Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 2/2023 na powierzenie/wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 2/2023 na powierzenie/wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z integracją i reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - I nabór
Nabór od 29.11.2022 do 27.12.2022 15:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 2/2023 na powierzenie/wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z integracją i reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - I nabór.

I. Nazwa zadania konkursowego:

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wspieranie

III. Cel zadania: Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

IV. Opis zadania:

Zadanie obejmuje zlecenie prac porządkowych na terenach zielonych przy trzech jednostkach organizacyjnych gminy Mielno, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 3 ogłoszenia.

Zadania towarzyszące przedsięwzięciu o którym mowa powyżej, powinny być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej tj.:

      1)  kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie

pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu

2)  nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

      4)  uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

V. Adresaci: osoby będące mieszkańcami gminy Mielno, wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176), ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu.

VI. Środki przeznaczone na realizację zadania: 70 000 zł

VII. Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

VIII. Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

IX. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

X. Finansowanie ze środków Gminy Mielno do 100% kosztów całkowitych.

XI. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest wymagany.

XII. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest wymagany.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama