Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

13/2023 DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Reklama
Nabór od 02.01.2023 do 30.09.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Polityki Społecznej - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Polityki Społecznej - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 13/2023 DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH.

Celem otwartego konkursu ofert nr 13/2023 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

* Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

* O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

* Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po podpisaniu przez Oferenta umowy z grantodawcą zewnętrznym i dostarczeniu kopii umowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia. W przypadku obowiązywania innego niż umowa dokumentu, świadczącego o przyznaniu dofinansowania, dokument taki traktowany będzie na równi z umową.  Jest to warunek niezbędny do zawarcia umowy z Oferentem.

* Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% wkładu własnego, zgodnie z zasadami innych konkursów/programów przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych:

a) w przypadku wymaganego wkładu finansowego,

b) w przypadku, kiedy wkład finansowy (u grantodawcy zewnętrznego) można w całości zastąpić wkładem osobowym lub rzeczowym, a organizacja ubiega się od samorządu województwa o dotację na zadeklarowany u grantodawcy zewnętrznego wkład finansowy.

* Przy czym dotacja udzielona przez samorząd województwa nie może być większa niż minimalny wymagany wkład finansowy wskazany w regulaminie konkursu grantodawcy zewnętrznego.

* Przy czym dotacja udzielona przez samorząd województwa nie może być większa niż minimalny wymagany wkład finansowy wskazany w regulaminie konkursu grantodawcy zewnętrznego.

* Minimalna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 2 000,00 zł, a maksymalna jej wartość nie może przekroczyć 15 000,00 zł.

* W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama