Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych

Reklama
Nabór od 25.11.2022 do 16.12.2022 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkursu ofert ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych).

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadań
w 2023 roku wynosi 140 000,00 zł, w tym:

 • realizacja zadania polegającego na wzmocnieniu dotychczasowego systemu wsparcia skierowanego do osób bezdomnych w zakresie:
  • szeroko rozumianej pomocy w wychodzeniu z bezdomności,
  • pomocy w załatwianiu spraw codziennych,
  • wsparcia terapeutycznego, doradztwa,
  • wsparcia w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych,
  • streetworkingu jako jednej z metod wsparcia osób bezdomnych.
 • realizacja zadania polegającego na wsparciu osób bezdomnych w zakresie utrzymania higieny
  osobistej, w szczególności zapewnienie możliwości kąpieli, zmiany odzieży.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 16 grudnia 2022 r. o godz. 14:00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie Otworzy się w nowym okniehttps://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Reklama