Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 25.11.2022 do 23.12.2022 18:00
Wydział Edukacji
Łączny budżet 65 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 65 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży.

I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia

Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,

 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 r. poz. 1327).

 

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 23 grudnia 2022 r., godz. 18:00.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 28 grudnia 2022 r. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży”.

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

4. W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP, Organizacja może przesyłać wraz z obowiązującymi załącznikami wygenerowany w generatorze www.witkac.pl plik oferty w formacie pdf poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób tradycyjny. Wówczas obowiązuje termin złożenia dokumentów do 28 grudnia 2022 r. godz. 16:00.

5. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

1. Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie przygotowania uczniów klas VII i VIII gdyńskich szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do świadomego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów. Organizacja zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego ma się odbywać z wykorzystaniem platformy: https://edukacja.gdynia.pl/poradnik-zawodowca/. Platforma jest innowacyjnym narzędziem, które ma na celu wsparcie gdyńskich uczniów w planowaniu rozwoju zawodowego i kariery zawodowej zgodnej z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

2. Składana oferta musi zakładać:

1) organizację zajęć indywidualnych z doradztwa edukacyjno- zawodowego i planowania kariery (w tym badania predyspozycji zawodowych dla każdego ucznia) skierowanych do uczniów klas VII i VIII gdyńskich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,

2) pracę z wykorzystaniem testów z platformy https://edukacja.gdynia.pl/poradnik-zawodowca/;

3) prowadzenie dokumentacji z przebiegu indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno – zawodowego, składającej się z kompletu następujących dokumentów:

a)   list obecności podpisanych przez uczestnika każdych indywidualnych konsultacji z uwzględnieniem ilości godzin doradztwa oraz daty spotkania,

b)  raportów sporządzonych dla każdego ucznia z przeprowadzonych indywidualnych konsultacji edukacyjno – zawodowych;

4) zaplanowanie alternatywnych form realizacji zadania, takich jak spotkania za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych, które umożliwiają dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w okresie zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego i braku możliwości prowadzenia działań bezpośrednio w szkołach;

5) zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (w tym sprzętu wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie w przypadku działań w formule zdalnej);

6) przy formule stacjonarnej realizator jest zobligowany do zapewnienia środków ochrony (np. maseczki, płyny do dezynfekcji itp.);

7) prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje, kompetencje);

8) uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z zajęciami;

9) podczas prowadzenia zajęć należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

3. Oczekiwane rezultaty zadania:

1) liczba uczestników szkoleń i warsztatów: min 350 osób;

2) łączna liczba szkoleń i warsztatów: min. 350 godzin dydaktycznych;

4. Wskaźniki realizacji zadania:

1) liczba przeszkolonych osób;

2) liczba godzin dydaktycznych szkolenia;

5. Sposób monitorowania wskaźników:

1) dokumentacja udzielonego wsparcia.

6. Premiowane będą projekty uwzględniające:

1) liczbę zrealizowanych warsztatów i szkoleń powyżej 350 godz. dydaktycznych;

2) liczbę uczestników szkoleń i warsztatów powyżej 350 osób;

3) doświadczenie realizatora z zakresu doradztwa zawodowego;

4) opisujące możliwe ryzyka występujące podczas realizacji projektu i zawierające sposoby im zaradzenia.

7. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 16 stycznia 2023 roku i trwa do 30 czerwca 2023 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 65 000 zł brutto.

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.

4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego (łącznie finansowy, osobowy lub rzeczowy) o wartości min. 5% wysokości wnioskowanej dotacji.

5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

1) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera (tylko elektronicznie);

2) oświadczenie o rozliczeniu dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat (tylko elektronicznie);

3) oświadczenie VAT (tylko elektronicznie);

4) oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym (tylko elektronicznie);

5) ankieta Gdyńskiego Banku Danych (tylko elektronicznie);

6) inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności, na które oferent powołuje się w ofercie (tylko elektronicznie).

6. Oferta, potwierdzenie złożenia oferty oraz wymagane załączniki muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników należy dołączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

4) zakup środków trwałych;

5) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;

7) działalność polityczną i religijną.

 

VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy

1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

1) zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,

2) dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 20%, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 20% oraz zwiększenie kosztów obsługi zadania - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

2. Koszty administracyjne (obsługi zadania) ogółem, nie mogą przekroczyć 15% całości zadania.

 

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub kilku oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.

4. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

 

TAK / NIE

 

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

 

 

0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

0-30 punktów

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów:

Liczba zrealizowanych godzin konsultacji indywidualnych:

- od 351 do 400 godz. dydaktycznych: 1- 4 punktów;

- od 401 do 450 godz. dydaktycznych: 5- 8 punktów;

- powyżej 451 godz. dydaktycznych: 9- 12 punktów;

0-12 punktów

Liczba uczestników zajęć:

- od 351 do 380 osób: 1- 3 punktów;

- od 381 do 420 osób: 4- 6 punktów;

- powyżej 421 osób: 7-12 punktów;

0-12 punktów

Doświadczenie realizatora z zakresu doradztwa zawodowego.

0-8 punktów

Opis możliwych ryzyk występujących podczas realizacji projektu i zawierające sposoby im zaradzenia.

0-8 punktów

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 10 stycznia 2023 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama