Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży...

Reklama
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”
Nabór od 25.11.2022 do 28.02.2023 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”.

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych form wypoczynku (obozy rekreacyjno-wypoczynkowe) w okresie ferii wakacyjnych w 2023 r. dla dzieci i młodzieży zamieszkałej/uczącej się na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

I: Koszty merytoryczne realizacji działań:

- zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;

- transport (w tym sprzętu i urządzeń sportowych);

- wynajem obiektów i urządzeń;

- drobne nagrody (w tym trofea sportowe);

- zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku, np. zakup usług związany z wyjazdami wycieczkowymi i innymi atrakcjami dla uczestników;

- wynagrodzenie kadry;

- obsługa medyczna;

- ubezpieczenie OC oferenta w przypadku braku ubezpieczenia całorocznego obejmującego realizację niniejszego zadania;

- ubezpieczenie NNW uczestników;

- inne, podlegające akceptacji Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Białołęka;

II: Koszty administrracyjne:

- obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji;

- zabezpieczenie środków ochrony osobistej w związku z koronawirusem (SARS-CoV-2) dla uczestników zadania, których koszty nie mogą przekroczyć 5 % dotacji;

Zakres i warunki realizacji zadania:

 • w  formularzu ofertowym w pkt. „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego” należy wpisać nazwę własną projektu;
 • oferent musi spełnić obowiązek ubezpieczenia OC organizatora w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem. Informacje na ten temat należy wpisać w pkt. VI oferty: „Inne informacje”;
 • dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu, dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży). 
 • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • czas trwania wypoczynku min. 10 dni (9 noclegów);
 • oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań
  o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej/przeszkolonych wolontariuszy;
 • dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna (od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych); zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy, w szczególności na terenie Dzielnicy Białołęka;
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych;
 • przy planowaniu zadania należy uwzględnić opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego wypoczynku, rejestrację wypoczynku w Kuratorium Oświaty, prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, ubezpieczenia OC i NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;

 

przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”);
 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba adresatów zadania (należy wykazać liczbę uczestników zamieszkałych/ uczących się na terenie Dzielnicy Białołęka);
 • liczba dni wypoczynku (należy wskazać liczbę dób noclegowych);
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;

koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama