Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację w zadania publicznego w zakresie prowadzenia Klubu Aktywności dla osób...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w zadania publicznego w zakresie prowadzenia Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Żukowo w 2023 roku
Nabór od 28.11.2022 do 19.12.2022 17:00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie
Łączny budżet 312 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 312 tys. PLN
Seniorzy
Gmina Żukowo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w zadania publicznego w zakresie prowadzenia Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Żukowo w 2023 roku.

Burmistrz Gminy Żukowo

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żukowo w 2023 roku z zakresu: „Prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych
i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo

 

 1. Rodzaj i cel zadania.

 

Zadanie ma na celu prowadzenie w 2023 roku Klubu Aktywności dla osób starszych
i niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Żukowo. W ramach prowadzonych zajęć
w Klubie Aktywności zapewniona zostanie 8 godzinna opieka dzienna. Prowadzone będą warsztaty terapii zajęciowej grupowe i indywidualne. Osoby korzystające z zajęć
w Klubie Aktywności będą objęte opieką psychologa w ilości 14 godz. miesięcznie (terapia grupowa) i będą miały zapewnioną rehabilitację w ilości 14 godz. miesięcznie. Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie oraz cztery wyjazdy integracyjne po jednym w każdym kwartale.

Zadanie wpisuje się w cele rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwłaszcza w zakresie:

 1. zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców z terenu Gminy Żukowo;
 2. umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę;
 3. wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz zapewnienie im udziału w realizacji zadań własnych samorządu służących rozwojowi gminy;
 4. wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców;
 5. upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych.

 

 1. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Wysokość planowanych środków z budżetu gminy na realizację tych zadań w roku 2023 -  312 000,00 (wysokość środków na podobne zadanie w okresie od 03.01.2022 r
  do 31.12.2022 r.: 239 960,00 zł).
 2. Wysokość środków na realizację zadania zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Żukowo na 2023.
 1. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje
  i stowarzyszenia oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie na terenie Gminy Żukowo.
 2. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w konkursie, zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy Żukowo.
 3. W przypadku, gdy suma posiadanych i zabezpieczonych w budżecie środków będzie niewystarczająca dla zabezpieczenia pokrycia wnioskowanych kwot dotacji przez oferentów, wnioskowane kwoty mogą zostać proporcjonalnie obniżone wraz ze stosownym zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania publicznego, którego realizacja zostanie sfinansowana dotacją. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 4. W celu opiniowania złożonych ofert Burmistrz Gminy Żukowo powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową.
 5. Ofertę realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 2057).
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania: od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  2. Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia w 2022 roku Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych
   w pisemnej umowie o realizacji zadania. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz do składania sprawozdań z wykonania umowy w terminach określonych w umowie. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo, złoży sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
  3. Dopuszcza się możliwość dokonywania przez realizatora zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
  4. Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo, zobowiązuje się poddawać kontroli i ocenie realizacji zadania przez podmiot zlecający, w zakresie i na warunkach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:
  1. Ofertę wraz z załącznikami można składać:
   1. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie przy
     ul. B. Prusa 49  w dni robocze: w poniedziałki w godzinach: 7.30. – 17.00; we wtorki i w środy w godzinach 7.30. – 15.30, w czwartki w godzinach 7.30.-15.00, w piątki w godzinach 7.30-14.30.
   2. w wersji papierowej wysłanej pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo.
   3. na ofertach  należy dopisać na kopercie: „Prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Żukowo w 2023 r”.
  2. Termin składania ofert  upływa z dniem 19 grudnia 2022 r. o godzinie 17:00.
  3. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane adresatowi.
  4. Oferta konkursowa powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik
   nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057). Ofertę można wypełnić korzystając z aplikacji elektronicznej programu „ WITKAC” www.witkac.pl. Po wypełnieniu oferty należy ją wydrukować, podpisać i złożyć lub przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V ppk.1).
  5. Zakres oferty podmiotu uprawnionego  do jej  złożenia,  musi  być  zgodny  z art. 14 ust. 1 ustawy z  dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   w szczególności powinien zawierać:
  6. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
  7. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  8. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  9. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
  10. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
  11. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Do oferty na etapie składania ofert należy dołączyć:
 1.  kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
 3. statut podmiotu uprawnionego albo inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez uprawniony podmiot;
 4. kalkulację kosztów usług w zakresie prowadzenia Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 5. wykaz świadczonych usług społecznych na rzecz osób starszych i osób
  z niepełnosprawnościami, na terenie województwa pomorskiego w okresie ostatnich  2 lat, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności. Należy do oferty załączyć dokumenty, że ww. zadania zostały wykonane należycie;
 6. wykaz personelu wraz z posiadanymi kwalifikacjami, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie;
 7. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy dokumenty dot. dotacji podpisują osoby inne niż wskazane w statucie), złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
 8. w przypadku, gdy oferent działa na podstawie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, wymagany jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 9. oświadczenie o zabezpieczeniu zaplecza lokalowego lub innego typu obiektu wymaganego do realizacji zadania w czasie i terminie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania w ramach złożonej oferty konkursowej.
 1. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
 2. Burmistrz Gminy Żukowo zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 3. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich
  do systemów informatycznych, Oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie
  o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 4. Zadanie zgłaszane do konkursu musi być objęte przedmiotem działalności statutowej Oferenta.
 5. Oferty niekompletne i niezgodne z ogłoszeniem nie będą rozpatrywane.
 6. Złożenie oferty nie skutkuje przyznaniem dotacji.
 7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest zrealizować zadanie publiczne zgodnie przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz wydanymi w tym zakresie zaleceniami i wytycznymi uprawnionych organów państwowych i samorządowych oraz podejmować wszelkie kroki mające na celu zapewnienie ochrony zdrowia osób uczestniczących w realizacji zadania publicznego. Wszystkie zadania mogą być realizowane wyłącznie w oparciu i z zastosowaniem obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, odpowiednio dla konkretnych obszarów. WAŻNE ! Do czasu obowiązywania obostrzeń sanitarnych niektóre zadania mogą być zaplanowane i realizowane wyłącznie w trybie on-line (zgodnie z wytycznymi), a po złagodzeniu lub zniesieniu obecnych ograniczeń, działania będą mogły być prowadzone, stosownie do obowiązujących zasad, w kontakcie bezpośrednim. Wobec tego można w działaniach zaplanować formę realizacji zadania,
  w części on-line oraz na czas późniejszy w formie bezpośredniej.
 8. Realizator będzie zobowiązany podczas realizacji zadania do zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 2240).

 

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Złożone oferty sprawdzane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo.
  2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Żukowo, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu  miesiąca od dnia uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.
  4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   a w szczególności o:
   1. merytoryczną wartość oferty, jej zbieżność z zadaniami samorządu;
   2. koszty określone w ofercie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. posiadane zasoby kadrowe;
   4. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych;
   5. dotychczasową współpracę oferenta z samorządem i innymi instytucjami publicznymi, w szczególności rzetelne i terminowe rozliczanie się oferenta
    z dotacji – jeżeli korzystał z dotacji.
  5. Oferty złożone na innych drukach, niż określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057) niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  6. Komisja w trakcie opiniowania złożonych ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.
  7. Od Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji                    nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
  8. W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do umowy.

 

 

 

 

 1. Ogłoszenie wyników
 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia
  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Żukowie i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie www.gopszukowo.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.
 2. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.
 3. Oferent może zrezygnować z realizacji zadania i otrzymania dotacji oświadczając na piśmie oraz dostarczając oświadczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie.

 

 

Informacji udziela:

 

1. Alicja Pyszka – Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Żukowie: ul. B. Prusa 49 pok. 1,  83-330 Żukowo;  

tel. 58 681 82 64, e-mail: a.pyszka@zukowo.pl.

Źródło: Gmina Żukowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama