Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st...

Reklama
„Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 15:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.
 1. Adresaci: seniorzy z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 2. Formy:

(zadania powinny uwzględniać między innymi poniższe aktywności stanowiące integralną całość programu)

 • wykłady otwarte i warsztaty o charakterze edukacyjnym oraz rozwijającym  zainteresowania własne i umiejętności ( w tym m.in. warsztaty dotyczące obsługi urządzeń cyfrowych, warsztaty taneczne, warsztaty wizażu i autoprezentacji), spotkania z interesującymi osobami w przestrzeni publicznej np. podróżnikami, artystami, pisarzami;
 • działania rekreacyjno - wypoczynkowe promujące zdrowy styl życia;
 • działania profilaktyczne dotyczące zdrowia;
 • wyjścia do instytucji kultury (np. do kina, teatru, muzeum) lub/i innych ciekawych miejsc użyteczności publicznej;
 • działania o charakterze integrującym uczestników programu.

Każda edycja powinna różnić się zakresem tematycznym organizowanych zajęć i warsztatów.

W przypadku występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, dopuszcza się możliwość realizacji zadania w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi i komunikatorów internetowych przy zapewnieniu niezbędnych materiałów do zajęć i warsztatów.

 1. Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:
 • zorganizowanie dwóch edycji programu dla min. 120 osób w każdej edycji, z możliwością podziału uczestników danej edycji na mniejsze grupy, jeśli będzie wymagała tego istniejąca sytuacja epidemiczna i obowiązujące wytyczne sanitarne;
 • każda edycja powinna trwać min. 8 tygodni i powinna mieć zróżnicowany program na który składać się będą jednorazowe działania, jak też zajęcia/aktywności cykliczne;
 • I i II edycja programu powinny być zrealizowane w okresie od marca do grudnia 2023 r.;
 • zapewnienie poczęstunku dla uczestników (np. wodę, kawę, herbatę, ciastka, owoce) podczas wykładów, warsztatów, spotkań;
 • bezpłatny udział dla uczestników we wszystkich zajęciach, wyjściach i spotkaniach oferowanych w ramach programu;
 • przeprowadzenie  2 osobnych naborów uczestników do każdej z edycji (przy czym w edycji drugiej pierwszeństwo mają osoby nie uczestniczące w pierwszej edycji programu);
 • zapewnienie obsługi promocyjno - medialnej oraz organizacyjnej programu (w tym wpisy w indeksie potwierdzające udział w poszczególnych zajęciach programu);
 • zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych oraz promocyjnych (indeks, imienny dyplom uczestnictwa w programie);
 • na zakończenie każdej edycji Bielańskiej Akademii Seniora organizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego dla najbardziej aktywnych uczestników danej edycji (dla ok. 50 osób) z zakwaterowaniem, pełnym wyżywieniem oraz zagospodarowaniem czasu;
 • dla wszystkich uczestników, na zakończenie każdej edycji, zorganizowanie uroczystego spotkania z występem artystycznym połączonego z wręczeniem dyplomów uczestnictwa w Akademii wraz z aranżacją sceny oraz cateringiem (jeśli będzie wymagała tego istniejąca sytuacja epidemiczna i obowiązujące wytyczne sanitarne należy przygotować poczęstunek na wynos, dla każdego uczestnika).

 

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów

i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w programie, wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej.
 

 1. Warunki realizacji zadania:
 • doświadczenie w realizacji tego typu zadania;
 • zapewnienie odpowiedniego lokalu bądź miejsca do realizacji zadania z uwzględnieniem potrzeb i wieku osób starszych:
 • wykłady, warsztaty, spotkania, zajęcia muszą odbywać się w obiektach znajdujących się terenie Dzielnicy Bielany;
 • wyjścia do instytucji kultury mogą być realizowane na terenie m.st. Warszawy;
 • wyjazdy integracyjne – na terenie kraju;
 • dokumentacja wymagana przy realizacji zadania:

listy uczestników poszczególnych zajęć, szczegółowy harmonogram realizacji zadania i zajęć, programy zajęć, raport z ewaluacji (na zakończenie każdej z edycji oddzielnie), regulamin dotyczący standardu realizacji zadań w ramach zadania publicznego i procedur bezpieczeństwa, opracowany w przypadku występowania stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.​

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama