Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

12/2023 Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Polityki Społecznej - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Polityki Społecznej - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 12/2023 Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych.

Opis konkursu:

W ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2023 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”, spełniającego poniższe warunki:

1)  W ramach bloku szkoleniowo-doradczego przewiduje się zorganizowaniei przeprowadzenie minimum 100 godzin szkoleń i doradztwa skierowanych do organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Blok musi obejmować zasięgiem całe   województwo, co oznacza, że szkolenia i doradztwo musi się odbywać z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.
2)  Generalną zasadą wsparcia szkoleniowo-doradczego jest to, aby Oferent, oprócz sformułowania wyjściowej oferty szkoleniowo-doradczej, na bieżąco zbierał zapotrzebowanie organizacji pozarządowych, a także odpowiadał na nie dobierając tematy i formy wsparcia wedle rozpoznanych potrzeb. Oferent jest zobowiązany do umożliwienia organizacjom nie tylko zgłaszania tematów szkoleń i doradztwa, ale także preferowanej formy wsparcia. Oferent powinien dołożyć wszelkich starań, aby dotrzeć z informacją o ofercie do organizacji z regionu. Procesowi rekrutacji do udziału w szkoleniach i doradztwie należy nadać charakter otwarty, uwzględniający potrzeby odbiorców działań w zakresie tematów, form wsparcia i lokalizacji. Oferent jest zobowiązany do szerokiej promocji oferty szkoleniowo-doradczej wśród organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, z wykorzystaniem strony internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz forum-ngo.pl (strona Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z której Oferent również może skorzystać, np. poprzez dodanie zakładki dedykowanej ofercie szkoleniowo-doradczej) a także innych kanałów komunikacji (m.in. poczta e-mail i media społecznościowe).
3)  Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 100 godzin szkoleń
i doradztwa. Oferent powinien wykorzystać ww. ilość godzin w zależności od zapotrzebowania organizacji, dostosowując formę wsparcia do ich potrzeb.
4)  Godzina szkolenia i doradztwa jest rozumiana jako 60 minut. Koszt jednostkowy przeprowadzenia 1 godziny szkolenia/doradztwa nie może przekroczyć 150,00 zł brutto (łącznie z kosztami dojazdu).
5)  Oferent zaproponuje katalog tematów szkoleń i doradztwa, wraz z podaniem kwalifikacji osób, które będą je prowadzić i ich doświadczenia.  Katalog powinien być otwarty i na bieżąco uwzględniać propozycje tematów zgłaszane przez organizacje. Szkolenie musi zawierać element ćwiczeniowy. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w danym zakresie oraz przećwiczenie praktycznego jej zastosowania.
6)  Doradztwo może mieć formę indywidualną (dla przedstawiciela jednej organizacji) lub zbiorową (dla przedstawicieli więcej niż jednej organizacji). Doradztwo nie może mieć charakteru dyżuru (podczas którego ekspert oczekuje na przedstawicieli organizacji bez konieczności wcześniejszych zgłoszeń), lecz spotkań umówionych wcześniej z konkretnymi przedstawicielami organizacji na wskazaną godzinę. Celem doradztwa indywidualnego jest pomoc w rozwiązaniu problemu szczegółowego, z którym boryka się dana organizacja. Celem doradztwa grupowego jest przygotowanie organizacji do rozwiązania problemu lub innej szczegółowej kwestii.
7)  Szkolenia powinny odbywać się w miejscu, które zapewni swobodny dojazd dla jego uczestników (w tym także komunikacją publiczną), a minimalna ilość uczestników szkolenia to grupa 12 osób. Lokalizacja spotkań doradczych powinna być dostosowana do preferencji ich uczestników: w mieście powiatowym albo w siedzibie organizacji, albo lub w innym, uzgodnionym z ich uczestnikami miejscu.
8)  Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie szkoleniowo-doradczej dwóch spotkań informacyjnych (zorganizowanych w Toruniu i Bydgoszczy) dotyczących tematu obsługi systemu Witkac w zakresie składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9)  Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów i doradztwa.
10)  Do realizacji zadania należy zatrudnić specjalistów, posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie, z którego świadczyć będą usługi szkoleniowe lub doradcze.
11)  Koszty obsługowo-administracyjne nie mogą przekroczyć 10% dotacji, tak jak koszty koordynacji projektu, które również nie mogą przekroczyć progu 10% dotacji.
12)  Tematyka, sposób, metody, jak i szczegółowy zakres przeprowadzenia szkoleń, zostaną uzgodnione z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13)  W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Biurem Współpracyz Organizacjami Pozarządowymi dopuszcza się zdalną formę prowadzenia działalności szkoleniowo-doradczej. W tym wypadku Oferenta nie obowiązują zasady określone w ust. 2 pkt 7.

Na realizację zadanie pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych” - 30 000,00 zł.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama