Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 09.01.2023 12:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 1. Realizacja zadania polega na kompleksowej organizacji w każdą niedzielę od 2 lipca do 27 sierpnia o godz. 12.00 – w liczbie 9 koncertów promenadowych w okolicach Pałacu Szustra (ul. Morskie Oko 2). Czas trwania każdego koncertu: minimum 60 minut.  Zaproponowane działania powinny wpisywać się w cele strategiczne i operacyjne Strategii Warszawa #2030, w szczególności  w cel strategiczny „Wygodna lokalność” i cel operacyjny 2.2. „Aktywnie spędzamy czas blisko domu” realizowane poprzez program wykonawczy „Kultura blisko domu”.

Od oferentów oczekuje się w szczególności:

 1. zapewnienia prawidłowych warunków organizacyjno-technicznych planowanych wydarzeń m. in. w postaci nagłośnienia osoby prowadzącej koncert i występujących zespołów kameralnych,
 2. zapewnienia i ustawienia minimum 100 krzeseł plenerowych dla publiczności uczestniczącej w wydarzeniu,
 3. zapewnienia osoby prowadzącej, która poprzedzi każdy z koncertów słowem wstępnym przybliżającym publiczności charakter wykonywanej muzyki, repertuar oraz dorobek artystyczny wykonawców,
 4. zapewnienia warunków technicznych umożliwiających przedstawicielowi m.st. Warszawy zabranie głosu przed rozpoczęciem przedsięwzięcia,
 5. przedstawienia tematyki i repertuaru każdego z koncertów oraz informacji, jakie zespoły będą wykonywać koncerty, w jakich terminach, ile osób będą liczyć i na jakich instrumentach będą grać - minimalny akceptowany skład to kwartet,
 6. zaplanowania udziału w koncertach wykonawców, którzy są profesjonalnymi muzykami o możliwym do zweryfikowania dorobku artystycznym,
 7. przygotowania, wydrukowania i dystrybucji 20 sztuk plakatów w formacie B1, 30 sztuk plakatów w formacie A3 i 500 ulotek w formacie A6 i dwóch roll-up`ów w formacie min 100 cm na 200 cm, na których znajdą się m.in. logotypy dzielnicy Mokotów,
 8. zapewnienia posprzątania terenu po zakończeniu każdego wydarzenia,
 9. uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania,
 10. zawarcia stosownych umów i pokrycia kosztów wykorzystanych praw autorskich (ZAiKS),
 11. koordynacji przygotowań i przebiegu realizacji całości zadania.                                              

Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za pracę danego rodzaju. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz rzeczy lub usługi uzyskane         w ramach wymiany barterowej należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy            o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną, niezwiązaną z realizacją zadania, działalność, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część opłat, która wiąże się z realizacją zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w ofercie.

W przypadku wyboru oferty, wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o planowanych do zrealizowania w ramach zadania wydarzeniach w formacie Word. Informacja powinna być przekazana w terminie minimum do 14 dni przed pierwszym wydarzeniem. Powinna ona mieć minimum 1000 znaków i maksimum 2000 znaków (ze spacjami) i zawierać informacje o wykonawcach i repertuarze. Informacja powinna być zredagowana w taki sposób, aby można ją było wykorzystać do promocji wydarzenia na stronie Dzielnicy.

Wykonawca zadnia zobowiązany będzie do zamieszczania każdorazowo informacji o kolejnych koncertach w cyklu  na bezpłatnych platformach/portalach informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także promowanie koncertów  poprzez dostarczenie materiałów reklamowych do instytucji kultury, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Wykonawca zadania będzie także zobowiązany do dostarczenia na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl w terminie 3 dni po każdym koncercie informacji o jego przebiegu w formacie Word wraz z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej w celu publikacji na stronie internetowej Dzielnicy.

                Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, tzn. ofert dotyczących jednego lub tylko   kilku koncertów w ramach cyklu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama