Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 25.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 18,44 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 18,44 mln PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy. W zakres zadania mogą wchodzić: prowadzenie szkolenia stacjonarnego, organizacja zgrupowań sportowych oraz udział we współzawodnictwie, w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym na 2022 r. przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (wykaz dyscyplin i roczników znajduje się na stronie sport.um.warszawa.pl), dla których prowadzone będzie:

szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej. Liczba uczestników szkolenia zasadniczego, musi stanowić minimum 25% liczby uczestników szkolenia podstawowego (w przypadku klubu wielosekcyjnego, dotyczy każdej z dyscyplin).

szkolenie podstawowe: od rocznika 2016 do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej), min. 3 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 114 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 57 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego (udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa) do tego szkolenia nie mogą być włączani uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz uczestnicy zajęć sportowych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

szkolenie zasadnicze: zawodnicy od kategorii wiekowej młodzik do kategorii młodzieżowca, minimum 4,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 171 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 3 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 114 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego.

Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny i szkolenie podstawowe/zasadnicze należy wpisać w ofercie w części III.6 - Planowany poziom osiągnięcia rezultatów. W przypadku braku informacji – dotacja nie zostanie przyznana.

Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Dla oferentów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół (wykaz na stronie sport.um.warszawa.pl) z terenu objętego miejskim programem rewitalizacji (którego kontynuacja prowadzona będzie w ramach opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030) zostaną naliczone dodatkowe środki.

Liczbę uczestników szkolenia z terenu rewitalizacji proszę wpisać w ofercie w części III: „Opis zadania” punkt 3 „Syntetyczny opis zadania” – Grupa docelowa. W przypadku braku informacji dodatkowe środki nie zostaną naliczone.

Uwaga:

 1. Oferty, które nie będą dotyczyły systematycznego, całorocznego stacjonarnego szkolenia sportowego - nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty podmiotów, które dopiero planują rozpoczęcie szkolenia – nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku prowadzenia szkolenia podstawowego i zasadniczego, rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, w których liczba uczestników szkolenia zasadniczego, stanowi minimum 25 % liczby uczestników szkolenia podstawowego.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2022 roku brały/brali udział (reprezentując podmiot składający ofertę) we współzawodnictwie sportowym (w minimum jednym z niżej wymienionych): rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, w zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego (na podstawie wyników z komunikatu za 2022 rok https://ssm.insp.waw.pl/klasyfikacja-klubow, Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski Seniorów, w danej dyscyplinie.

Rozpatrywane będą także oferty podmiotów, które – zgodnie z przepisami właściwych polskich związków sportowych i na podstawie decyzji tych związków – przejęły drużynę lub sekcję sportową spełniającą warunki wskazane w zdaniu pierwszym powyżej.

W przypadku klubu wielosekcyjnego, dofinansowaniem objęci będą wyłącznie uczestnicy szkolenia w dyscyplinach, które spełniły ww. wymóg. W szkoleniu zasadniczym dofinansowaniem w danej dyscyplinie objęci będą wyłącznie zawodnicy którzy spełniają ww. wymóg (należy wpisać wyłącznie ilość zawodników ze szkolenia zasadniczego, biorących udział we współzawodnictwie w 2022 r.).

W dyscyplinach, w których ze względów regulaminowych, w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, nie są rozgrywane Mistrzostwa Warszawy Dzieci (AKROBATYKA SPORTOWA -SKOKI NA TRAMPOLINIE, BOKS, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, GIMNASTYKA SPORTOWA, KARATE WKF, KOLARSTWO, KRĘGLARSTWO/BOWLING SPORTOWY, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, SNOWBOARD, STRZELECTWO SPORTOWE, WIOŚLARSTWO, ŻEGLARSTWO, ŻEGLARSTWO LODOWE, CURLING, HOKEJ NA LODZIE, KAJAK-POLO, PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA, RUGBY, UNIHOKEJ), zawodników, którzy od początku 2023 roku przeszli do kategorii wiekowej młodzik, można zgłaszać do szkolenia zasadniczego pod warunkiem, że w roku 2023 będą brali udział we współzawodnictwie sportowym wymienionym w ogłoszeniu (minimum 80% wykazanej liczby zawodników, których dotyczy powyższy zapis). W przypadku niespełnienia wymogu zostanie naliczona dotacja do zwrotu - jako pobrana w nadmiernej wysokości.

W przypadku, gdy zawodnik brał udział wyłącznie w Mistrzostwach Polski Seniorów lub w Pucharze Polski Seniorów, obowiązek przekazania takiej informacji spoczywa na oferencie (pkt III. ust. 3 oferty - syntetyczny opis zadania – grupa docelowa).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy dotyczy:

•wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy dla tych samych uczestników szkolenia.

•wyłącznie szkolenia stacjonarnego - organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia (jeżeli konkurs danej dzielnicy, dopuszcza taką możliwość).

•szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

W kosztorysie do oferty nie należy rozdzielać kosztów pomiędzy szkolenie podstawowe i zasadnicze.

I: Koszty merytoryczne realizacji działań:

 • szkolenie stacjonarne:

•wynagrodzenie osób szkolących za prowadzenie treningów;

•wynagrodzenie obsługi technicznej;

•wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);

•eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych;

•zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (do 10 tys. zł/szt.) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;

•badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne;

•zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;

•odnowa biologiczna i rehabilitacja;

•ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

 • zgrupowania sportowe (koszt łączny):

•przejazd, transport;

•zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;

•wynajem obiektów i urządzeń sportowych;

•wynagrodzenie osób szkolących;

•obsługa medyczna;

•zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;

•ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

 • udział we współzawodnictwie (koszt łączny):

•przejazd, transport;

•zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;

•opłaty za udział we współzawodnictwie;

•zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;

•ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

W dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

 • Koszty związane z zapewnieniem dostępności.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty: „Inne informacje”.

II: Koszty administracyjne:

•obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 10% dotacji;

• z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Uwaga:

 1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

2.Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.

3.Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

Komisja ds. opiniowania ofert naliczy dotacje na podstawie wskaźników, które są dostępne na stronie internetowej sport.um.warszawa.pl – koszyki dyscyplin - LICZBA TYGODNI (38) x LICZBA TRENINGÓW W TYGODNIU [x 2 SZKOLENIE PODSTAWOWE (szachy, brydż sportowy x 1); x 3 SZKOLENIE ZASADNICZE (szachy, brydż sportowy x 2)] x WSKAŹNIK DOFINANSOWANIA WG KOSZYKA x LICZBA ZAWODNIKÓW;

UWAGA:

w przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia: dotacja zostanie naliczona na 34 tygodnie;

•w przypadku ofert na realizację zadania w formie wsparcia: kwota środków własnych/wkładu osobowego/rzeczowego/świadczeń od odbiorców zadania, musi stanowić minimum 1/10 wnioskowanej kwoty dotacji podanej w ofercie. W przypadku wkładu mniejszego, niż ww. wymieniony, oferta będzie oceniona minimalną liczbą punktów w protokole oceny oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) - pkt. 5-6 "Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego/udział wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków", a dotacja zostanie naliczona, jak w przypadku powierzenia realizacji zadania.

Do dotacji naliczonej według wzoru, zostaną naliczone dodatkowe środki za wyniki w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (OSSM), Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy w danej dyscyplinie. Pula środków przeznaczona za wyniki sportowe, będzie stanowiła minimum 20% kwoty wyliczonej na podstawie wszystkich ofert złożonych w ramach konkursu na uczestników szkolenia zasadniczego. Liczbę punktów zdobytych w ramach współzawodnictwa w OSSM i WOM w 2022 roku (w przypadku klubów wielosekcyjnych z podziałem na dyscypliny), oferent zobowiązany jest wpisać w części III oferty : ”Opis zadania”, punkt 3. „Syntetyczny opis zadania”. W przypadku braku informacji dodatkowe środki nie zostaną naliczone.

W przypadku braku współzawodnictwa w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM) lub Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (OSSM) należy potwierdzić udział w 2022 r. w: Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, informację tę należy wpisać w części III oferty : ”Opis zadania” punkt 3. „Syntetyczny opis zadania” - punkty zostaną naliczone przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacją kwoty wskazanej w pkt. V.B.4 należy wpisać w części VI. Inne informacje - Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów.

W przypadku pobierania opłat w różnej wysokości dla jednej dyscypliny np. od X zł do Y zł należy podać średnią wysokość pobieranej opłaty od jednego uczestnika szkolenia/m-c.

UWAGA! PRAWIDŁOWO WYKAZANA KWOTA ŚWIADCZEŃ OD ODBIORCÓW ZADANIA POWINNA BYĆ ZGODNA ZE WZOREM NA WYLICZENIE:

8,7 (okres szkolenia objęty dofinansowaniem - w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia.

UWAGA! W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

W przypadku:

 • gdy łączna kwota wyliczona wg wskaźników, przeznaczona szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, przekroczy 18 440 000 zł. naliczone kwoty będą procentowo zmniejszane,
 • gdy wyliczona kwota wg wskaźników na szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, będzie mniejsza niż kwota zabezpieczona w konkursie, dopuszcza się procentowe zwiększenie kwoty - z uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji,
 • gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż wyliczony wskaźnik, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie,
 • gdy na podstawie weryfikacji zawodników np. pod względem kategorii wiekowej lub miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza od podanej w ofercie dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona według wskaźnika naliczenia, a w przypadku niespełnienia wymogu: „Liczba uczestników szkolenia zasadniczego, musi stanowić minimum 25% liczby uczestników szkolenia podstawowego” – dotacja zostanie cofnięta.
 • dotychczasowej, dobrej współpracy oferenta z Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, rzetelnej realizacji zadań zlecanych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, godnego reprezentowania Warszawy na arenie ogólnopolskiej, dotacja, która zostanie naliczona wg wskaźników, może zostać zwiększona do 20%.

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, znajduje się na stronie sport.um.warszawa.pl), oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie, oświadczenie zleceniobiorcy (wzór znajduje się na stronie sport.um.warszawa.pl).

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji, oferent zobowiązany jest pozyskać od rodzica/opiekuna każdego uczestnika szkolenia podstawowego, oświadczenie o udziale w szkoleniu (wzór znajduje się na stronie sport.um.warszawa.pl). Oferent zobowiązany będzie do przechowywania oświadczenia wraz z dokumentacją związaną z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2022 r. oraz dotychczasowa współpraca oferenta z BSiR przy realizacji tego zadania, będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama