Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 25.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 550 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 550 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, w tym szkolenie stacjonarne, obozy sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja współzawodnictwa sportowego.

Przy ocenie ofert brane pod uwagę będą:

 • doświadczenie w organizacji szkolenia kierowanego do szerokiej grupy uczestników,
 • dysponowanie wykwalifikowaną kadrą do realizacji zadania,
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania,
 • liczba sekcji i szkolonych osób z niepełnosprawnościami,
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem,
 • udział wolontariuszy,
 • sposób promocji szkolenia,
 • atrakcyjność szkolenia dla uczestników,
 • kalkulacja finansowa,
 • udział zawodników w 2023 r. w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy (informację o udziale w tych imprezach: ilość zawodników, pełna nazwa imprezy, termin i miejsce, należy wpisać w pkt. VI oferty: „Inne informacje”,
 • sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny należy wpisać w ofercie w części III.6 - Planowany poziom osiągnięcia rezultatów.

Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Uwaga:

Oferty które nie będą dotyczyły systematycznego, całorocznego, stacjonarnego szkolenia sportowego - nie będą rozpatrywane. (W przypadku curlingu, dopuszcza się uznanie za systematyczne stacjonarne szkolenie sportowe udział zawodników w szkoleniach organizowanych na terenie Polski).

Oferty podmiotów, które dopiero planują rozpoczęcie szkolenia – nie będą rozpatrywane.

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy dotyczy:

 • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy dla tych samych uczestników zadania,
 • wyłącznie szkolenia stacjonarnego - organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy udziału we współzawodnictwie/organizacji współzawodnictwa i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia,
 • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

I. koszty merytoryczne realizacji działań:

 • szkolenie stacjonarne:
 • wynagrodzenie osób szkolących za prowadzenie treningów, pedagoga,
 • wynagrodzenie obsługi technicznej,
 • wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach),
 • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych,
 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (do 10 tys. zł/szt.) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,
 • badania lekarskie, wydolnościowe i biochemiczne,
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych,
 • odnowa biologiczna i rehabilitacja,
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.
 • zgrupowania sportowe:
 • przejazd, transport, w tym sprzętu i urządzeń sportowych,
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,
 • wynajem obiektów i urządzeń,
 • wynagrodzenie osób szkolących, pedagoga,
 • obsługa medyczna,
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych,
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników.
 • Organizacja współzawodnictwa sportowego i udział we współzawodnictwie:
 • przejazd, transport, w tym sprzętu i urządzeń sportowych,
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,
 • opłaty za udział we współzawodnictwie,
 • ubezpieczenie OC imprezy i NNW uczestników,
 • obsługa sędziowska, techniczna, medyczna,
 • wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego,
 • nagrody (puchary, medale, dyplomy).
 • Koszty związane z zapewnieniem dostępności.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

II. Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 10% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, windery, ekrany led, nośniki outdoorowe) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Uwaga

 1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 2. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.
 3. Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacją kwoty wskazanej w pkt. V.B.4 należy wpisać w części VI. Inne informacje - Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów.

W przypadku pobierania opłat w różnej wysokości dla jednej dyscypliny np. od X zł do Y zł należy podać średnią wysokość pobieranej opłaty od jednego uczestnika szkolenia/m-c.

UWAGA! PRAWIDŁOWO WYKAZANA KWOTA ŚWIADCZEŃ OD ODBIORCÓW ZADANIA POWINNA BYĆ ZGODNA ZE WZOREM NA WYLICZENIE:

Okres szkolenia objęty dofinansowaniem - w miesiącach x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia. W przypadku nie przeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

UWAGA! W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

W przypadku:

 • Przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania, oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie, oświadczenie zleceniobiorcy (wzory dokumentów znajdują się na stronie www.sport.um.warszawa.pl).
 • gdy na podstawie weryfikacji zawodników pod względem ilości oraz miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza od podanej w ofercie dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań - merytorycznych lub finansowych w 2022 r. oraz dotychczasowa współpraca oferenta z BSiR przy realizacji tego zadania, będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama