Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja wspólnego śpiewania piosenek powstańczych na Kopcu Powstania Warszawskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 09.01.2023 12:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wspólnego śpiewania piosenek powstańczych na Kopcu Powstania Warszawskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 1. Realizacja zadania polega na kompleksowej organizacji w każdy wtorek od  1 sierpnia do 26 września o godz. 18.00 przedsięwzięć kulturalnych polegających na wspólnym śpiewaniu piosenek tematycznie związanych z Powstaniem Warszawskim i walką
  o niepodległość Polski na Kopcu Powstania Warszawskiego w Warszawie  – w liczbie 9 przedsięwzięć. Czas trwania każdego wspólnego śpiewania piosenek powstańczych: minimum 60 minut. W programie wspólnych śpiewanek muszą się znaleźć utwory, które powstały podczas Powstania Warszawskiego, popularne utwory patriotyczne zagrzewające do walki i podtrzymujące na duchu żołnierzy walczących z hitlerowskimi Niemcami oraz kompozycje poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, stworzone przez autorów zainspirowanych opowieściami i przeżyciami uczestników Powstania Warszawskiego.  Zaproponowane działania powinny wpisywać się w cele strategiczne i operacyjne Strategii Warszawa #2030, w szczególności  w cel strategiczny „Wygodna lokalność” i cel operacyjny 2.2. „Aktywnie spędzamy czas blisko domu” realizowane poprzez program „Kultura blisko domu”.

 

 

Od oferentów oczekuje się w szczególności:

 1. zapewnienia prawidłowych warunków organizacyjno-technicznych planowanych wydarzeń m.in. w postaci nagłośnienia wykonawców, ustawienia podestu scenicznego gwarantującego publiczności dobrą widoczność wykonawców i zabezpieczonego zadaszeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
 2. zapewnienia i ustawienia minimum 100 krzeseł plenerowych dla publiczności uczestniczącej w wydarzeniu,
 3. zapewnienia warunków technicznych umożliwiających przedstawicielowi m.st. Warszawy zabranie głosu przed rozpoczęciem przedsięwzięcia,
 4. zapewnienia posprzątania terenu po zakończeniu każdego wydarzenia,
 5. zawarcia stosownych umów i pokrycia kosztów wykorzystanych praw autorskich ZAiKS,
 6. podania w ofercie informacji, jacy wykonawcy soliści/zespoły/chóry będą uczestniczyć
  we wspólnym śpiewaniu, ile osób będą liczyć zespoły i na jakich instrumentach będą grać - minimalny akceptowany skład to trio wokalno-instrumentalne,
 7. przygotowania edytorskiego w uzgodnieniu z Zespołem Kultury dla Dzielnicy Mokotów i wydrukowania śpiewników dla uczestników z tekstami śpiewanymi podczas cyklu wydarzeń w ilości minimum 600 sztuk na cały cykl, w którym znajdą się logotypy m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów oraz słowo wstępne. Wielkość śpiewnika i rozmiar czcionki powinien być dostosowany dla osób słabowidzących. Szata graficzna śpiewnika powinna nawiązywać do wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim i Mokotowem,
 8. każde wydarzenie będzie prowadzone przez konferansjera, który będzie zachęcał widzów/uczestników do wspólnego wykonywania piosenek. Roli prowadzącego – animatora może podjąć się jeden z członków występującego zespołu,
 9. zaplanowania udziału wykonawców, którzy muszą być profesjonalnymi muzykami,
 10. uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania,
 11. zapewnienie drewna do paleniska, rozpalenie ogniska pod nadzorem oraz wygaszenie ognia
  i posprzątanie paleniska po zakończeniu każdego wydarzenia,
 12. koordynacji przygotowań i przebiegu realizacji całości zadania,
 13. przygotowania, wydrukowania i dystrybucji 20 sztuk plakatów w formacie B1, 30 sztuk plakatów w formacie A3 i 500 ulotek w formacie A6 i dwóch roll-up`ów w formacie min 100 cm na 200 cm, na których znajdą się m.in. logotypy dzielnicy Mokotów,
 14. przedstawienia w ofercie repertuaru piosenek przewidzianych do wykonywanych podczas wspólnego śpiewania, w którym muszą znaleźć się poniższe tytuły:

                Warszawianka

                Serce w plecaku

                Do broni

                Naprzód do boju żołnierze

                Szturmówka

                Hej chłopcy, bagnet na broń

                Maszeruje pluton przez zielony las

                Natalia

                Dorota

                Rozszumiały się wierzby płaczące

                Do broni Polacy

                Hymn Szarych Szeregów

                Pieśń Szarych Szeregów

                Warszawskie dzieci

                Marsz Śródmieścia

                Pałacyk Michla

                Marsz Żoliborza

                Chłopcy silni jak stal

                Marsz robotników Elektrowni

                Kompania 1114

                Dziś idę walczyć - Mamo

                Marsz Mokotowa

                Marsz kompanii K-3

                Na wojenkę poszli chłopcy

                Piosenka

                Zośka

                Sanitariuszka Małgorzatka

                Mała dziewczynka z AK

                Piosenka o mojej Warszawie

                Hej, maszerujemy po obozie

                Ukochana, ja wrócę

 

Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za pracę danego rodzaju. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz rzeczy lub usługi uzyskane         w ramach wymiany barterowej należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy            o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną, niezwiązaną z realizacją zadania, działalność, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część opłat, która wiąże się z realizacją zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w ofercie.

W przypadku wyboru oferty, wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o planowanych do zrealizowania w ramach zadania wydarzeniach w formacie Word. Informacja powinna być przekazana w terminie minimum do 14 dni przed pierwszym wydarzeniem. Powinna ona mieć minimum 1000 znaków i maksimum 2000 znaków (ze spacjami) i zawierać informacje o wykonawcach i repertuarze. Informacja powinna być zredagowana w taki sposób, aby można ją było wykorzystać do promocji wydarzenia na stronie Dzielnicy.

Wykonawca zadnia zobowiązany będzie każdorazowo do zamieszczania informacji o kolejnych wydarzeniach w cyklu  na bezpłatnych platformach/portalach informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także do promowania wydarzeń poprzez dostarczenie materiałów reklamowych do instytucji kultury, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Wykonawca zadania będzie także zobowiązany do dostarczenia na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl w terminie nie dłuższym niż 3 dni po każdym wydarzeniu informacji o jego przebiegu w formacie Word wraz z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej w celu publikacji na stronie internetowej Dzielnicy.

 

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, tzn. ofert dotyczących jednego lub tylko   kilku wydarzeń w ramach cyklu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama