Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony...

Reklama
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom” na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2023
Nabór od 25.11.2022 do 18.12.2022 23:59
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Łączny budżet 233 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 233 tys. PLN
Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Urząd Miasta w Dzierżoniowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom” na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2023..

Ogłoszenie w sprawie otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom” na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2023.
§ 1. Rodzaj wspieranych zadań:
1. Nazwa zadania: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom”
2. Zadanie obejmuje w szczególności:
1) całodobowe odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Zleceniobiorca powinien w ramach przyznanej dotacji zagwarantować odłów psów i niezwłoczne przewiezienie ich do schroniska dla zwierząt (w ramach zadania Zleceniobiorca powinien zagwarantować odłów i zapewnić im miejsca w schronisku - roczna liczba psów uzależniona będzie od realnych potrzeb Zleceniodawcy); zapewnienia psom przebywającym w schronisku opieki weterynaryjnej, tj. leczenia chorych zwierząt, wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie i innych niezbędnych zabiegów dla prawidłowego utrzymywania stanu zdrowotnego zwierzęcia, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii; przy odławianiu psów Zleceniobiorca musi dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia odłowów, w tym: urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia i niezadającymi im cierpienia, pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt oraz oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację Zleceniobiorcy; wszystkie odłowione psy muszą być niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt;
2) całodobowe przyjmowanie zgłoszeń od funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Dzierżoniowie lub funkcjonariuszy  Policji w Dzierżoniowie pod numerem telefonu wskazanym przez Zleceniobiorcę i niezwłocznego podjęcia działań;
3) sprawowanie humanitarnej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, polegającej na zapewnieniu właściwych warunków bytowania i żywienia;
4) przeprowadzanie kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska;
5) wydzielenie na terenie schroniska odrębnych pomieszczeń dla zwierząt poddawanych kwarantannie oraz zwierząt chorych lub rannych,
6) obligatoryjną sterylizację\ kastrację zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli nie udało się odnaleźć ich właściciela i ich stan zdrowotny oraz wiek umożliwia przeprowadzenie tego zabiegu, zgodnie z opinią lekarza weterynarii,
7) znakowanie psów, poprzez wszczepienie elektronicznych mikroprocesorów i rejestrowania zaczipowanych psów w ogólnopolskiej bazie danych (rejestrację należy przeprowadzić niezwłocznie po  przeprowadzonej adopcji),
8) przeprowadzenie w sposób humanitarny eutanazji zwierząt cierpiących, ciężko poranionych, nierokujących nadziei na wyzdrowienie w opinii lekarza weterynarii oraz ślepych miotów; Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej realizację wyżej wymienionych zadań,
9) zapewnienie profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt,
10) zapewnienie niezbędnego, wykwalifikowanego personelu do opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,
11) podejmowanie starań w celu odnalezienia właścicieli lub opiekunów zwierząt, które trafiły do schroniska m.in poprzez umieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu właściciela zwierzęcia na stronie internetowej schroniska,
12) podejmowanie działań na rzecz adopcji zwierząt,
13) przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki utrzymania; umowa adopcyjna powinna zawierać dane personalne osoby adoptującej zwierzę umożliwiające identyfikację takiej osoby; dane personalne do umowy adopcyjnej powinny być określane na podstawie dokumentów; umowy adopcyjne powinny być dostępne w schronisku i udostępniane na żądanie Zamawiającego,
14) prowadzenie rejestru oraz kart ewidencyjnych wraz z dokumentacją lekarsko – weterynaryjną zwierząt przyjmowanych, przebywających oraz adoptowanych , a także zwierząt padłych/poddanych eutanazji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15) przetrzymywanie odłowionych zwierząt w schronisku zgodnie z regulaminem przyjętym w schronisku,
16) prowadzenie ewidencji psów przyjmowanych do schroniska, oddawanych do adopcji oraz psów których nastąpił zgon, uśpienie -  przesyłanie raz na miesiąc takiej informacji;

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
W 2023 roku na realizację zadania objętego konkursem przeznaczono z budżetu środki finansowe w wysokości 233 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych), w 2022 roku na realizację wyżej wymienionego zadania przeznaczono dotacje w wysokości 154 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Natomiast w 2021 roku a realizację wyżej wymienionego zadania przeznaczono dotacje w wysokości 140 000,00 zł.
§ 3. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie oraz przyznawania dotacji:
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny spełniać warunki ogólne:
1) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy.
2) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, z godnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3) wykazać posiadaniem:
a) kadry pracowniczej - kadra oferenta przewidziana do realizacji zadania powinna posiadać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń; zasoby kadrowe należy wykazać w ofercie (nie ma obowiązku wymieniania w tym punkcie imion i nazwisk osób przewidzianych do realizacji zadania- natomiast istnieje obowiązek opisania kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację poszczególnych elementów zadania),
b) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia schroniska i odłowów zwierząt; zasoby rzeczowe należy wykazać w ofercie, w tym posiadanie co najmniej jednego samochodu przystosowanego do przewozu psów, niezbędne wyposażenie do odłowów psów oraz inne wyposażenie obiektów schroniska konieczne do prowadzenia schroniska dla zwierząt. W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, oferent winien przedstawić dokumenty potwierdzające dysponowanie, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego,
c) doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu tj. prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz doświadczeniem w zakresie prowadzenia odłowów zwierząt itd.; posiadane doświadczenie należy opisać w ofercie .
4) Oferent ma obowiązek na bieżąco śledzić i respektować umieszczone na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS- CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa, regulujące wprowadzone na terenie RP obostrzenia sanitarne.
5) Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 o treści: „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.
6) Oferent ma obowiązek przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
7) Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. Termin  i warunki realizacji zadania.
1) Zadanie publiczne z zakresu objętego konkursem zostało przewidziane do realizacji od dnia 01.01.2023  do dnia 31.12.2023r., z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, jak również warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawieranej po rozstrzygnięciu konkurs.
2) Warunkiem podpisania umowy będzie dostarczenie niezbędnej dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 7 pkt  3 niniejszego ogłoszenia.
3) Składanie ofert odbywa się za pomocą platformy Witkac.pl. Ofertę złożona w języku polskim, wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy złożyć (pocztą lub osobiście), w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 lub za pomocą elektronicznej platformy ePUAP.
4) Brak złożenia w terminie oferty w systemie, niezłożenie wygenerowanej oferty w formie papierowej w terminie lub w sytuacji gdy:
a) oferta będzie niepodpisana
b) podpisana przez osoby nieuprawnione
c) złożona przez podmiot lub podmioty nieuprawnione,
d) będzie brakowało przynajmniej jednego z wymaganych podpisów osób uprawnionych, skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
5) Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty z przyczyn formalnych określa regulamin.
6) Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie - wyjątek stanowi konieczność złożenia zaktualizowanej oferty po posiedzeniu komisji konkursowej i przyznaniu kwoty dotacji przez Burmistrza.
7) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
8) Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne, gdy:
a) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
b) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
c) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie do zadania objętego finansowaniem,
d) zostały poniesione w uprawnionym okresie,
e) poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy i rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
9) Koszty kwalifikują się do dofinansowania (stanowią koszty kwalifikowalne), pod warunkiem, że:
a) nie zawierają kosztów pokrywanych w ramach innych pozycji budżetowych,
10) Koszty realizacji zadań (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego)m. in.:
a) wynagrodzenia pracowników merytorycznych m. in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem,
b) koszty utrzymania obiektów schroniska, w tym niezbędne remonty i modernizacje,
c) koszty transportu,
d) koszty weterynaryjne,
e) koszty karmy dla zwierząt,
f) koszty zakupu przedmiotów i urządzeń koniecznych do prowadzenia schroniska dla zwierząt, w tym m.in. miski, garnki, uwięzi; odzież ochronna, sprzęt do chwytania zwierząt, mikrotranspondery, urządzenia chłodnicze, koce, klatki, budy, itp.
g) koszty eksploatacji pomieszczeń, w tym m. in. koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, odpadów, koszty ogrzewania, ubezpieczenia, dozoru,
h) koszty utrzymania czystości i porządku na terenie schroniska, w tym m.in. koszty utrzymania zieleni, środki czystości,
i) koszty administrowania obiektów schroniska, w tym m.in. koszty przeglądów obiektów i urządzeń,
j) inne wynikające ze specyfiki zadania.
11) Koszty, których nie można uznać za kwalifikowalne:
a) prowadzenie działalności gospodarczej,
b) prowadzenie działalności politycznej,
c) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
d) wydatki na pokrycie deficytów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
e) kary umowne,
f) odsetki ustawowe i umowne.
3. Termin i miejsce składania ofert.
4. Termin i miejsce otwarcia ofert oraz dokonania wyboru oferty.
1) Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl w terminie do 18.12.2022 do godziny 23:59:59.
2) Wygenerowaną w systemie Witkac.pl ofertę, wydrukowaną, podpisaną przez osoby uprawnione wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu), w Biurze Obsługi Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, w terminie do 20 grudnia 2022 r. w godzinach pracy urzędu lub za pomocą elektronicznej platformy ePUAP.
3) Oferty w wersji papierowej złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych
4) Na kopercie powinien znaleźć się adres zwrotny organizacji oraz nazwa zadania.
5)  Zaopiniowanie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 30 grudnia 2022 r.
6) Podpisanie umowy nastąpi z chwilą otrzymania wszystkich niezbędnych informacji wymaganych do umowy od wyłonionego w drodze konkursu Zleceniobiorcy.
6. Kryteria oceny ofert.
1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz w zarządzeniu Nr 593/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji oraz kontroli realizacji zadań publicznych na realizację których organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymują dotacje z Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach Rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi oraz udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Miasta w Dzierżoniowie do przeprowadzenia kontroli w zakresie tych dotacji, zwanego dalej „regulaminem”.
2) Ocena formalna
a) Składanie ofert odbywa się za pomocą platformy Witkac.pl.
b) Złożone oferty w pierwszej kolejności sprawdzane są pod względem formalnym przez upoważnionego pracownika merytorycznego, który ogłosił konkurs.
c) Ocenę formalną dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
- prawidłowo złożona oferta w systemie Witkac.pl,
- uzupełnione właściwe miejsca i rubryki w ofercie,
- złożenie w terminie w wersji papierowej wygenerowanej oferty z jednakową sumą kontrolną złożoną w systemie Witkac.pl,
- złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń woli w wersji papierowej,
d) Oferta, która nie będzie spełniała jednego z wyżej wymienionych elementów zostanie odrzucona ze względów formalnych.
e) Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty z przyczyn formalnych określa regulamin.
f) Generator ofert konkursowych w trakcie trwania naboru oraz po jego zakończeniu, umożliwia wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze należy powiadomić mailowo Urząd Miasta w Dzierżoniowie o wycofaniu oferty.
g) W przypadku wycofania oferty w trakcie trwania naboru jest możliwe ponowne jej złożenie w systemie.
3) Ocena merytoryczna
a) Oceny merytorycznej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.
b) W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Burmistrza Dzierżoniowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do oponowania ofert może być powołany ekspert.
3) Przy opiniowaniu wyboru ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
d) uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnienie oceny i analizy realizacji zadań zleconych dla danej organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy.
1) Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego, objętego niniejszym konkursem, zostaną przyznane oferentowi zarządzeniem Burmistrza Miasta, po zapoznaniu się z wynikami konkursu,
2) w przypadku, gdy zgłoszona oferta przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosowanie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożonymi ofertami, natomiast będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu realizacji zadania.
3) przed podpisaniem umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia:
a) informacji pisemnej zawierającej numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja oraz informacji o tym, kto z przedstawionych w ofercie osób podpisywał będzie umowę, a w przypadku organizacji, które nie są wpisane do KRS-u, należy także podać numery PESEL tych osób,
b) aktualnego odpisu właściwego rejestru lub ewidencji- niezależnie od kiedy został wydany,
c) pełnomocnictwa lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu , wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów z oddziałów  terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie podpisanego oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.
§ 4. Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadania zgłoszonego w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.
2. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania złożonego za pomocą platformy witkac.pl oraz podpisanego przez osoby upoważnione w terminie wskazanym w umowie.
Do sprawozdania wymagane jest dołączenie wykazu faktur uwzględniającego następujące pozycje: nr dokumentu księgowego, nr pozycji kosztorysu, data wystawienia dokumentu księgowego, nazwa kosztu, wartość całkowita faktury (rachunku - zł) , koszt poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł), koszt poniesiony z innych środków finansowych (zł), data zapłaty.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Dzierżoniowa umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniów, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Informacji telefonicznych udziela: Małgorzata Jarzynka-Oleksy tel. 74 645 08 30.
4. Przewiduje się możliwość dokonywania w ciągu roku finansowania ze środków dotacji celowej poszczególnych pozycji z kosztorysu w taki sposób, że jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie tego wydatku  o więcej niż 30%. Zmiany powyżej 30 procent wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulacje kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
5. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do:
1) rozdysponowania w niniejszym konkursie kwot niższych, niż planowane,
2) unieważnienia konkursu w przypadku niezłożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
Informacji telefonicznych udziela:
Małgorzata Jarzynka-Oleksy tel. 74 645 08 30

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama