Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 27.12.2022 16:00
Dzielnica Rembertów
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Rembertów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Zadanie dotyczy szkolenia podstawowego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w dzielnicy Rembertów. Zakres zadania obejmuje prowadzenie szkolenia stacjonarnego oraz udział we współzawodnictwie, w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - zatwierdzonym na rok 2022 przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (https://ssm.insp.waw.pl/) - dla których prowadzone będzie szkolenie  podstawowe.

Adresatami szkolenia będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę.

Szkolenie podstawowe obejmować będzie roczniki od 2016 do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej), min. 3 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 114godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 57 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego. Udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa. Do tego szkolenia nie mogą być włączani uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz uczestnicy zajęć sportowych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny szkolenia podstawowego należy wpisać w ofercie w części III. 6 - Planowany poziom osiągnięcia rezultatów. W przypadku braku informacji – dotacja nie zostanie przyznana.

Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Dla oferentów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół z terenu objętego miejskim programem rewitalizacji (wykaz na stronie sport.um.warszawa.pl) zostaną naliczone dodatkowe środki.

Liczbę uczestników szkolenia z terenu rewitalizacji proszę wpisać w ofercie w części III: „Opis zadania” punkt 3 „Syntetyczny opis zadania” – Grupa docelowa. W przypadku braku informacji dodatkowe środki nie zostaną naliczone.

Uwaga:

 1. Oferty, które nie będą dotyczyły systematycznego, całorocznego stacjonarnego szkolenia sportowego - nie będą rozpatrywane.
 2. Zgrupowania sportowe nie podlegają sfinansowaniu/dofinansowaniu.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2022 roku brały/brali udział (reprezentując podmiot składający ofertę) we współzawodnictwie sportowym (w minimum jednym z niżej wymienionych): rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, w zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego (na podstawie wyników z komunikatu za 2022 rok https://ssm.insp.waw.pl/klasyfikacja-klubow, Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski Seniorów, w danej dyscyplinie.

Rozpatrywane będą także oferty podmiotów, które – zgodnie z przepisami właściwych polskich związków sportowych i na podstawie decyzji tych związków – przejęły drużynę lub sekcję sportową spełniającą warunki wskazane powyżej.

W przypadku klubu wielosekcyjnego, dofinansowaniem objęci będą wyłącznie uczestnicy szkolenia w dyscyplinach, które spełniły ww. wymóg.

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

 

Jeśli oferta złożona w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy dotyczy:

 • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa) -  to organizacja nie może ubiegać się o finansowanie/dofinansowanie w Biurze Sportu i Rekreacji  Urzędu m.st. Warszawy lub w innej dzielnicy dla tych samych uczestników szkolenia.
 • organizacja może ubiegać się o finansowanie/dofinansowanie w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub w innej dzielnicy zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia (jeżeli konkurs w Biurze Sportu i Rekreacji lub innej dzielnicy dopuszcza taką możliwość).
 • szkolenia stacjonarnego – to organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Urząd Dzielnicy a Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

I: Koszty merytoryczne realizacji działań:

1/  szkolenie stacjonarne oraz udział we współzawodnictwie:

 • wynagrodzenie osób szkolących;
 • wynagrodzenie obsługi technicznej;
 • wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);
 • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych;
 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania (do 10 000,00 zł/szt.) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
 • badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne;
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 • odnowa biologiczna i rehabilitacja;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;
 • przejazd, transport;
 • opłaty za udział we współzawodnictwie;
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych.

W dyscyplinach, dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

      2/ Koszty związane z zapewnieniem dostępności.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty: Inne informacje”.

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Oferenta obowiązuje posiadanie (aktualnej na czas realizacji zadania) polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Uwaga:

 1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 2. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.
 3. Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „Listy uczestników szkolenia” (zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję), która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

Komisja ds. opiniowania ofert naliczy dotacje na podstawie wskaźników, które są dostępne na stronie internetowej: www.rembertow.um.warszawa.pl/-/konkursy-ofert   – koszyki dyscyplin - LICZBA TYGODNI (38) x LICZBA TRENINGÓW W TYGODNIU x 2 SZKOLENIE PODSTAWOWE (szachy, brydż sportowy x 1) x WSKAŹNIK DOFINANSOWANIA WG KOSZYKA x LICZBA ZAWODNIKÓW.

 

UWAGA:

 • w przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia: dotacja zostanie naliczona z pominięciem okresu od 02 stycznia 2023 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu;
 • w przypadku ofert na realizację zadania w formie wsparcia: kwota środków własnych/z innych źródeł/świadczeń od odbiorców zadania, musi stanowić minimum 1/10 wnioskowanej kwoty dotacji podanej w ofercie. W przypadku wkładu mniejszego niż wyżej wymieniony, oferta będzie oceniona minimalną liczbą punktów w protokole oceny oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) - pkt. IV "Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego", a dotacja zostanie naliczona, jak w przypadku powierzenia realizacji zadania.
 • Do dotacji naliczonej według wzoru, zostaną naliczone dodatkowe środki za wyniki w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (OSSM), Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy w danej dyscyplinie. Liczbę punktów zdobytych w ramach współzawodnictwa w OSSM i WOM w 2022 roku (w przypadku klubów wielosekcyjnych z podziałem na dyscypliny), oferent zobowiązany jest wpisać w części III oferty : ”Opis zadania”, punkt 3. „Syntetyczny opis zadania”. W przypadku braku informacji dodatkowe środki nie zostaną naliczone.
 • W przypadku braku współzawodnictwa w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM) lub Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (OSSM) należy potwierdzić udział w 2022 roku w: Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, informację tę należy wpisać w części III oferty : ”Opis zadania” punkt 3. „Syntetyczny opis zadania” - punkty zostaną naliczone przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 • W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia, kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B.4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacją kwoty wskazanej w pkt. V.B.4 należy wpisać w części VI.3 oferty.

W przypadku pobierania opłat w różnej wysokości dla jednej dyscypliny np. od X zł do Y zł należy podać średnią wysokość pobieranej opłaty od jednego uczestnika szkolenia/m-c.

Uwaga! Prawidłowo wykazana kwota świadczeń do odbiorców zadania powinna być zgodna ze wzrorem na wylicznie:

8,7 (okres szkolenia objęty dofinansowaniem - w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia. W przypadku nieprzeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

UWAGA! W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

       W przypadku:

 • gdy łączna kwota wyliczona wg wskaźników, przeznaczona na szkolenie, przekroczy 70 000,00 zł,  naliczone kwoty będą procentowo zmniejszane,
 • gdy wyliczona kwota wg wskaźników będzie mniejsza niż kwota zabezpieczona w konkursie,  dopuszcza się procentowe zwiększenie kwoty - z uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji,
 • gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż wyliczony wskaźnik, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie,
 • gdy na podstawie weryfikacji zawodników pod względem kategorii wiekowej lub miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza od podanej w ofercie, dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona według wskaźnika naliczenia,
 • dotychczasowej, dobrej współpracy oferenta z Urzędem Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, rzetelnej realizacji zadań zlecanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, godnego reprezentowania Warszawy na arenie ogólnopolskiej, dotacja - która zostanie naliczona wg wskaźników - może zostać zwiększona do 20%.

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji, oferent zobowiązany jest dostarczyć: imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór, z podziałem na dyscypliny szkolenia podstawowego, znajduje się na stronie rembertow.um.warszawa.pl/-/konkursy-ofert), oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie, oświadczenie zleceniobiorcy (wzór znajduje się na stronie rembertow.um.warszawa.pl/-/konkursy-ofert).

Wyniki przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2022 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama