Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 21.12.2022 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 700 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie.

Organizacja Mistrzostw Warszawy w kategoriach wiekowych: dzieci, młodzik, junior młodszy i junior.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem,
 • udział wolontariuszy,
 • koszt imprezy i kalkulacja finansowa,
 • sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wymagane jest udokumentowanie, że dana impreza znajdzie się w kalendarzu związku na 2023 rok, a jej organizacja zostanie powierzona oferentowi przez okręgowy związek sportowy (w przypadku organizacji imprez bezpośrednio przez właściwy okręgowy związek sportowy nie jest wymagane dołączenie zgody na jej organizację, lecz wymagane jest potwierdzenie ujęcia tej imprezy w kalendarzu okręgowego związku sportowego na rok 2023).

Oświadczenie dotyczące posiadania ww. dokumentów jest niezbędne do uzyskania dofinansowania, a po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć te dokumenty zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 3 ogłoszenia.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

I. Koszty merytoryczne realizacji działań:

 • wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego,
 • wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy),
 • obsługę techniczną,
 • obsługę sędziowską,
 • ubezpieczenie OC imprezy, NNW uczestników,
 • opiekę medyczną,
 • transport zawodników/sprzętu,
 • zakup nagród (puchary, medale, dyplomy),
 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu.
 • koszty związane z zapewnieniem dostępności.

II. Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, windery, ekrany led, nośniki outdoorowe) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2022 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama