Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r
Nabór od 25.11.2022 do 16.12.2022 15:30
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 3,69 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r..

Załącznik
do uchwały nr CDXII/7148/2022
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie
Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.),
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na które mogą
być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2023 i jednocześnie
zaprasza do składania ofert.
Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu oraz
umożliwienie osiągania wyników sportowych oraz propagowania zdrowego stylu życia
i aktywnego spędzania wolnego czasu.
I. Rodzaj zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Zadanie 1.Szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubelskiego
w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, w tym szkolenie kadr wojewódzkich w różnych
kategoriach wiekowych oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych
w wybranych klubach sportowych województwa lubelskiego przy uwzględnieniu kryterium
osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 800 000 zł
Zadanie 2.Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego i udział reprezentantów województwa
w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich
organizowanych głównie przez wojewódzkie/okręgowe związki sportowe.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 2 000 000 zł
Zadanie 3.Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz przygotowanie i udział
reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych
w sportach nieolimpijskich.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty:110 000 zł
Zadanie 4.Upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami na poziomie wojewódzkim
oraz przygotowanie i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 130 000 zł
Zadanie 5.Upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w szczególności
organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach
ogólnopolskich.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 60 000 zł

Załącznik do uchwały nr CDXII/7148/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2022 r.
Strona 2 z 12
Zadanie 6. Upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim,
w szczególności organizacja akademickiej rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów
i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich
i międzynarodowych;
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 140 000 zł
Zadanie 7. Upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności
organizacja rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim oraz organizacja zawodów i udział
reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich;
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 150 000 zł
Zadanie 8. Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim
promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród
różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób
starszych/seniorów.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 300 000 zł
Zadanie nr 1.
Otwarty konkurs ofert skierowany jest w szczególności do wojewódzkich interdyscyplinarnych
stowarzyszeń sportowych, które realizują programy szkolenia dla klubów sportowych z terenu
województwa lubelskiego, uczestniczących w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego
(SSM).
Celem zadania jest: szkolenie zawodników w kadrach wojewódzkich w kategoriach
młodzieżowych i klubach sportowych województwa lubelskiego na podstawie osiąganych
wyników sportowych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu
i Turystyki; udział zawodników w eliminacjach i zawodach finałowych Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików (MMM), Mistrzostw Polski Młodzików (MPM), Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych (MPJmł), Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ), Mistrzostw Polski
Młodzieżowców (MPMł) oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) będących
w Systemie Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1. Termin realizacji zadania od 13 stycznia 2023 r. do 18 grudnia 2023 r.
2. Oczekiwane rezultaty zadania: przeprowadzenie procesu szkolenia sportowego,
zapewnienie udziału w zawodach ogólnopolskich.
3. Sposób monitorowania rezultatów: lista uczestników szkoleń, komunikaty
organizacyjne, dokumentacja fotograficzna.
Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie.
Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.
Zadanie nr 2.
Otwarty konkurs ofert skierowany jest w szczególności do wojewódzkich/okręgowych
związków sportowych zrzeszających kluby sportowe z terenu województwa lubelskiego,
których statutowym zadaniem jest organizacja rozgrywek sportowych w ramach systemu
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w sportach olimpijskich mających na celu
wyłonienie mistrza województwa lubelskiego.
1. Celem zadania jest: wyłonienie mistrza województwa lubelskiego i udział
reprezentantów w zawodach mistrzowskich w poszczególnych kategoriach wiekowych
w dyscyplinach olimpijskich.
2. Termin realizacji zadania: od 13 stycznia 2023 r. do 18 grudnia 2023 r.
3. Oczekiwane rezultaty zadania: wyłonienie mistrza województwa lubelskiego i/lub
udział w rozgrywkach centralnych w poszczególnych kategoriach wiekowych
w sportach olimpijskich.
4. Sposób monitorowania zadania: listy uczestników, komunikaty organizacyjne
i końcowe, dokumentacja fotograficzna.

Załącznik do uchwały nr CDXII/7148/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2022 r.
Strona 7 z 12
V. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja będzie w trzech terminach:
1) Termin realizacji zadań nr 1,2,3,4 ustala się od 13 stycznia 2023 r. do 18 grudnia
2023 r.,
2) Termin realizacji zadań nr 5,6,7 ustala się od 10 lutego 2023 r. do 18 grudnia 2023 r.
3) Termin realizacji zadania nr 8 ustala się od 10 marca do 18 grudnia 2023 r.
2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania,
jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.
3. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi
standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) oraz
zawierać wymagane załączniki, o których mowa w pkt VII.
5. Oferta musi być wypełniona w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Witkac.pl
udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Województwa Lubelskiego.
6. Wypełnienie w ofercie w części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące
rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.
7. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy
i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.
8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy
poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania
pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania w wysokości do 30% z zastrzeżeniem
pkt IV ust. 7. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztu nie
zwiększyła się o więcej niż 30%.
Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody Zarządu Województwa Lubelskiego lub
innych osób upoważnionych. Oferent po uzyskaniu zgody dokonuje zmian za pomocą
generatora wniosków w sposób analogiczny, jak w przypadku składania oferty, opisanym
w pkt VI ust. 1 i 2.
9. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do spełnienia
minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
10. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę. Złożenie przez
Oferenta większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane i uznane
jako niespełniające warunku formalnego konkursu. Dotyczy to również sytuacji, kiedy
oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty na to samo lub inne zadania.
11. Oferty podmiotów w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub
które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na
ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
12. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana.
W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji
zadania w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego.
13. Zadanie, na które oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być
przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Załącznik do uchwały nr CDXII/7148/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2022 r.
Strona 8 z 12
VI. Termin i warunki składania ofert.
Termin składania ofert na wszystkie zadania upływa 16 grudnia 2022 r. o godzinie
15:30:00
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie
za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
2. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą
kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć osobiście:
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
20 - 029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4
lub
przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.
3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS –
SPORT 2023” z podaniem numeru i nazwy zadania konkursowego” opatrzonej
pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego.
4. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
1) data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,
2) data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a nie data i godzina
stempla nadania pocztowego/ kurierskiego.
Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej albo za pośrednictwem wyłącznie
platformy internetowej Witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VII. Wymagane dokumenty.
1. Do oferty przedkładanej na konkurs w wersji papierowej należy załączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji,
2) statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę
organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania
publicznego oraz dokumenty wskazujące nazwiska i imiona osób uprawnionych
do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę jak również cele statutowe
i sposób ich realizacji,
3) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości
prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora
do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych.
4) w przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona
załącznika winna zawierać:
5) potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
6) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
7) podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
8) jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony
pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji,
w sposób umożliwiający weryfikację osób podpisujących.
9) oferta musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi w statucie, we właściwym rejestrze lub ewidencji,
10) w przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę
prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.
11) w przypadku, gdy osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub w kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania

Załącznik do uchwały nr CDXII/7148/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2022 r.
Strona 9 z 12
oświadczeń woli lub notariusza. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do
reprezentowania Oferenta w dacie udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa
należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii)
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z
2022, poz. 2142 z późn. zm.),
12) oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją oferenta
powinni złożyć kopię dokumentu/uchwały potwierdzającej wskazaną zmianę wraz z
kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych we właściwym rejestrze,
13) w przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników dopuszcza się możliwość
jednokrotnego uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania do
uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub e-mailem, pod rygorem odrzucenia
oferty,
14) do oferty składanej na konkurs w Generatorze Witkac.pl nie należy załączać skanu
wymaganych powyżej dokumentów.
VIII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd
Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu opiniowania złożonych ofert.
2. Ocena formalna i merytoryczna wydana zostanie w terminie:
1) dla zadań nr 1,2,3,4 do dnia 12 stycznia 2023 roku,
2) dla zadań nr 5,6,7 do dnia 9 lutego 2023 roku,
3) dla zadania nr 8 do dnia 9 marca 2023 roku.
3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego
w formie uchwały.
4. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
Ocena formalna:
1) Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert, jak również w wersji
papierowej.
2) Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną
w elektronicznym generatorze ofert.
3) Oferent w ramach niniejszego konkursu ofert złożył nie więcej niż 1 ofertę.
4) Oferta została złożona przez podmiot, który prowadzi działalność statutową, zgodną
z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.
5) W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza oferty zostały dokonane
odpowiednie skreślenia i wypełnienia umożliwiające jednoznaczne odczytanie
deklaracji oferenta.
6) Oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego.
7) Oferent zadeklarował wymagany w ogłoszeniu wkład własny w wysokości co najmniej
5% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego.
8) W ofercie prawidłowo wypełniono pkt 6, czyli dodatkowe informacje dotyczące
rezultatów realizacji zadania publicznego.
9) Wnioskowana kwota dotacji na zadanie nr 8 jest równa lub niższa niż 25.000 zł.
10) Termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu
konkursowym.
11) Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszonym konkursie.
12) Zadanie wpisuje się w cele konkursu.
13) Oferta wraz z wymaganymi załącznikami jest opatrzona datą oraz podpisem osoby
upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta /oferentów. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek

Załącznik do uchwały nr CDXII/7148/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2022 r.
Strona 10 z 12
imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny
z podaniem pełnionej funkcji.
14) Do oferty dołączono wymagane w ogłoszeniu załączniki.
Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-14 została udzielona odpowiedź „nie” oferta nie
spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej.
Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w szczególności: brak wymaganych
załączników będą miały możliwość ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia
wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem
odrzucenia oferty.
5. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów jest błędem formalnym, który powoduje
odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem pkt VII ust. 8.
6. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje
Zarządowi Województwa wykaz zadań do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego
wysokością.
7. Przy ocenie merytorycznej uwzględnia się następujące elementy, którym przypisuje się
odpowiednio określoną liczbę punktów:
Ocena merytoryczna
Kryteria merytoryczne (możliwa liczba punktów do uzyskania od 0 do 60):
1) Rzetelność przedstawionego syntetycznego opisu zadania, w tym miejsca jego
realizacji, potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz
z opisem sposobu rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
(od 0 do 10 punktów).
2) Rzetelność przedstawionego opisu planu i harmonogramu działań, w tym opis
poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania, spójność działań z opisem
i kosztorysem, zgodność terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania z poszczególnymi
działaniami (od 0 do 10 punktów).
3) Rzetelność opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym opis
bezpośrednich efektów realizacji zadania oraz rzetelność opisu dodatkowych informacji
dotyczących rezultatów i sposobu ich monitorowania (od 0 do 10 punktów).
4) Liczba bezpośrednich uczestników zadania (od 0 do 5 punktów).
5) Zasięg realizowanego zadania i jego znaczenie dla województwa lubelskiego
(od 0 do 10 punktów).
6) Działania promujące województwo lubelskie (od 0 do 15 punktów).
Kryteria finansowe (możliwa liczba punktów do uzyskania od 0 do 25)
1) Rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
zasadność wydatków, spójność wydatków z syntetycznym opisem zadania oraz planem
i harmonogramem działań, właściwe użycie rodzaju miar (od 0 do 10 punktów).
2) Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania (od 0 do 15 punktów).
Kryteria organizacyjne (możliwa liczba punktów do uzyskania od -5 do 15)
1) Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania w tym
kalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań,
z uwzględnieniem wolontariuszy (od 0 do 10 punktów).
2) Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju,
możliwość realizacji zadania przez oferenta oraz ocena realizacji zadań publicznych
w przypadku oferenta, który realizował zlecone zadania publiczne w tym rzetelność
i terminowość i sposób rozliczanych środków otrzymanych na realizacje zadań (od 5 do
5 punktów).
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100.

Załącznik do uchwały nr CDXII/7148/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2022 r.
Strona 11 z 12
8. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które
w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60 punktów.
9. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
11. Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej
www.promocja.lubelskie.pl, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie
Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
IX. Dane za lata 2021 i 2022.
Kwota dofinansowania na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
w 2021 roku - 4.104.500,00 zł
w 2022 roku - 4.200.000,00 zł
X. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania
niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy,
powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie lub może
zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:
1) zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji
niższej niż wnioskowana,
2) oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym
w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.
3. Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego - winna być złożona w terminie
umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.
4. Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia
umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco
odbiega od oferty.
5. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę,
zobowiązany jest do:
zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach,
zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu
Województwa Lubelskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez
Województwo Lubelskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie
z oferentem).
6. W przypadku wystąpienia stanu epidemii (bądź wprowadzenia stanu zagrożenia
epidemicznego) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator
zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji
zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji
rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz
wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie
realizacji zadania.
7. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych
z sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia
określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.

Załącznik do uchwały nr CDXII/7148/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2022 r.
Strona 12 z 12
8. Województwo Lubelskie zastrzega, że sposób i termin wypłaty dotacji w zawartej umowie,
mogą być zależne od sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2
i wynikającymi z tego konsekwencjami dla realizacji zadań publicznych.
9. Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej
www.promocja.lubelskie.pl ,https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie
Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama