Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2023 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2023 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej
Nabór od 28.11.2022 do 21.12.2022 14:59
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Łączny budżet 56 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 12 tys. do 44 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2023 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej. .

Na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ust.1-2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2022.1327 ze zmianami)

 

Zarząd Powiatu Kościańskiego  
 

ogłasza  


otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2023 roku   w formie powierzenia    
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie   
kultury fizycznej 

 

 

 1. Cel konkursu

 

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań samorządu powiatowego w formie powierzenia w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w Programie współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (uchwała nr XLV/435/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2022 roku).

 

 1. Cel zadań

 

 1. Zadania mające na celu organizację igrzysk z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej oraz imprez otwartych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminami zawartymi w kalendarzach imprez Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” na rok 2023.
 2. Zadania mające na celu organizację mistrzostw powiatu, imprez eliminacyjnych na terenie powiatu i udział we współzawodnictwie sportowym wynikającym z kalendarza imprez Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS na rok 2023. 

 

 1. Rodzaje zadań i formy realizacji  

 

Zadania wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym obejmujące:  

 1. Zadania związane z organizacją i udziałem dzieci i młodzieży w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Licealiadzie - Mistrzostwach Szkół Ponadpodstawowych oraz imprezach otwartych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminami zawartymi w kalendarzach imprez Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” na rok 2023.
 2. Zadania związane z organizacją mistrzostw powiatu, imprez eliminacyjnych na terenie powiatu i udział we współzawodnictwie sportowym wynikającym z kalendarza imprez Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS na rok 2023. 

 

 1. Forma realizacji zadań: powierzenie  

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zgodnie z projektem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2023 rok - 56 000 zł , z tego na:

 

 1. Zadanie nr 1 -  44 000 zł
 2. Zadanie nr 2 -  12 000 zł       

Powyższe kwoty określono na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.  

 1. Zasady przyznawania dotacji    

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2022.1327 ze zmianami), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kościańskiego.
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (uchwała nr XLV/435/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2022 roku).
 3. Zarząd Powiatu Kościańskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania umowy gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
 4. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu z przyczyn opisanych w ust. 3, Zarząd Powiatu Kościańskiego może niewykorzystane środki przeznaczyć na dotacje w nowym konkursie ofert lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem Kościańskim a Podmiotem wyłonionym w konkursie.
 6. Dotacja nie może być wykorzystana na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania. 

  

 1. Termin oraz warunki realizacji zadania    

 

 1. Terminy realizacji zadań: 

Zadanie nr 1 - od 11 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.  

Zadanie nr 2 - od 11 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.  

 1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).
 2. Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie wcześniej niż od dnia 11 stycznia 2023 r.) do daty zakończenia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie później niż do dnia 15 grudnia 2023 r.)
 3. Od Oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o dotacji otrzymanej ze środków budżetu powiatu kościańskiego, a po zakończeniu zadania złożenia sprawozdania w elektronicznym systemie witkac.pl zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2. Złożone sprawozdanie należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń  i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kościanie.
 4. Zadanie winno być realizowane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie oraz w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy powiatu kościańskiego. 
 5. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania aktualnych obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany, w zakresie sposobu jego realizacji oraz założonych celów i rezultatów. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej oraz uzyskania zgody Zleceniodawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego.
 7. Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6, ustawy z dnia  19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2022.1526 ze zmianami). W indywidualnym przypadku dopuszcza się zapewnienie dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 1. Termin i sposób wypełniania oraz składania ofert    

 

 1. Oferty realizacji zadania należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 21 grudnia 2022 roku do godz. 15:00, przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl. Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie witkac.pl oraz utworzeniem pliku pdf z przypisaną „sumą kontrolną”. Potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kościanie) w terminie do dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 2. Generator Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl zawiera obowiązujący wzór  oferty, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań . Wypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty.
 3. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w ofercie, określonego w punkcie V. "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego" Va i Vb ppkt 3.2.
 4. W części III pkt. 5 i 6 oferty należy wskazać mierzalne zakładane rezultaty realizacji zadania. Wskazanie rezultatów jest obligatoryjne, należy wpisać przynajmniej jeden zakładany rezultat oraz sposób monitorowania ww. rezultatu lub źródło informacji o jego osiągnięciu.
 5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Przesunięcia uznaje się za zgodne z umową, gdy dany wydatek nie zwiększa się oraz nie zmniejsza się o więcej niż 30% .
 6. Do oferty należy załączyć:
 1. aktualny odpis lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; w przypadku kościelnych osób prawnych - zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego można bezpłatnie pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl), 
 2. w przypadku wyboru przez podmioty składające ofertę wspólną innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
 3. kopię umowy i statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wszystkie kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „  za zgodność z oryginałem”  i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na każdej stronie dokumentu).  

Załączniki do oferty należy składać elektronicznie w Generatorze Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl lub w wersji papierowej, dołączając do papierowego potwierdzenia złożenia oferty.

 1. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie w punkcie III.4 „Plan i harmonogram działań…” w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”

 

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert    

 

 1. Oceny formalnej ofert dokonają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie.
 2. Dopuszcza się możliwość uzupełniania błędów formalnych w złożonych ofertach wyłącznie w elektronicznym Generatorze Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl, w terminie do 23 grudnia 2022 roku.
 3. Pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonają oceny formalnej ofert wraz z wymaganymi załącznikami według następującej karty: 

 

 

ocena formalna oferty oraz załączników

 

 

tak

nie

uwagi

1.  

oferta złożona w Generatorze Ofert i Sprawozdań witkac.pl we właściwym terminie

 

 

 

2.

potwierdzenie złożenia oferty złożone we właściwym terminie

 

 

 

3.

oferta złożona przez właściwy podmiot i podpisana przez upoważnione osoby  

 

 

 

4.

kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem  

 

 

 

5.

zgodność celów statutowych oferenta z zadaniami objętymi konkursem  

 

 

 

6.  

dołączono aktualny odpis lub jego kopię z ewidencji albo inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących  

 

 

 

 

 1. Oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne zostają przekazane Komisji Konkursowej celem dokonania dalszej oceny.
 2. Komisja Konkursowa zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt XIII Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok (uchwała nr XLV/435/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2022 roku).
 3. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zasadami wskazanymi w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Oferty, które spełniły wymogi formalne Komisja Konkursowa ocenia w oparciu o następujące kryteria i skalę punktową (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 50):  

 

l.p.

kryteria szczegółowe wyboru oferty

maksymalna do uzyskania liczba punktów

liczba przyznanych punktów    
(dotyczy

II i III)

I.

charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Kościańskiego (tak/nie)

 

 

II. ocena merytoryczna realizacji zadania

 

 

1.  

atrakcyjność, różnorodność planowanych działań w ramach realizacji zadania

5

 

2.

możliwość realizacji zadania

2

 

3.  

rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania

10

 

4.  

zasoby kadrowe, którymi dysponuje oferent w realizacji zadania (kwalifikacje) oraz jakość proponowanego zadania  

3

 

5.  

doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadań lub zadań o podobnym charakterze  

3

 

6.  

ocena dotychczasowej współpracy z powiatem kościańskim (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków na realizację zadań publicznych)  

3

 

7.  

liczebność i charakterystyka odbiorców, opis grupy docelowej

3

 

8.

przewidywane rezultaty realizacji zadania

8

 

III. ocena kosztów realizacji zadania

 

 

1.  

rzetelność, przejrzystość oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego.

10

 

2.  

proponowany wkład rzeczowy organizacji (np. lokale, sprzęt, materiały) oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków  

3

 

razem  

50

 

 

 1. Komisja Konkursowa przedkłada Zarządowi Powiatu Kościańskiego oferty, na które proponuje udzielenie dotacji. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty zdobyły co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów, przy czym nie wszystkie oferty, które uzyskają co najmniej 50 % punktów otrzymają  dotację.
 2. Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisze z wybranymi Oferentami umowy na realizację zadań.
 3. Rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Powiatu Kościańskiego dokona w terminie do 10 stycznia 2023 roku, a następnie poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl.  
 4. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia oferentów o wynikach konkursu.

 

 1. Zrealizowane przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w latach 2021 i 2022 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.    

 

 1. W roku 2021 -  45 000 zł  przekazanych dotacji  
 2. W roku 2022 -  45 000 zł  przekazanych dotacji 

 

 1. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl   lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.
 6. Osoby posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji swoich praw można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 7. Osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama