Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

"Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu”

Reklama
Nabór od 25.11.2022 do 16.12.2022 15:30
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 120 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu”.

Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego

 dofinansowanie.

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

 

Tytył zadania: „Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku: 120.000 zł

Termin realizacji zadania: 2023 r.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.),  zwane dalej „oferentami”.
 2. Dotację na realizację zadania otrzymują oferenci, których oferty zostaną uznane  za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Dotacja jest przeznaczona na wspieranie wykonywania zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.
 6. W przypadku otrzymania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do wypełnienia w generatorze wniosków nowej, zaktualizowanej oferty, przesłanie jej elektronicznie oraz wydrukowanie i dostarczenie w formie papierowej.
 7. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia a oferentem.
 8. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.
 9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 10. Dopuszcza się stosowanie nazw własnych zadania (jako dopisek po tytule zadania).
 11. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie zwiększyła się o więcej niż 10%.

12. Uwaga! Wymagany minimalny wkład finansowy po stronie oferenta w realizację zadania wynosi 10 % całości kosztów realizacji zadania. Ww. wkładem finansowym może być:

- wkład własny finansowy (stanowią środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł publicznych, w szczególności dotacje z budżetu państwa lub budżetu innej niż Gmina Miasta Radomia jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych - o ile nie zachodzi podwójne finansowanie),

- świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

13. W przypadku wykazania wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego) przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego, oferent zobowiązany jest do ich wyceny w pkt IV pkt 2 oferty.

14. W przypadku wykazania wkładu własnego finansowego pochodzącego z innych źródeł publicznych, oferent zobowiązany jest do podania nazwy organu przyznającego środki w pkt IV pkt 2 oferty.

15. UMOWA POMIĘDZY GMINĄ MIASTA RADOMIA A OFERENTEM BĘDZIE PODPISANA PO   ZAPEWNIENIU NA TEN CEL FINANSOWANIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W RADOMIU.

II. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Radomia w okresie wskazanym  w ogłoszeniu z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

    

III. Termin i warunki składania ofert:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie oferty w generatorze wniosków,  która jest dostępna na stronie internetowej www.witkac.pl, przesłanie jej elektronicznie za pomocą generatora oraz wydrukowanie i złożenie jej wraz z wymaganymi załącznikami  w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r.
 2. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie
  w jeden z niżej wymienionych sposobów:
 1. osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (p. 182).
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53.

 

UWAGA!

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

3. Jedna organizacja może złożyć  1 ofertę w ramach zadania.

4. Czytelnie wypełniona oferta musi być zgodna z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

5. Oferta w wersji papierowej powinna być opatrzona pieczątką oferenta, złożona wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie na której powinny znajdować się następujące informacje:

 

 1. nazwa i siedziba oferenta lub pieczątka oferenta;
 2. numer konkursu;
 3. rodzaj zadania publicznego zgodny z rodzajem podanym w ogłoszeniu;
 4. tytuł zadania;
 5. nazwa własna zadania (jeśli została nadana);
 6. wysokość wnioskowanej kwoty dotacji;
 7. suma kontrolna oferty.


6. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.). 

 

Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. W przypadku ,,niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone „*)”  oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

 

IV. Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu:
 1. w przypadku fundacji i stowarzyszeń - zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od daty jego wystawienia odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. w przypadku pozostałych podmiotów - inne dokumenty właściwe dla podmiotu;
 3. w przypadku podmiotów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia, dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające:
 1. nazwę rejestru (np. Ewidencja Prezydenta Miasta Radomia);
 2. numer pozycji pod którym podmiot został wpisany;
 3. imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań majątkowych;
 4. sposób reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym.

4) w przypadku niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu.

2. Aktualny statut oferenta (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych  nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego).

 

Dodatkowo:

W przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem oferenta konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa do działania
w imieniu oferenta wraz z potwierdzeniem o wniesionej opłacie skarbowej.

 

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imienia oferenta (-ów).

 

UWAGA:

 • Kopie dokumentów składane łącznie z ofertą powinny być poświadczone, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem na dzień złożenia oferty przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.
 • Dokumenty powinny być spięte w jedną całość.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Radomia.

2. Termin wyboru oferty nastąpi z chwilą opublikowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3. Komisja rozpatruje oferty w dwóch etapach: jawnym i niejawnym.

4. Komisja w ramach konkursu ocenia oferty w skali od 1 do 30 punktów.

5. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu składania ofert wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

6. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji  i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Prezydenta Miasta Radomia.

7. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanej  dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.
8. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia stanowi podstawę do zawarcia umów  z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.
9.  Prezydent Miasta Radomia może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie – dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów.
10. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

VI.  Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone po terminie.
 2. Nie przesłane za pomocą generatora w wersji elektronicznej.
 3. Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Których otrzymane sumy kontrolne w wersji elektronicznej i papierowej nie są zgodne.
 5. Dotyczące zadania niezgodnego z  ogłoszeniem konkursowym.
 6. Dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji.
 7. Złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż określony w ogłoszeniu o konkursie).
 8. Niespełniające wymogu w zakresie wysokości wkładu finansowego podanego w ogłoszeniu.
 9. Nie podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, KRS, innym rejestrze lub dokumencie.
 10. Z innych powodów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych i ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 11. Niekompletne (brak załącznika).
 12. Niespełniające wymogów zawartych w części III ust. 5 niniejszego ogłoszenia odnoszącego się do sposobu oznaczenia koperty.
 13. Wypełnione niepoprawnie, brak skreśleń w przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” oraz brak żądanych informacji.

Dotacja udzielana na realizację zadania objętego niniejszym konkursem nie może być przeznaczona na dofinansowanie prowadzonej przez oferenta działalności gospodarczej.

 

VII. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. Wartość merytoryczna - liczba przyznanych punktów (łączna wartość punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej określana jest każdorazowo przez komisję konkursową).
 2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.
 3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
  z harmonogramem (zakresem rzeczowym zadania).
 4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie.
 5. Możliwość realizacji zadania z punktu widzenia zasobów organizacyjnych, rzeczowych         i kadrowych.
 6. Ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 7. Planowany przez oferenta wkład finansowy.

 

VIII. Inne ważne informacje:

 

 1. Oferenci zobowiązani są do:
 1. Wypełnienia w generatorze wniosków nowej zaktualizowanej oferty, przesłania jej elektronicznie oraz wydrukowania i dostarczenia w formie papierowej w przypadku  
        przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 2. Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta  Radomia na realizację zadania.
 3. Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach  określonych w umowie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia na 
        podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
        dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057).
 4. Oferenci wyłonieni w drodze konkursu, którym przyznano dotację, zobowiązani są pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania informacji o wsparciu finansowym  realizacji zadania przez Gminę Miasta Radomia. Ponadto zgodnie z art. 4a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferenci są zobowiązani udostępniać  informacje na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.
 5. Przedstawiania na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego  w Radomiu dokumentów celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli 
         prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
 6. Kontrola, o której mowa w pkt. 5, nie ogranicza prawa Gminy Miasta Radomia do kontroli  całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 7. Złożenia, w terminie określonym na złożenie sprawozdania, zestawienia tabelarycznego sporządzonego w programie Excel z wykonania zadania publicznego z wydatków zawierającego następujące kolumny
 • numer faktury, rachunku,
 • numer działania zgodnie z harmonogramem,
 • nazwę wydatku,
 • wartość całkowitą faktury/rachunku,
 • koszt związany z realizacją zadania,
 • poniesiony ze środków pochodzących z dotacji,
 • z innych środków finansowych,
 • data i sposób zapłaty.

2. Konkurs może być unieważniony jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty;
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

3. Ogłoszenie zawiera załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – wzór oferty;
 2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy;
 3. Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania;

 

4. Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są:

 1. na stronie internetowej www.witkac.pl ,
 2. na stronie: www.bip.radom.pl w  zakładce „Współpraca z NGO - Konkursy”,
 3. na stronie internetowej www.radom.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe – Dotacje dla NGO – Otwarte konkursy ofert”.
 4. w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 53 p. 114 oraz pod numerem telefonu:  48 36 20 935.

 

IX.  Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasta Radomia w roku ogłoszenia   otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  2021r. – 85.000 zł; 2022 r. – 100.000 zł

 

X. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.).
 2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)
 4. Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama