Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 09.01.2023 15:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej.

      1) Adresaci:

dzieci i młodzież z Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w szczególności zamieszkująca obszar koncentracji problemów społecznych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (określonych w załączniku do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025;

       2) Formy:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania własne, takie jak koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe (zapobiegające zachowaniom agresywnym i/lub uzależnieniom w tym cyberprzemocy i/lub cyberuzależnieniom; zapobiegające zachowaniom szkodliwym i ryzykownym dzieci/młodzieży wynikającym z problemów występujących w ich otoczeniu; kształtujące kompetencje chroniące dzieci/młodzież przed uzależnieniem i/lub przemocą), różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone nieodpłatnie, w formie zajęć grupowych przez nauczyciela, trenera, instruktora lub wychowawcę w szkołach i placówkach systemu oświaty, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, organizacjach pozarządowych;
 • w przypadku wystąpienia stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, dopuszcza się możliwość realizacji zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych przy zapewnieniu niezbędnych materiałów do zajęć.
  3) Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:
 • program powinien być zgodny ze standardem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiącego załącznik do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025;
 • zajęcia powinny odbywać się minimum raz w tygodniu przez 2 godziny dydaktyczne (2x45 minut), a liczebność i grupa odbiorców powinna być dostosowana do rodzaju zajęć;
 • ze względu na konieczność zapewnienia przez wykonawcę bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, dodatkowo, w zależności od sytuacji epidemicznej związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, dopuszcza się doraźne zmiany harmonogramu zajęć, ich częstotliwości, a także liczebności grup, odpowiednio do obowiązujących przepisów i wytycznych GIS i Ministra Zdrowia;
 • wszystkie zajęcia powinny stanowić element udokumentowanej systematycznej pracy profilaktycznej/ socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;
 • zagospodarowanie czasu wolnego nie może stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej, wobec tego NIE BĘDĄ FINANSOWANE pogadanki, konkursy profilaktyczne, festyny i inne jednorazowe wydarzenia;
 • co najmniej jeden prowadzący zajęcia będzie dysponował odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie profilaktyki – mile widziane;
 • oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zamawiającego drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy – wymóg obligatoryjny;
 • w przypadku zaistnienia sytuacji wystąpienia stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w zajęciach oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama