Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023...

Reklama
Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023 roku
Nabór od 25.11.2022 do 12.01.2023 15:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023 roku.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz propagowania wychowywania dzieci bez przemocy mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Strategii #Warszawa2030 cel operacyjny 2.3. Korzystamy z usług blisko domu.

 

Oczekiwania:

Zajęcia powinny być realizowane w formie:

  • warsztatów,
  • działań informacyjno-edukacyjnych poprzez dystrybucję materiałów,
  • zajęć grupowych.

Zleceniobiorca przy realizacji umowy zobowiązany jestprzestrzegać aktualnych zasad, zaleceń i ograniczeń obowiązujących w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. W uzasadnionych przypadkach, mając na celu realizację zadania, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia warsztatów i zajęć grupowych w formie zdalnej.

 

Adresaci zadania:

- rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 0-6 lat, w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników powinna odbywać się przede wszystkim przy współpracy z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pozostałymi podmiotami, instytucjami i służbami zajmującymi się aspektami wychowania i ochroną dzieci i młodzieży przed przemocą.

 

Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

  1. szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
  2. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania (m.in. lista realizatorów, lista/rejestr odbiorców, raporty realizatorów z prowadzonych działań i inne),
  3. szczegółowy opis rekrutacji odbiorców zadania, liczba odbiorców zadania,
  4. ewaluacja programu.

Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:

  1. kadrę: specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami,
  2. doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
  3. bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania na terenie Dzielnicy Wesoła.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama