Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

14/2023 Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich

Reklama
Nabór od 05.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Rodziny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 14/2023 Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich.

Złożenie oferty na niniejszy konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr  14/2023 oraz obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

Celem otwartego konkursu ofert nr 14/2023 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępności usług dla rodzin i wzmocnienie rodzicielstwa.

W ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2023 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1.Działania służące wzmacnianiu potencjału rodziny, w tym m.in. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia skierowanych równocześnie do rodziców i dzieci;
2.Działania służące rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich, w tym m.in. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia skierowanych do rodziców dzieci.

Z otwartego konkursu ofert nr 14/2023 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, następujące rodzaje zadań:

  1. imprezy wyłącznie o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym, integracyjnym - lokalne festyny, zabawy oraz biesiady;
  2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne;
  3. przedsięwzięcia o charakterze typowo charytatywnym;
  4. projekty związane wyłącznie z wydawaniem czasopism, periodyków i innego rodzaju wydawnictw;
  5. zadania skierowane wyłącznie do dzieci.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2023 nie może przekroczyć:

  1. w przypadku oferentów wnioskujących o dotację do i równą 5 000,00 zł  -  90% całkowitych kosztów zadania;
  2. w przypadku oferentów wnioskujących o dotację powyżej 5 000,00 zł  - 80 % całkowitych kosztów zadania, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż  10 % całkowitych kosztów zadania.

Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, pozafinansowego wkładu osobowego (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie) w wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, przy czym dopuszczalne jest:

  1. zwiększenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wymaganego regulaminem konkursu wkładu finansowego;
  2. zmniejszenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że pozostała wartość wymaganego wkładu zostanie pokryta wkładem finansowym.

Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa, wskazane są w § 4 ust. 4 procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty obsługowo-administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

UWAGA: Przez udział w otwartym konkursie ofert należy rozumieć złożenie oferty w wersji elektronicznej za pomocą Generatora ofert (z załącznikami tj. zeskanowanymi dokumentami wymaganymi regulaminem konkursu).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama