Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nabór od 30.11.2022 do 22.12.2022 15:30
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Krosno Odrzańskie, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..

Ogłoszenie

Burmistrza Krosna Odrzańskiego

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku
z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Podstawa prawna.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie:

 1. Art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812, Dz. U. z 2021 r. poz. 2490).
 2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 3. Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1488).
 4. Art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. 2240).

 

II. Cele konkursu:

Celem zadania jest wsparcie organizacyjne, rzeczowe i merytoryczne (poradnictwo, szkolenia) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wsparcie aktywności społeczności lokalnej, a także budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy krośnieńskim samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie efektywnej realizacji zadań samorządu na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.

 

III. Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

 1. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej. Zakres świadczonych usług, stanowiący oczekiwane rezultaty, obejmuje:
 1. prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa dla organizacji pozarządowych;
 2. organizację szkoleń/warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej - szkolenia
  i warsztaty mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemicznego Covid19;
 3. udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym, sprzętu i wyposażenia, w tym między innymi na działania statutowe organizacji, prowadzenia działalności biurowej, zapewnienie dostępu do biblioteczki itp.;
 4. animację społeczności lokalnej (np. organizowanie spotkań organizacji z mieszkańcami
  – spotkania dedykowane poszczególnym grupom, np. dzieciom i młodzieży, seniorom, osobom bezrobotnym itp.); spotkania mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemicznego Covid19.

Zadanie będzie realizowane przy współpracy z pracownikiem Urzędu Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań publicznych na rok 2023 wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł). Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tych zadań w 2022 roku wyniosła 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł).

W poprzednich latach przekazano na realizację tego rodzaju zadania:

 • 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł) – 2021 r.
 • 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 zł) - 2020 r.
 • 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 zł) - 2019 r.

 

IV. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie
ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

Treść art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

 1. w zakresie dostępności architektonicznej:
 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

       2 . w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

       3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. obsługę  z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 2. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 3. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności  – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 4. zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Art. 7. Dostęp alternatywny.

 1. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 2. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

           a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

           b) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

           c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

       3. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.”

 

V. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:

1) będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy realizujących zadania na terenie gminy Krosno Odrzańskie,

2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

4) posiadają minimum dwuletnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,

5) dysponują lokalem pozbawionym barier funkcjonalnych, usytuowanym w miejscu dostępnym dla seniorów oraz przystosowanym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych,

6) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

       2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

       3. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem, w której określone będą szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

       4. Wkład własny oferenta w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % kosztów realizacji zadania. Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

       5. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

       6. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno rozpocząć się nie wcześniej niż 9 stycznia 2023 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2023 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

1) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 50 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Burmistrza. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie pozycji nie jest limitowane;

2) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Burmistrza. Oferent zobligowany jest  przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy;

3) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Burmistrza oraz aneksu do umowy;

4) zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ofercie rezultatów;

5) zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.

       2. Dotacja nie może zostać wykorzystana na:

 • budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą;
 • pokrycie deficytu działalności organizacji;
 • działalność polityczną i religijną;
 • pokrycie kosztów kar.

       3. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać w sposób czytelny informację, że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.

       4. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowane na to zadanie.

       5. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania wskazanego w umowie.

       6. Wymagane jest wskazanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III. Opis zadania pkt. 6 oferty (nieuzupełnienie tabeli z dodatkowymi informacjami będzie uznane za błąd formalny). Rezultaty powinny być określone w sposób umożliwiający ich weryfikacje i obliczenie.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą systemu informatycznego „WITKAC”, udostępnionego na stronie witkac.pl lub na stronie www.krosnoodrzanskie.pl w dniach od 30 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. do godziny 15:30.
 2. Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w statucie wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych”, w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 22 grudnia 2022 r. do godz. 15:30 (obowiązuje data wpływu do urzędu).
 3. Oferty przesłane tylko drogą elektroniczną lub mailową nie będą brane pod uwagę.
 4. Suma kontrolna wersji papierowej oraz elektronicznej musi być identyczna.
 5. Do oferty należy dołączyć:

          1) aktualny (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych,

          2) aktualny statut organizacji,

          3) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

       6. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

       7. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

       8. Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

       9. Podmiot zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy podmiotu lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”. Oferta powinna zawierać istotne, precyzyjne informacje, na podstawie których w obiektywny sposób możliwe będzie dokonanie oceny przedstawionego wniosku.

 

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:

            1) wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert,

            2) oferty złożone po terminie, na innych drukach oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

            3) podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,

            4) oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej, w zakresie:

 • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,
 • planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),

           5) ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie.

       2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej i www.krosnoodrzanskie.pl, a także umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

       3. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:

 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

       4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrażający chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej proszeni są o zgłaszanie się do dnia 19 grudnia 2022 r. W pracy Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału reprezentanci organizacji pozarządowych wnioskujących o dotację.

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ Roman Siemiński

Zastępca Burmistrza

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama