochemiczne;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;

- inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny – podlegają akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy

  • Udział we współzawodnictwie

- przejazd, transport (do 30% wartości otrzymanego dofinansowania);

- zakwaterowanie i wyżywienie z wyłączeniem słodyczy, woda (do 40% wartości otrzymanego dofinasowania);

- opłaty startowe, wpisowe, ubezpieczenie OC i NNW;

- inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny – podlegają akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy

  • Zgrupowania sportowe

- przejazdy, transport;

- zakwaterowanie, wyżywienie z wyłączeniem słodyczy, woda;

- wynajem obiektów i urządzeń;

- wynagrodzenie osób szkolących;

- obsługa medyczna;

- ubezpieczenie OC i NNW uczestników szkolenia

- inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny – podlegają akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy

B: Koszty obsługi zadania (materiały biurowe, obsługa księgowa) nie mogą przekroczyć 5% dotacji

C: Inne koszty, w tym koszty przygotowania lub zakupu materiałów promocyjnych  (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) np.: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o finasowaniu/współfinansowaniu zadania przez Miasto Stołeczne Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

D: Koszty związane z zapewnieniem dostępności

Przy planowaniu zadania trzeba uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny należy wpisać w ofercie w części III. 6 – Planowany poziom osiągnięcia rezultatów

Proszę podać tylko taką liczbę uczestników , która ma zostać objęta dofinasowaniem a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy.

Jeżeli oferent złoży ofertę realizacji zadania publicznego w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i dotyczy ona:

- wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) – organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy tych samych uczestników szkolenia.

- wyłącznie szkolenia stacjonarnego – organizacja może ubiegać się o dofinasowanie
w dzielnicy udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia.

- szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować
o dofinasowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinasowania wynajmu bazy
w dzielnicy.

Osoby prowadzące szkolenie zobowiązane są do prowadzenia dziennika zajęć, zawierającego liczbę uczestników szkolenia, frekwencję, zapis treści zajęć, który będzie jedynym dokumentem służącym do rozliczenia pracy. Po zakończeniu realizacji umowy dzienniki zajęć powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy. Podmiot realizujący szkolenie wyznaczy także koordynatora szkolenia i przedłoży roczny program szkolenia dla każdej grupy zatwierdzony przez koordynatora. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników, harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania, oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie ( wzór znajduje się na https://ursus.um.warszawa.pl

Terminy oraz miejsce zaproponowane przez organizację mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych w tym dostępności przestrzeni, w której ma się odbyć zadanie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama