Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st...

Reklama
„Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 15:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.
 1. Adresaci: seniorzy z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 2. Formy:

(zadania powinny uwzględniać między innymi poniższe aktywności stanowiące integralną całość programu)

 • wykłady otwarte i warsztaty o charakterze edukacyjnym oraz rozwijającym  zainteresowania własne i umiejętności ( w tym m.in. warsztaty dotyczące obsługi urządzeń cyfrowych, warsztaty taneczne, warsztaty wizażu i autoprezentacji), spotkania z interesującymi osobami w przestrzeni publicznej np. podróżnikami, artystami, pisarzami;
 • działania rekreacyjno - wypoczynkowe promujące zdrowy styl życia;
 • działania profilaktyczne dotyczące zdrowia;
 • wyjścia do instytucji kultury (np. do kina, teatru, muzeum) lub/i innych ciekawych miejsc użyteczności publicznej;
 • działania o charakterze integrującym uczestników programu.

Każda edycja powinna różnić się zakresem tematycznym organizowanych zajęć i warsztatów.

W przypadku występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, dopuszcza się możliwość realizacji zadania w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi i komunikatorów internetowych przy zapewnieniu niezbędnych materiałów do zajęć i warsztatów.

 1. Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:
 • zorganizowanie dwóch edycji programu dla min. 120 osób w każdej edycji, z możliwością podziału uczestników danej edycji na mniejsze grupy, jeśli będzie wymagała tego istniejąca sytuacja epidemiczna i obowiązujące wytyczne sanitarne;
 • każda edycja powinna trwać min. 8 tygodni i powinna mieć zróżnicowany program na który składać się będą jednorazowe działania, jak też zajęcia/aktywności cykliczne;
 • I i II edycja programu powinny być zrealizowane w okresie od marca do grudnia 2023 r.;
 • zapewnienie poczęstunku dla uczestników (np. wodę, kawę, herbatę, ciastka, owoce) podczas wykładów, warsztatów, spotkań;
 • bezpłatny udział dla uczestników we wszystkich zajęciach, wyjściach i spotkaniach oferowanych w ramach programu;
 • przeprowadzenie  2 osobnych naborów uczestników do każdej z edycji (przy czym w edycji drugiej pierwszeństwo mają osoby nie uczestniczące w pierwszej edycji programu);
 • zapewnienie obsługi promocyjno - medialnej oraz organizacyjnej programu (w tym wpisy w indeksie potwierdzające udział w poszczególnych zajęciach programu);
 • zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych oraz promocyjnych (indeks, imienny dyplom uczestnictwa w programie);
 • na zakończenie każdej edycji Bielańskiej Akademii Seniora organizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego dla najbardziej aktywnych uczestników danej edycji (dla ok. 50 osób) z zakwaterowaniem, pełnym wyżywieniem oraz zagospodarowaniem czasu;
 • dla wszystkich uczestników, na zakończenie każdej edycji, zorganizowanie uroczystego spotkania z występem artystycznym połączonego z wręczeniem dyplomów uczestnictwa w Akademii wraz z aranżacją sceny oraz cateringiem (jeśli będzie wymagała tego istniejąca sytuacja epidemiczna i obowiązujące wytyczne sanitarne należy przygotować poczęstunek na wynos, dla każdego uczestnika).

 

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów

i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w programie, wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej.
 

 1. Warunki realizacji zadania:
 • doświadczenie w realizacji tego typu zadania;
 • zapewnienie odpowiedniego lokalu bądź miejsca do realizacji zadania z uwzględnieniem potrzeb i wieku osób starszych:
 • wykłady, warsztaty, spotkania, zajęcia muszą odbywać się w obiektach znajdujących się terenie Dzielnicy Bielany;
 • wyjścia do instytucji kultury mogą być realizowane na terenie m.st. Warszawy;
 • wyjazdy integracyjne – na terenie kraju;
 • dokumentacja wymagana przy realizacji zadania:

listy uczestników poszczególnych zajęć, szczegółowy harmonogram realizacji zadania i zajęć, programy zajęć, raport z ewaluacji (na zakończenie każdej z edycji oddzielnie), regulamin dotyczący standardu realizacji zadań w ramach zadania publicznego i procedur bezpieczeństwa, opracowany w przypadku występowania stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.​

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama