Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota...

Reklama
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 r
Nabór od 28.11.2022 do 30.12.2022 11:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 r..

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 r.

        Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

W zakres zadań mogą wchodzić:  prowadzenie szkolenia stacjonarnego; udział we współzawodnictwie sportowym; organizacja obozów sportowych.

 • Ogólne warunki realizacji zadania:
 1. systematyczne, stacjonarne szkolenie sportowe (z wyłączeniem okresu ferii letnich); udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców (nie dotyczy obozów sportowych);
 2. szkolenie odbywa się minimum 2 razy w tygodniu po 1 godzinie dla dzieci w wieku szkolnym oraz minimum 1 raz w tygodniu po 1 godzinie dla dzieci w wieku przedszkolnym;
 3. przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację;
 4. każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem NNW;
 5. prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie dziennika zajęć. Po zakończeniu realizacji umowy zatwierdzone przez Zleceniobiorcę dzienniki powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją realizacji umowy;
 6. w przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania;
 7. w przypadku utrzymującej się pandemii koronawirusa w trakcie realizacji zadania, wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 • Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:
 • koszty merytoryczne: wynagrodzenie kadry szkolącej z wyłączeniem koordynatorów; wynajem bazy sportowej odpowiadającej poszczególnym dyscyplinom; wynajem urządzeń sportowych jeśli wymaga tego wybrana dyscyplina; zakupu sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) – należy prowadzić ewidencję: przychód – rozchód zakupionego sprzętu; wynajmu potrzebnego sprzętu sportowego; ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia/współzawodnictwa; obsługi sędziowskiej; transportu/przejazdu zawodników na obozy szkoleniowe/turnieje z/do miejsca realizacji zadania; zakwaterowania/wyżywienia w trakcie obozów szkoleniowych/turniejów; obsługi medycznej w trakcie organizacji turniejów/obozów sportowych; opłat startowych/wpisowych;
 • Obsługa administracyjna i/lub obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji (materiały biurowe; obsługa księgowa);
 • Inne - promocja: (przygotowanie/zakup materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa). Koszty promocyjne, które finansowane są z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

C - Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę: doświadczenie w organizacji podobnych zadań – zwłaszcza w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy; spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem o czym oferent powinien poinformować w ofercie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania, posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania.

 • Koszty związane z dostępnością.
 • Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub innym Urzędzie Dzielnicy dotyczy:
 1. Wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa sportowego i zgrupowań sportowych) – organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w Dzielnicy dla tych samych uczestników szkolenia;
 2. Wyłącznie szkolenia stacjonarnego – organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w Dzielnicy udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia;
 3. Szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a Dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w Dzielnicy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama